Výroční zpráva UK 2. LF

Univerzita Karlova v Praze
2. lékařská fakulta
 
 


Výroční zpráva o činnosti
 
za rok 2001


 


Univerzita Karlova v Praze 2. lékařská fakulta

 
OBSAH
 
1 Úvod
2 Organizační struktura
  2.1 Vedení fakulty
  2.2 Vědecká rada
  2.3 Akademický senát
  2.4 Disciplinární komise
3 Studium
  3.1 Studijní a pedagogická činnost
  3.2 Akreditace studijních programů
  3.3 Studijní programy
  3.4 Přijímací řízení
  3.5 Počty studentů v roce 2001
  3.6 Seznam absolventů
  3.7 Celoživotní vzdělávání
  3.8 Stipendia
4 Výzkum a vývoj
  4.1 Výzkumné záměry
  4.2 Výzkumná centra
  4.3 Interní grantová agentura MZČR
  4.4 Grantová agentura Univerzity Karlovy
  4.5 Grantová agentura České republiky
  4.6 Fond rozvoje vysokých škol
  4.7 Zahraniční programy a projekty EU
  4.8 Habilitační a jmenovací řízení
  4.9 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
5 Záležitosti rozvoje fakulty
  5.1 Evaluace
  5.2 Dlouhodobý záměr
  5.3 Rozvojové stavební plány
  5.4 Informační technologie, webové stránky, výpočetní technika
  5.5 Modernizace
6 Publikační činnost
  6.1 Počet publikací
  6.2 Monografie a VŠ učebnice
7 Hospodaření fakulty
  7.1 Rozbor hospodaření
  7.2 Přehled realizovaných investic
8 Akademičtí pracovníci
  8.1 Počet pracovníků
  8.2 Průměrné platy zaměstnanců
9 Auditorská zpráva
10 Společenský život fakulty
  10.1 Karolinské koncerty
  10.2 Sportovní akce

Vydáno: 8. 11. 2002 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK