Stipendia programu The Charles University Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund na rok 1999/2000

stipendia programu

The Charles University Sasakawa Young Leaders FeIIowship Fund na rok 1999/2000

Rektor Univerzity Karlovy v souladu s Dohodou uzavřenou mezi Univerzitou Karlovou a Sasakawa Foundation ze dne 10. dubna 1995 vyhlašuje stipendijní program na akademický rok 1999/2000 a vybízí studenty Univerzity Karlovy, aby této příležitosti využili.
 
Podmínky pro udělení:
 
1.
 Program je určen pro studenty Univerzity Karlovy posledního roku magisterského studia a hlavně pro studenty doktorandského studia, kteří se v budoucnu mohou stát vedoucími osobnostmi ve společnosti a mezinárodním životě. Stipendia jsou zaměřena na podporu studií v humanitních společenských vědách s mezinárodními nebo interdisciplinárními aspekty.
Zejména se jedná o studium práv a mezinárodních vztahů, ekonomie a problematiky ekonomické transformace společenských věd se zaměřením na problémy transformace české společnosti po roce 1989.
 
2. Peněžní prostředky mohou být přiděleny rozhodnutím Výboru Sasakawa SYLFF programu na:
 
a) studium v zahraničí
 

  • stipendium ke studiu na univerzitách
  • úhradu nákladů na studijní pobyty a výzkumné projekty v zahraničí – cestovní výlohy

 
b) studium v České republice
 

  • doktorandská stipendia
  • cestovní náklady na výzkumné pobyty v ČR
  • částečné náklady na výzkum, který je prováděn jako součást doktorského studia.

 
c) úhradu nákladů na účast na konferencích
 
3.
 Součástí žádostí o udělení stipendia musí být projekt, z kterého také vyplývá jaký je jeho odborný obsah, k jakým účelům a jakým způsobem budou finanční prostředky použity, jakým způsobem žadatel prokazuje své jazykové schopnosti a dva doporučující dopisy. Pokročilí doktorandi dále předloží doporučení konzultanta své disertační práce, začínající doktorandi doporučení svého poradce. Žádosti se podávají na sekretariát rektora (k rukám vedoucího kanceláře JUDr. Jana Kuklíka) v anglickém jazyce na formulářích, které obdržíte v sekretariátu rektora a v Centru pro doktorská studia (CDS) odboru pro studium a záležitosti studentů UK, Praha 1, Ovocný trh 5. K žádosti musí být připojeno potvrzení o studiu na Univerzitě Karlově.
 
4. Stipendisté budou vybráni Výborem Sasakawa SYLFF UK, jeho členy jsou prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., rektor UK, prorektor prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., prorektor prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc., kvestor Ing. Josef Kubíček, zástupci PF, FF a FSV a tajemník výboru, vedoucí kanceláře rektora UK JUDr. Jan Kuklík.
 
Termín podání přihlášek: 31. 5. 1999.
Udělení stipendií bude oznámeno do 30. 6. 1999.
 
V případě dotazů kontaktujte JUDr. Jana Kuklíka, Ph.D.
sekretariát rektora UK
Praha 1 , Ovocný trh 3
tel. číslo 224491312–15 nebo e-mail .

Vydáno: 5. 5. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK