Vědecký záměr 2. LF UK – Komplexní longitudinální klinická a genetická péče o prenatální a postnatální vývoj jedinců a rodin s rizikem zdravotnicky a společensky nejzávažnejších chorob a vad

Vědecký záměr 2. LF UK – Komplexní longitudinální klinická a genetická péče o prenatální a postnatální vývoj jedinců a rodin s rizikem zdravotnicky a společensky nejzávažnejších chorob a vad

Koordinátoři: prof. MUDr. P. Goetz, CSc.
doc. MUDr. J. Vavřinec, CSc.

Č. výzkumného záměru: 111300003
 


 
Seznam přihlášených přijatých projektů:
 
K l i n i c k é

 

2.2. Gestační diabetes mellitus, diagnostika, léčba, predikce...
M. Kvapil, S. Koloušková, D. Cechnerová
 
2.4. Léčení žen s lymeskou boreliózou v graviditě a dispenzariz. jejich dětí
J. Hercogová
 
3.3. Hodnocení efektivity preventivního podávání erytropoetinu u novor. s velmi nízkou porodní váhou
P. Zoban
 
3.4. Densitometrické sledování vývoje struktury kostní tkáně u předčasně narozených dětí
P. Zoban
 
4.2. Včasná indikace a prevence vývojových onemocnění centrálního nervového systému se zaměřením...
V. Komárek
 
4.9. Časná diagnostika neurologických komplikací HIV – 1 infekce
R. Černý
 
4.10. Longitudinální sledování nemocných s RS se zaměřením na zlepšení diagnostiky a léčby
E. Meluzínová, M. Bojar
 
4.11. Amyotrofická laterální skleróza – longitudinální sledování pacientů...
M. Bojar, R. Mazanec
 
5.3. Zavedení skríninku vrozené katarakty v ČR a vypracování algoritmu léčebného postupu
A. Filouš, M. Čihař
 
5.4. Retinopatie předčasně narozených dětí – oftalmologické perspektivy...
J. Korynta
 
6.2. Screening a rehabilitace sluchových vad u dětí
Z. Kabelka
 
7.5. Onemocnění myokardu u dětí
V. Hroboňová, D. Hájková
 
7.6. Registr dospělých s vrozenými srdečními vadami
F. Kölbel, J. Popelová
 
7.5. Diastolická dysfunkce LK srdeční – dlouhodobé sledování
J. Bruthans
 
8.6. Optimalizace diagnostických a terapeutických postupů u dětí s CF
V. Vávrová
 
8.7. Časná diagnostika průduškového astmatu v dětském věku...
P. Pohunek
 
8.8. Diagnostika a léčba tracheobronchiálních stenóz u dospělých
M. Marel
 
9.4. Vývoj dětí po operacích vrozených atrezií a stenóz zažívacího traktu
J. Šnajdauf, R. Škába
 
9.5. Srovnávací studie léčby infekce Helicobacter pylori klasickou léčbou a...
J. Zelenková, O. Lochman, R. Keil, A. Součková
 
9.6. Lokalizace polypů tlustého střeva
R. Keil
 
10.1. Poruchy přijmu potravy se zaměřením na raný začátek onemocnění
V. Hort, J. Kocourková, J. Koutek
 
10.2. Vliv poruch výživy v prenatálním a časném postnatálním období
J. Janda, J. Nevoral
 
10.3. Tělesné složení ve zdraví a nemoci
J. Feber, H. Krasničanová, J. Janda
 
11.2. Diagnostika vrozených a dědičných poruch glomerulů
J. Feber, J. Dušek, K. Vondrák, J. Janda, Š. Krejčová
 
13.2. Diabetes mellitus I. typu sdružený s dalšími autoimunními onemoc.
M. Šnajderová, J. Vavřinec
 
13.3. Autologní transplantace kostní dřeně u autoimunních onem. v dětském věku
J. Vavřinec, S. Koloušková
 
13.4. Problematika inhibitoru F VIII/IX u dětských hemofiliků
V. Komrska, L. Crhová
 
16.2. Ontogenetický vývoj metabolických a biochemických parametrů od prenatálniho období až do období senia
R. Průša, J. Masopust
 
17.6. Vrozené vady končetin a páteře, systémové onemocnění s projevy na končetinách, diagnostika a léčba
V. Smetana, A. Schejbalová
 
17.7. Funkce kineziologie při včasné diagnostice a volbě účinné terapie u vývojových poruch hybnosti
M. Kučera, P. Kolář
 
17.8. Nové formy léčebné rehabilitace u dětí s chronickým plicním onemoc a u dětí na jednotkách intenzivní péče
L. Smilíková, R. Ocmanová
 
17.9. Sledování tělesné zdatnosti rizikových skupin mladých pacientů
J. Radvanský, M. Matouš
 
17.10. Zajištění ortopedicko-chirurgické a rehabilitační péče u dětských hermofiliků
V. Komrska, L. Crhová
 
18.1. Epidemiologie a morfologie náhlé smrti v ČR
I. Bouška, P. Toupalík, J. Ježková
 
18.3. Epidemiologie a prevence dětských úrazů
M. Grivna, V. Benešová
 
20.1. Aplikace mezinárodní spolupráce Cochrane Collaboration
P. Kasal
 

 


 
M o l e k u l á r n ě   g e n e t i c k é – laboratorní
 

1.1. Zdokonalení systému reprodukční genetiky...
M. Macek, E. Uhrová, P. Potužníková, M. Macek jr., Š. Vilímová
 
1.3. Zdokonalení metod časné prentální genetické diagnostiky...
E. Kulovaný, D. Cechnerová, M. Macek
 
4.3. Neurogenetická problematika spinocerebelárních a neurodegenerativních chorob
A. Zumrová, A. Boday, V. Maťoška, T. Maříková
 
4.5. Molekulární genetika v dědičných motoricko senzorických neuropatiích
P. Seeman, R. Mazanec, M. Bojar
 
4.6. Vztah genotypu a fenotypu v rodinách s hereditární neuropatií a v rodinách se spinocerebelární ataxií
M. Bojar, P. Seeman, A. Boday
 
4.12. Aspekty genotypu a fenotypu a biochemie u neuromuskulárních chorob
J. Kraus, V. Komárek, A. Zumrová, A. Boday, V. Maťoška
 
7.7. Vztah genotypu a fenotypu B (malých denzních LDL) k diagnostice, prognostice, léčbě a prevenci ICHS
R. Průša, P. Dohnal, M. Matouš
 
7.8. Molekulárně genetická diagnostika pro prevenci tromboembolických stavů a infarkt myokardu
A. Krebsová, M. Macek, V. Krutílková, F. Kölbel
 
8.2. Mutace CFTR genu v patogeneze poruch reprodukce, chron. onem. Respir a gastroent traktu u dětí a dospělých
M. Macek jr, M. Macek, R. Keil, J. Leffler
 
8.9. Stanovení stupně rizika terapie a upřesnění diagnózy respir. onemocnění
V. Konrádová
 
11.2. Diferenciální klinická a molekulární diagnostika familiárních nefropatií
J. Janda, Š. Krejčová, E. Seemanová, J. Stejskal
 
12.1. Molekulární diagnostika, typizace a časná léčba CAH
R. Průša, K. Kotaška
 
13.2. Využití in vitro metody modelu kožního explantátu u pacientů s autoimunními chrorobami
I. Hromadníková
 
14.2. Studie vztahu genotypu a fenotypu u mikrodelečních syndromů
P. Goetz, E. Seemanová, E. Kočárek
 
15.1. Akutní leukemie kojeneckého a batolecího věku
J. Trka, J. Zuna
 
15.4. Nádorová onemocnění v dětském a dospělém věku, vztah proliferace, Invaze a metastazování u nádorových onemocnění
R. Kodet, J. Soukup, M. Mrhalová, R. Nagy
 
15.5. Molekulárně biologické aspekty signalizace v tumorigenezi: vliv mutací Tyrozinkináz na buněčnou proliferaci
J. Mareš, P. Goetz, Z. Sedláček
 
19.2. Role pozitivity průkazu nukl. kyseliny Borrelia gurgdorfeli sensu lato...
D. Pýcha
 
Vydáno: 3. 9. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK