Výroční zpráva UK 2. LF za rok 2002

Univerzita Karlova v Praze
2. lékařská fakulta
 
 


Výroční zpráva o činnosti
 
za rok 2002


 


Výroční zpráva o činnosti UK 2. LF za rok 2002

 
1 ÚVOD

OBSAH

 
1 Úvodní slovo děkana
2 Organizační struktura
  2.1 Vedení fakulty
  2.2 Vědecká rada 2. lékařské fakulty
  2.3 Akademický senát 2. lékařské fakulty
  2.4 Disciplinární komise
3 Studium
  3.1 Studijní a pedagogická činnost
  3.2 Akreditace studijních programů
  3.3 Studijní programy
  3.4 Přijímací řízení
  3.5 Počty studentů v roce 2002
  3.6 Seznam absolventů
  3.7 Celoživotní vzdělávání
  3.8 Stipendia
4 Výzkum a vývoj
  4.1 Výzkumné záměry
  4.2 Výzkumná centra
  4.3 Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví
  4.4 Grantová agentura Univerzity Karlovy
  4.5 Grantová agentura České republiky
  4.6 Fond rozvoje vysokých škol
  4.7 Zahraniční programy a projekty
  4.8 Habilitační a jmenovací řízení
  4.9 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
5 Záležitosti rozvoje fakulty
  5.1 Evaluace
  5.2 Dlouhodobý záměr
  5.3 Rozvojové stavební plány
  5.4  Modernizace
6 Publikační činnost
  6.1 Počet publikací
7 Hospodaření fakulty
  7.1 Rozbor hospodaření
  7.2 Hospodářský výsledek
  7.3 Přehled realizovaných investic
8 Akademičtí pracovníci
  8.1 Počet pracovníků
  8.2 Průměrné platy zaměstnanců
9 Auditorská zpráva
10 Společenský život fakulty
  10.1 Karolínské koncerty
  10.2 Sportovní akce

Vydáno: 26. 9. 2003 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK