Vyhlášení 19. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (2022)

Přihlášky nových projektů

Pozorně si prosím pročtěte pravidla Grantové agentury Univerzity Karlovy na tomto odkaze   a praktická doporučení pro GA UK.

Přihlášky lze do aplikace vkládat od 1. 10. 2021, přičemž je nutné je podat fakultnímu referentovi nejpozději do 1. 11. 2021, zde budou také zkontrolovány a následně odeslány rektorátu.

Souhlas etické komise do přihlášky přikládáte, pokud jsou součástí projektu klinické zkoušky. Pro několik projektů podaných jedním pracovištěm je přípustné jedno schválení Etickou komisí, avšak kopie tohoto souhlasu musí být součástí každé grantové přihlášky

Pro souhlas etické komise prosím zašlete podklady (věcná část projektu, informovaný souhlas pacienta, definitivní název projektu, složení řešitelského týmu, souhlas vedoucího pracoviště s realizací projektu) co nejdříve e-mailem na adresu (nejpozději však do 14. 10. 2021).

V případě práce se zvířaty se schválený kompletní projekt pokusů předkládá pouze u projektů přijatých k financování.

Přihlášky mohou podávat pouze studenti ve standardní době studia zapsaní na UK.

Podmínkou splnění projektu je publikace, která byla alespoň přijatá do tisku (obsahující dedikaci a afiliaci projektu GA UK). Bez afiliace i dedikace nelze považovat výstup za výsledek řešení projektu.

Finanční prostředky

Výše finančních prostředků, kterou lze přidělit projektu, činí nejvýše 300 000 Kč ročně. 

Tyto prostředky se dělí na mzdové prostředky a ostatní osobní náklady(DPP/DPČ), odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu sociálního fondu, stipendijní prostředky, pobytové náklady, ostatní neinvestiční náklady (dále souhrnně označeno jako „přímé náklady“) a doplňkové náklady.

Doplňkové náklady (režijní náklady) nemohou přesáhnout 15 % přímých nákladů projektu a jsou určeny pro fakultu, na které je hlavní řešitel zapsán.

Limity finančních prostředků, které lze přidělit projektu na jeden rok:

  • mzdové prostředky a ostatní osobní náklady včetně odvodů: nejvýše 40 000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 20 000 Kč pro školitele nebo akademického pracovníka
  • prostředky na stipendia: nejvýše 160 000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 80 000 Kč pro hlavního řešitele

Minimálně 60 % ze mzdových a stipendijních nákladů musí být přiděleno na stipendia a nejméně polovina členů týmu musí být studenti.

Počet studentů v řešitelském týmu musí být alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu a minimálně 60 % prostředků z osobních nákladů musí být přiděleno na stipendia. 

V kalendářním roce lze jedné osobě z prostředků GA UK přidělených projektům poskytnout:

  • formou mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů nejvýše 40 000 Kč
  • formou stipendií nejvýše 100 000 Kč
  • kombinací mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů nebo stipendií nejvýše 100 000 Kč

Z grantu nelze hradit následující položky:

  • počítačové programy, které může poskytnout fakulta, náklady na telefon, náklady na odměny pro respondenty či na dárky pro respondenty. Respondenty není možno financovat formou odměn nebo dohod (DPČ a DPP), neboť v takovém případě by tyto osoby podle pravidel MŠMT musely být vedeny jako členové řeš. kolektivu. Kurzy, workshopy a školení je možno proplácet pouze v případně aktivní účasti řešitele (přednáška či poster); GA UK neproplácí tvorbu webových stránek, přípravu koncertů, výstav, konferencí a sympozií. Výstavy lze uznat jako výstup GA UK, pouze pokud je výstupem též odborný katalog k výstavě (s citacemi a popisem badatelského postupu)
  • hardware nad 40 000 Kč, software nad 60 000 Kč, i v případě dílčích dokladů na tutéž věc, včetně dopravy, bankovních poplatků atd. u příslušného nákupu. Výpočetní techniku je doporučováno žádat pouze v odůvodněných případech a přiměřené výši (optimálně +– 20 000 Kč dle skutečných požadavků toho kterého vědního oboru na výpočetní techniku, včetně programů)

Žádosti o pokračování projektu a Závěrečné zprávy 

Žádosti o pokračování projektu a závěrečné zprávy se podávají pomocí aplikace GA UK.

V žádostech je mimo jiné nutné zdůvodnit veškeré změny, které byly během roku provedeny oproti přihlášce, včetně přesunů financí mezi položkami a změn v řešitelském týmu.

 

Upozorňujeme, že nedodržení termínů je důvodem nedoporučení projektu ze strany 2. LF UK.

Fakultní termín pro podání přihlášky nového projektu

2. 11. 2020

Fakultní termín pro podání žádostí o pokračování projektu

7. 1. 2021

Fakultní termín pro podání závěrečných zpráv

15. 3. 2021

Vydáno: 2. 9. 2021 / Poslední aktualizace: 2. 9. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Lucie Týfová