Oznámení děkana 2. lékařské fakulty

V souladu s § 49, odst. 1 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách,

 
s t a n o v í m
 

v přijímacím řízení pro akademický rok 1999/2000 jako podmínku pro přijetí ke studiu do magisterského studijního programu „lékařství“, bakalářských studijních programů „optika a optometrie“ a „fyzioterapie“ prokázání dostatečných jazykových znalostí z českého jazyka.
 
Prokázání dostatečných znalostí z českého jazyka, jako součást přijímacího řízení, se týká cizinců, kteří by na 2. lékařské fakultě studovali jako studenti podle zákona o vysokých školách studijníprogramy lékařství, optika a optometrie a fyzioterapie v českém jazyce, s výjimkou cizinců
 

  1. kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku nebo absolutorium na středních školách nebo konzervatořích v České republice, neboť součástí těchto zkoušek je vždy i zkouška z českého jazyka, nebo
     
  2. kteří mohou prokázat své jazykové znalosti z českého jazyka např. úspěšným vykonáním zkoušky z českého jazyka jiné úrovně prokázané předložením originálu příslušného dokladu nebo jeho úředně ověřené kopie (např. doklad o absolvování jazykové přípravy ukončené zkouškou z českého jazyka na ÚJOP UK Praha), nebo
     
  3. jejichž studium je určeno mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána nebo usnesením vlády České republiky.
     

Zkouška z českého jazyka bude probíhat komisionálně, bude obsahovat ústní a písemnou část.
 
Ověřením znalostí českého jazyka v obou částech zkoušky je pověřen Ústav jazyků 2. lékařské fakulty.
 
V Praze 12. dubna 1999
 

  doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.
děkan fakulty
 
Vydáno: 15. 4. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK