Volby děkana

VOLBY DĚKANA

Vážení členové akademické obce,
 
akademický senát 2. LF UK vypisuje nové volby děkana.
 
Podle Statutu UK i 2. LF UK může kandidáty navrhovat každý člen akademické obce, tedy každý akademický pracovník působící na fakultě a student zapsaný ke studiu na fakultě.
 
Volební urna pro návrhy kandidátů bude k disposici na sekretariátě děkanátu denně od 8.00 do 16.00.
 

od pondělí 29. 11. do pátku 3. 12. 1999
 

Navržení kandidáti budou dotázáni volební komisí, zda se svou kandidaturou souhlasí. Návrhy je možno posílat i poštou na adresu: „Volební komise AS 2. LF UK“, sekretariát děkana, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, případně na e-mailovou adresu: , či na faxové číslo 22443 5820.
 

Akademický senát svolává
na úterý 14. prosince 1999 ve 14 hod.
do velké posluchárny
shromáždění akademické obce,

na němž se kandidáti jednotlivě představí a přednesou koncepci svého programu.
 
Po skončení shromáždění bude akademický senát fakulty volit kandidáta na funkci děkana tajnou volbou. Ke zvolení je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů AS.
 

Za akademický senát 2. LF UK
 

Kateřina Krejčová
předsedkyně SKAS 2. LF UK
doc. MUDr. Petr Zoban, CSc.
předseda AS 2. LF UK
Vydáno: 29. 11. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK