Program „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro studium v zahraničí“

Čj.: 23 999/98-11
 

Program „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro studium v zahraničí“

I. Obecná ustanovení o programu

 1. S ohledem na § 91 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) vyhlašuji program „Stipendia Ministerstva školslví, mládeže a tělovýchovy pro studium v zahraničí.“
   
 2. Cílem tohoto programu je podpořit studium občanů České republiky (dále jen „občané“) na vysokých školách v zahraničí na stipendijních místech, která jsou uvedena v příloze I. Příloha bude podle potřeby aktualizována.
   
 3. O přiznání stipendia v tomto programu mohou požádat občané starší 18 let, kteří splňují podmínky stanovené pro stipendijní místo mezinárodními smlouvami a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Vzor žádosti je v příloze II. Žádost přijímá Akademická informační agentura, Dům zahraničních služeb MŠMT, Senovážné nám. 26, PSČ 111 21 Praha 1, kde lze obdržet tiskopis žádosti. Termín podání žádosti je uveden v příloze I. O přiznání stipendia občanům, přijatým ke studiu v zahraničí na stipendijní místa uvedená v příloze I. ve školním roce  998/99, kteří jsou ke dni 1. 10. 1998 studenty vysoké školy, a kterým nebylo studium k 1. 1. 1999 přerušeno, rozhodne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bez žádosti.

II. Stipendium

 1. Stipendium je finanční částka přiznaná občanovi na kalendářní měsíc. Na přiznání stipendia není právní nárok. Na rozhodování o přiznání stipendia se vztahují obecné předpisy o správním řízení.
   
 2. Výše stipendia v tomto programu činí nejméně součet částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana, který je nezaopatřeným dítětem ve věku 15 až 26 let, a částky potřebné k zajištění nezbytných nákladů na domácnost u jednotlivce podle zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a nejvýše trojnásobek tohoto součtu.
   
 3. Při stanovení výše stipendia přihlédne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k poplatkům spojeným se studiem v zahraničí a k výši úhrad za ubytování a stravování v místě studia. Orientační výše stipendia je uvedena v příloze I.
   
 4. Stipendium může být občanu na dobu jeho studia v zahraničí přiznáno a vypláceno zcela nebo zčásti v cizí méně. Bankovní poplatky a jiné úhrady spojené s výplatou stipendia v cizí měně hradí plátce stipendia. Po dobu přerušení studia v zahraničí se stipendium nevyplácí.
   
 5. Plátcem stipendia je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V případě, že plátcem nebude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, bude osoba pověřená výplatou stipendia určena v rozhodnutí.

III. Platnost programu

Tento program vstupuje v platnost dnem 30. září 1998 a platí do odvolání.

 
Ministr školství mládeže a tělovýchovy

 


Stipendijní místa ve školním roce 1999/2000

Země Druh Komu je pobyt určen Počet míst – příp. měsíců Délka pobytu Podmínky Orientační výše stipendia Předpokládaný termín nástupu Termín podání žádosti
Čína Studijní Studentům VŠ včetně studentů doktor. stud. prog. a učitelům VŠ 10 12 měsíců Znalost čínštiny 300 USD Září 1999 31. 12. 1998
Litva Studijní Studentům VŠ 10 měsíců Od 2 měsíců Znalost litevštiny nebo světového jazyka 120 USD Podle požadavku žadatele 31. 12. 1998
Studijní Studentům doktor. stud. prog. 20 měsíců 3–10 měsíců Znalost litevštiny nebo světového jazyka 140 USD Podle požadavku žadatele 31. 12. 1998
Maďarsko Studijní Studentům VŠ 125 měsíců 5–10 měsíců Znalost maďarštiny 155 USD Říjen 1999 nebo únor 2000 31. 12. 1998
Studijní Studentům doktor. stud. prog. 27 měsíců Do 9 měsíců Znalost maďarštiny nebo jiného cizího jazyka 190 USD Podle požadavku žadatele 31. 12. 1998
Polsko Studijní Studentům VŠ včetně studentů doktor. stud. prog. 100 měsíců 1–8 měsíců Kontakt s VŠ v Polsku 170 USD
185 USD
Podle požadavku žadatele 31. 12. 1998
Rumunsko Studijní Studentům VŠ včetně studentů doktor. stud. prog. 27 měsíců 3–9 měsíců Znalost rumunštiny 120 USD
140 USD
Podle požadavku žadatele 31. 12. 1998
Ruská federace Studijní Studentům VŠ 100 měsíců 4–5 měsíců Znalost ruštiny 170 USD Září 1999 nebo únor 2000 31. 12. 1998
Studijní Studentům doktor. stud. prog. 36 měsíců Do 9 měsíců Znalost ruštiny nebo angličtiny 190 USD Září 1999 nebo únor 2000 31. 12. 1998
Studijní Učitelům VŠ Do 30 měsíců 2–3 měsíců Znalost ruštiny nebo jiného cizího jazyka 200 USD Podle požadavku žadatele 31. 12. 1998
Jazykový kurs Studentům VŠ a učitelům VŠ 15 1 měsíc Znalost ruštiny 170 USD Červenec 1999 31. 12. 1998
Slovensko Studijní Studentům doktor. stud. prog. 15 10–12 měsíců K dokončení studia SR 5.000 SKK   Dokončení studia
Studijní Studentům ostatních studijních prog. 135 10 měsíců K dokončení studia SR 3.600 SKK   Dokončení studia
Ukrajina Studijní Studentům VŠ včetně studentů doktor. stud. prog. 27 měsíců 2–9 měsíců Znalost ukrajinštiny 170 USD
190 USD
Září 1999 nebo podle požadavku žadatele 31. 12. 1998
Vydáno: 18. 12. 1998 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK