Zpráva o činnosti 2. LF UK za rok 1998

Zpráva o činnosti 2. LF UK za rok 1998
 

Úvod
 
A. Studijní oblast a sociální zabezpečení studentů
 
B. Oblast vědy a výzkumu
 
C. Zahraniční styky
 
D. Významná zasedání, konference, přednášky konané na fakultě
 
E. Ekonomické ukazatele
 
F. Výsledky hodnocení činnosti – evaluace
 
G. Plnění či změny dlouhodobého záměru
 
H. Nejvýznamnější příklady spolupráce fakulty s praxí


Úvod
 

Rok 1998, shodou okolností zároveň rok oslav 650. výročí Karlovy Univerzity, představoval v dosavadní pětačtyřicetileté historii 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy velmi významné období.

Na přelomu let 1997 a 1998 byl zahájen omezený provoz v novém modrém pavilonu, o jehož využití se po několik let planě diskutovalo.

V prvém pololetí roku 1998 došlo konečně k netrpělivě očekávanému přestěhování všech klíčových klinických pracovišť pro dospělé pacienty 2. lékařské fakulty z provizoria staré barákové nemocnice do moderní nemocnice univerzitního typu. Je vhodné uvést, že po získání konečného souhlasu a uvolnění nezbytných finančních prostředků (byť ve značně redukované podobě) ze strany ministerstva zdravotnictví proběhlo stěhování klinik 2. LF UK a FN Motol neobyčejně rychle. Nedošlo k narušení výuky studentů naší fakulty a provoz jednotlivých klinik pro dospělé ve zcela novém prostředí se stabilizoval během velmi krátkého období. Klinická pracoviště 2. lékařské fakulty jsou nyní srovnatelná co se prostorového a přístrojového vybavení týče s klinikami ve vídeňské všeobecné nemocnici nebo s jinými moderními západoevropskými univerzitními nemocnicemi.

Po více než pěti letech dohadů, improvizace, nejistoty a odkladů byl konečně zahájen provoz klinických pracovišť pro dospělé v novém modrém pavilonu. Potvrdilo se, že možnosti, které nová budova nabízí, počínaje výtečně vybavenou klinikou zobrazovacích metod, centrálním příjmem, návazností a provázaností chirurgických i interních oborů, vybavených konečně dostatečným počtem JIP lůžek a moderními zdravotnickými technologiemi, znamenají nesmírný přínos pro rozšíření a zkvalitnění výuky našich studentů.
 

Změny ve výuce teoretických a klinických oborů
 

Po desetiletích živoření mohou klinická pracoviště pro dospělé, tvořící významnou část výukové, klinické i výzkumné základny 2. lékařské fakulty, nabízet pražským i mimopražským pacientům moderně koncipované diagnostické i léčebné programy, splňující požadavky kladené na medicínu vstupující do třetího tisíciletí. Představuje to významný krok umožňující zásadní zlepšení návaznosti i komplexnosti diagnostické a léčebné péče o dětské i dospělé pacienty, kladoucí důraz na vývojové aspekty a návaznost péče o nemocné trpící závažnými chronickými chorobami, vyžadujícími kontinuální vysoce specializovanou lékařskou péči, jež je zajišťována nejprve na renomovaných dětských klinických pracovištích a následně pak na odpovídajících klinikách pro dospělé pacienty.

Pro zlepšení výuky a její rozšíření je z pohledu vedení fakulty velmi významné, že v modrém pavilónu byla zachována většina plánovaných stážoven nezbytných pro výuku mediků i pro připravované doktorské programy. Vynikající prostorové i provozní možnosti jsou oceňovány zahraničními odborníky, kteří stále častěji navštěvují naši fakultu a projevují vážný zájem o spolupráci v řadě oblastí v rámci dohod o meziuniverzitní spolupráci i v rámci bilaterálních projektů a preklinických oborů při zajišťování seminářů podporovaných institucemi Evropské unie. Uvedené změny rozšiřují možnosti spolupráce klinických zaměřených na návaznost preklinických a klinických oborů a zdůraznění praktických aspektů i při výuce preklinických předmětů. Zlepšily se významně i možnosti výukového centra praktického lékařství, jež zajišťuje výuku studentů již od prvého ročníku a zaměřuje se na spolupráci s praktickými lékaři, v jejichž ordinacích stážují studenti již v průběhu prvého roku studia.

Také v roce 1998 bylo postupně měněno curriculum s důrazem na větší podíl výuky klinických dovedností a praktických znalostí a její zlepšení. Vedení fakulty zahájilo cyklus mezioborových problémově zaměřených přednášek navštěvovaných současně studenty všech ročníků i pedagogy, představující pravidelné fakultní klinicky zaměřené semináře s diskusními panely. Je trvale podporována mezioborová spolupráce pedagogů z teoretických ústavů a pedagogy z klinických oborů při koncipování seminářů zdůrazňujících vývojově a problémově chápanou medicínu. Ve spolupráci s vědeckou radou připravuje vedení fakulty přechod na kreditní systém v souladu s doporučením MŠMT. Uvedeným problémům byla věnována pracovní konference pořádaná na fakultě za účasti zástupců všech českých fakult a pracovní konference radiologické společnosti a pracovní setkání přednostů všech neurologických klinik v České republice. Představitelé fakulty se dále zúčastnili řady konferencí a pracovních setkání věnovaných výuce, jejímu hodnocení i změnám doporučovaným orgány Evropské unie.
 

Vývoj zájmu o studium medicíny a počet studentů hlásících se na fakultu
 

Díky uvedeným změnám se v uplynulém roce nesnížil významněji zájem absolventů středních škol o studium na naší fakultě. Podle údajů MŠMT byl poměr počtu uchazečů ku počtu přijatých studentů nejvyšší v České republice.

V případě magisterského studia lékařství byl poměr 3,6 uchazeče účastnícího se přijímacích zkoušek/zapsaného studenta.
Po započtení i bakalářských oborů, po nichž je tradičně relativně menší poptávka, činil uvedený poměr 3,3 uchazeče/zapsaného studenta.

Přetrvávající zájem o studium na 2. LF UK je dán jednak specifickým curriculem, nabízejícím nadále rozšířenou výuku pediatrických oborů se zdůrazňováním vývojových tendencí v moderní medicíně. Významnou a nezanedbatelnou roli hraje tradice motolské pediatrické školy. V posledních dvou letech je zřejmá i snaha uchazečů o to, aby jejich studium probíhalo na klinických pracovištích v jedné z nejmodernějších českých nemocnic.
 

Oblast vědy a výzkumu
 

Na 2. LF UK bylo v roce 1998 celkem řešeno 67 grantů.

Z toho 49 grantů řešili zaměstnanci 2. LF UK jako hlavní řešitelé, 9 grantů jako spoluřešitelé – u agentur v České republice.

9 grantů bylo řešeno prostřednictvím grantových agentur působících v zahraničí ve spolupráci se zahraničními partnery.

Údaje svědčí o tom, že se postupně daří zvýšit zájem řešitelů z řad zaměstnanců 2. LF UK o to, aby granty – podávané převážně prostřednictvím IGA MZ ČR , byly podávány prostřednictvím 2. LF UK a Univerzity Karlovy. Přesto však nadále trvá stav, kdy zhruba 50 % grantů je podáváno prostřednictvím FN Motol, jež je poté nositelem těchto grantů.

V roce 1998 došlo poprvé za posledních pět let ke změně poměru v počtu grantů řešených zaměstnanci 2. LF UK. Byl zaznamenán přesun ve prospěch počtu grantů, jejichž nositelem je 2. LF UK.

V roce 1998 to bylo 23 nových grantů, jejichž řešení bylo zahájeno na půdě 2. LF UK oproti 21 grantům podaným prostřednictvím FN Motol.
Granty, jejichž nositelem byla v letech 1997/1998 2. LF UK představovaly celkový finanční přínos 31,7 mil. Kč.
Finanční objem grantů, jejichž nositelem byla v uvedeném období FN Motol, je odhadován na nejméně dalších 25 mil. Kč.

 

Personální situace
 

V oblasti personální nedošlo na 2. LF UK k významnějšími změnám. Byl zaznamenán jen mírný přechodný pokles počtu zaměstnanců.

Počet přepočtených úvazků pedagogických pracovníků činil k 31.12.1998 195,7 a počet všech přepočtených úvazků byl 320,9.

  přepočtené úvazky fyzicky
pedagogičtí pracovníci 195,7 302
odborní pracovníci – vysokoškoláci 34,3 40
odborní pracovníci – středoškoláci 67,7 87
ostatní 23,2 32
celkem 320,9 461

 

Poměr student/učitel byl 4,8 studenta na jednoho pedagoga při výuce v českém jazyce.

Poměr student/učitel při zohlednění i studia v anglickém jazyce činil 5,72 studenta na jednoho pedagoga.

Na výuce se na klinických pracovištích – zejména při výuce klinických dovedností a při zajišťování práce u lůžka – podílejí i lékaři, kteří nejsou zaměstnanci fakulty a působí jako externí učitelé 2. LF UK.

  doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.
děkan

 
 

Vedení fakulty
 

Děkan fakulty:
 

doc. MUDr. Martin Bojar, CSc. tel.: 22443 5802 (5803)
e-mail: posta('all','lfmotol.cuni.cz','martin.bojar')

 
Proděkani fakulty:
 

prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.
proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky
tel.: 22443 5600 (5601)
e-mail:
prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.
proděkan pro záležitosti pracovníků fakulty
tel.: 22443 3500 (3501)
e-mail:
doc. MUDr. Tomáš Blažek, CSc.
proděkan pro informační systém a přístrojové vybavení fakulty
tel.: 22443 4674 (4657)
e-mail:
doc. MUDr. Vladimír Komárek
proděkan pro výuku a studijní záležitosti
tel.: 22443 3300 (3301)
e-mail:

 
Tajemník fakulty:
 

Ing. Jan Kucza tel.: 22443 5802 (5803)
e-mail:

 
 

Akademický senát 2. LF UK
 

Předsednictvo AS 2. LF UK
 

Předseda senátu: doc. MUDr. Jan Starý, CSc.
Místopředseda senátu: Milan Smejkal (po jeho odchodu Aleš Janda)
Předseda pedagogické komory: doc. MUDr. Jan Starý, CSc.
Místopředseda pedagogické komory: doc. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
Předseda studentské komory: Milan Smejkal (Aleš Janda)
Místopředseda studentské komory: Martin Hložánek (Theodor Adla)

 

Pedagogická komora: Studentská komora:
Benešová Veronika, doc. MUDr. CSc.
Berka Miroslav, Paed.Dr.
Blanický Petr, RNDr.
Herget Jan, prof. MUDr. DrSc.
Hoch Jiří, doc. MUDr. CSc.
Hort Vladimír, doc. MUDr. CSc.
Kala Miroslav Ing.
Ramba Jiří, doc. MUDr. DrSc.
Rath David, as. MUDr.
Starý Jan, doc. MUDr. CSc.
Tomášová Helena, prof. RNDr. CSc.
Vízek Martin, prof. MUDr. CSc.
Adla Theodor
Duda Jiří
Janda Aleš
Mališ Pavel
Matlach Radek
Reissová Ida
Sikora Jakub
Smejkal Milan
Smržová Barbora
Tomeček Martin
Vaďura Vít
Zelenková Tereza

 
ze studentské komory v průběhu roku odešli: Smejkal Milan (promoce), Tomeček Martin (přestup), které nahradili: Husa Tomáš, Bureš Jan
 
 

Vědecká rada
 

Předseda:

 
doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.
 
Členové:
 
doc. MUDr. Jiřina Bartůňková, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Beneš, CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
doc. MUDr. Tomáš Blažek, CSc.
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc.
prof. MUDr. Jan Bubeník, DrSc.
doc. MUDr. Karel Citterbart, CSc.
doc. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.
prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.
doc. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.
doc. MUDr. Jan Janda, CSc.
prof. MUDr. Jan Evangelista Jirásek, DrSc.
doc. MUDr. Zdeněk Kabelka
doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc.
prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.
prof. MUDr. František Kölbel, DrSc.
doc. MUDr. Vladimír Komárek
prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
prof. MUDr. Miroslav Kučera, DrSc.
prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.
prof. MUDr. Jan Němec, DrSc.
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
Ing. Helena Rögnerová
prof. MUDr. Eva Seemanová, DrSc.
doc. MUDr. Václav Smetana
doc. MUDr. Anna Součková, CSc.
prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.
prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.
prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc.
doc. MUDr. Jan Vavřinec, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.
 

Zaměstnanci
 

profesní struktura
stav k 31. 12. 1998
 

  přepočtené úvazky fyzicky
pedagogičtí pracovníci 195,7 302
odborní pracovníci – vysokoškoláci 34,3 40
odborní pracovníci – středoškoláci 67,7 87
ostatní 23,2 32
celkem 320,9 461

 
Ústavy fakulty
 
Ústav biofyziky 2. LF UK a FN Motol
Ústav histologie a embryologie 2. LF UK a FN Motol
Ústav funkční anatomie 2. LF UK a FTVS UK
Ústav lékařské chemie a biochemie 2. LF UK a FN Motol
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
Ústav fyziologie 2. LF UK a FN Motol
Ústav patologické fyziologie 2. LF UK a FN Motol
Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol
Ústav patologické anatomie 2. LF UK a FN Motol
Ústav soudního lékařství 2. LF UK a FN Bulovka
Farmakologický ústav 2. LF UK
Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FN Motol
Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK a FN Motol
Ústav lékařské informatiky 2. LF UK a FN Motol
Ústav klinické a aplikované informatiky 2. LF UK a FN Motol
Ústav základů vzdělanosti a lékařské etiky 2. LF UK a FN Motol
Ústav jazyků 2. LF UK
Ústav neurověd 2. a 3. LF UK
Ústav tělesné výchovy 2. a 3. LF UK
 
Kliniky fakulty
 
I. dětská klinika 2. LF UK a FN Motol
II. dětská klinika 2. LF UK a FN Motol
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol
Chirurgická klinika dospělých 2. LF UK a FN Motol
Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol
Ortopedická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol
Klinika anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a FN Motol
Klinika dětské onkologie 2. LF UK a FN Motol
Klinika ušní, nosní, krční 2. LF UK a FN Motol
Dětská oční klinika 2. LF UK a FN Motol
Dětská stomatologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Klinika tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol
Klinika rehabilitace 2. LF UK a FN Motol
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
Neurologická klinika dospělých 2. LF UK a FN Motol
Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol
Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol
Klinika nukleární medicíny 2. LF UK a FN Motol
I. infekční klinika 2. LF UK a FN Bulovka
Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Bulovka
 
Účelová pracoviště fakulty
 
Středisko vědeckých informací 2. LF UK a FN Motol
Centrum zdravé kůže při Dermatovenerologické klinice 2. LF UK a FN Bulovka
Centrum epidemiologie a prevence dětských úrazů při Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK a FN Motol
Fotolaboratoř 2. LF UK a FN Motol
Děkanát 2. LF UK
 
Pracoviště Fakultní nemocnice v Motole, která se podílejí na výuce studentů
 
Dětské transplantační centrum
Oddělení srdeční chirurgie
Léčebna dlouhodobě nemocných
Oddělení klinické hematologie
Novorozenecké oddělení s JIP
 
Nejvýznamnější organizační změny
 
V průběhu roku bylo zřízeno:
Centrum pro diagnostiku a léčbu imunopatologických chorob při Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol
Neurogenetické centrum při Neurologické klinice dospělých 2. LF UK a FN Motol

 
A. Studijní oblast a sociální zabezpečení studentů
 
A. 1. Počet studentů na fakultě

celkem 1120
z toho cizích státních příslušníků 184
z toho mužů / žen 462 / 658
bakalářské studijní programy 48
magisterský studijní program 887
doktorský studijní program 86
celoživotní vzdělávání 99

 
A. 2. Výsledky přijímacího řízení

přijímací řízení (česká část)
 
počet přihlášek

 

celkem 1016
lékařství 901
optika a optometrie 68
fyzioterapie 47

 
účast uchazečů
 

celkem 613
lékařství 528
optika a optometrie 48
fyzioterapie 37

 
počet přijatých uchazečů
 

celkem 249
lékařství 199
optika a optometrie 23
fyzioterapie 27

 
počet zapsaných studentů
 

celkem 188
lékařství 147
optika a optometrie 18
fyzioterapie 23

 
podali odvolání
 

celkem 84
lékařství 65
optika a optometrie 12
fyzioterapie 7

 
vyhověno odvolání 0
 
přijímací řízení (zahraniční část)
 

počet přihlášených celkem 217
účast uchazečů na přijímacím řízení 82
počet přijatých uchazečů 63
počet zapsaných studentů 38
odvolání podáno celkem 0

 
A. 3. Počty absolventů

celkem 135
MUDr. 124
Bc. 11
z toho cizinců 11

 
A. 4. Udělené ceny studentům

Cena Josefa Hlávky 98: 1 student za mimořádně vynikající studijní výsledky
 
Cena děkana 2. lékařské fakulty UK: 10 nejlepších absolventů
 
Počet udělených stipendií z Nadace Vlasty a Ervína Adamových: 6 studentů
 
Nejvýznamnější studentské úspěchy:
 
2 studenti bakalářského programu fyzioterapie se stali mistry Evropy v gymnastické soutěži EUROTEAM
 
6 studentů magisterského studia úspěšně reprezentovalo na 19. Světových sportovních hrách v Klagenfurtu, kde získali jednu stříbrnou medaili v běhu a čelná umístění v míčových hrách.

 
B. Oblast vědy a výzkumu
 
B. 1. Počty grantů řešených na fakultě

Na 2. LF UK je řešeno celkem 67 grantů.
 
Agentury v ČR – hlavní řešitelé
 

IGA MZ ČR 23
GA ČR 4
GA UK 14
FRVŠ 5
MŠMT-VS 1
MZ ČR 2
(Projekt podpory zdraví)
2
  49 c e l k e m

 
Agentury v ČR – spoluřešitelé
 

GA ČR 7
MŠMT 1
GA UK 1
Celkem 9

 
Granty řešené ve spolupráci se zahraničními pracovišti
 

EU 8
Open Society Fund 1
celkem 9

 
Konkrétní údaje o řešených grantových projektech jsou uvedeny v příloze této zprávy.

 
B. 2. Účast v mezinárodních vědeckých programech

Reg.č. COPERNICUS 196
„Development of diagnostic Tools in Oncology and Genetics – Detection of Chromosomal Abnormalities Using the FISH“
Hlavní řešitel: prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.
 
Reg.č. COST OC B6.30
„Developmental Aspects and Psychotherapy of Eating Disorders in Child and Adolescent Patients“
Hlavní řešitel: doc. MUDr. Vladimír Hort, CSc.
 
Reg.č. TEMPUS – Phare IMG 97-CZ-1005
„To prepare Teaching Materials and Develop Course Module“
Hlavní řešitel: prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc.
 
Reg.č. ERBIC 20 CT
„Europe and Diabetes Type I Genetic Epidemiology“
Spoluřešitel: doc. MUDr. Jan Vavřinec, CSc.
 
Reg.č. EN AA 105918
„Predicting Graft versus Disease in Bone Marrow Transplants Using in Vitro Techniques“
Spoluřešitel: Mgr. Ilona Hromadníková
 
Reg.č. BIOMED II BMH4 – CT 97 – 2328
„EUVAS“
Spoluřešitel: doc. MUDr. Jiřina Bartůňková, CSc.

 
B. 3. Habilitační a profesorské řízení

Seznam nově habilitovaných
 
doc. MUDr. Petr VLČEK, CSc.
obor: nukleární medicína
VR 2. LF dne 15.1.1998
Jmenován UK dne 4.5.1998
 
doc. RNDr. Václav HAMPL, CSc.
obor: fyziologie a patologická fyziologie
VR 2. LF dne 15.1.1998
Jmenován UK dne 4.5.1998
 
doc. MUDr. Tomáš HONĚK, CSc.
obor: chirurgie
VR 2. LF dne 19.2.1998
Jmenován UK dne 15.6.1998
 
doc. MUDr. Tatiana JURGOVÁ, CSc.
obor: radiodiagnostika
VR 2. LF dne 16.1O.1997
Jmenována UK dne 1.6.1998
 
doc. MUDr. Janusz FEBER
obor: pediatrie
VR 2. LF dne 21.5.1998
Jmenován UK dne 12.1O.1998
 
doc. MUDr. Aleš FILOUŠ, CSc.
obor: oční lékařství
VR 2. LF dne 18.6.1998
Jmenován UK dne 14.9.1998
 
doc. MUDr. Tonko MARDEŠIČ, CSc.
obor: gynekologie a porodnictví
VR 2. LF dne 18.6.1998
Jmenován UK dne 12.1O.1998
 
doc. MUDr. Václav ŠIMONOVSKÝ
obor: radiodiagnostika
VR 2. LF dne 15.12.1997
Jmenován UK dne 28.9.1998
 
doc. MUDr. Jaromír MUSIL
obor: vnitřní nemoci
VR 2. LF dne 16.1O.1997
Jmenován UK dne 21.12.1998
 
doc. MUDr. Terezie PELIKÁNOVÁ, CSc.
obor: vnitřní nemoci
VR 2. LF dne 1O.12.1998
Jmenována UK dne 11.1.1999
 
doc. MUDr. Antonín JABOR, CSc.
obor: lékařská chemie a biochemie
VR 2. LF dne 1O.12.1998
Jmenován UK dne 11.1.1999
 
Seznam nově jmenovaných profesorů
 
prof. MUDr. Vladimír VONDRA, DrSc.
obor: vnitřní nemoci
VR 2. LF dne 17.4.1997
Jmenován UK dne 1O.6.1998
 
Seznam udělených hodností Dr., CSc. a DrSc.
 
Dr. MUDr. Jan TRKA
obor: molekulární biologie, genetika a virologie
VR 2. LF dne 15.12.1997
UK dne 10.12.1998
 
CSc. MUDr. Petr HOŠEK
obor: tělovýchovné lékařství
obhajoba na 2. LF dne 14.5.1998

 
B. 4. Publikační činnost

Počet záznamů podle jednotlivých typů publikací uvedených v přiložené tabulce není úplný, protože sběr podkladů pro evidenci publikační činnosti pracovníků 2. LF UK není k 26.2.1999 ukončen.

Typ publikace Počet
Články 314
Recenze 4
Překlady 1
Kniha – celek 17
Kniha – statě 26
Kniha – kapitola a části knihy 14

 
Počet přednášek v ČR 390, z toho vyžádaných 16
 
Počet přednášek v zahraničí 35, z toho vyžádané 4

 
B. 5. Knihovny

  • Počet knihovních jednotek: 78 513
    1. knihy a časopisy: 77 772
    2. jiné informační zdroje: 741
  • Počet odebíraných titulů časopisů: 151
  • Počet absenčních výpůjček: 19 721
  • Počet zaregistrovaných uživatelů: 1 280
  • Počet míst ve studovnách a čítárnách: 26

 
C. Zahraniční styky

Přímá spolupráce – přehled vyslání pracovníků 2. LF UK do zahraničí a přijetí zahraničních hostů na 2. LF UK
 
SRN
 
Univerzita Dortmund
 

  Mgr. Eva Bulíčková 1. 5. – 11. 5. 1998

 
Univerzita Hamburk
 

  prof. MUDr. Petr Goetz, CSc., 21. 9. – 25. 9. 1998
of. MUDr. Eva Seemanová, DrSc., 21. 6. – 30. 6. 1998

 
Univerzita Heidelberk
 

  doc. MUDr. Jiří Nevoral, CSc., 2. 11. – 7. 11. 1998

 
Univerzita Jena
 

  doc. MUDr. Václav Smetana 2. 11. – 7. 11. 1998

 
Univerzita Mnichov
 

  prof. MUDr. Eva Seemanová, DrSc., 28. 3. – 2. 4. 1998
MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., 22. 5. – 31. 5. 1998

 
Univerzita Würzburk
 

  prof. MUDr. Eva Seemanová, DrSc., 17. 7. – 24. 7. 1998
prof. MUDr. Petr Goetz, CSc., 17. 7. – 24. 7. 1998

 
RAKOUSKO
 
Univerzita Vídeň
 

  doc. MUDr. Jan Janda, CSc., 17. 5. – 24. 5. 1998
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc., 8. 6. – 12. 6. 1998

 
ITÁLIE
 
Univerzita Padova
 

  MUDr. Rudolf Černý, CSc., 19. 1. – 23. 1. 1998

 
Přímá spolupráce – přehled přijetí zahraničních hostů na 2. LF UK
 
FRANCIE
 
Univerzita Paříž – Sorbonna
 

  prof. P. Bouche

 
SRN
 
Univerzita Mnichov
 

  prof. U. Buttner a prof. J.A. Buttner-Ernever 22. 11. – 26. 11. 1998
prof. Brandt

 
Univerzita Würzburk
 

  prof. Gösler 16. 6. – 18. 6. 1998

 
ITÁLIE
 
Univerzita Padova
 

  prof. D. Megighian a MUDr. Megighian 17. 9. – 19. 9. 1998

 
Zahraniční cesty

celkem: 198
z toho cesty v rámci PS 12
 
Přijetí zahraničních hostů na 2. LF UK:
 
celkem 42 z toho 8 v rámci PS
 
Odesláno 25 nabídek na zahraniční pobyty a partnerskou spolupráci.

 
D. Významná zasedání, konference, přednášky konané na fakultě
 

Nejvýznamnější akce byly organizovány fakultou v rámci oslav 650. výročí založení Univerzity Karlovy:
 
„Aktuální problémy intenzivní a resuscitační péče v perioperačním období“
Garant: doc. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.
 
„European Medical Curriculum“
Garant: prof. MUDr. Martin Vízek, CSc.
 
„Dětská onkologie v roce 650. výročí založení Univerzity Karlovy“
Garant: MUDr. Josef Mališ
 
„Czech Congress of Paediatric Surgery with international participation“
Garant: prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.
 
„Adult Congenital Heart Disease“
Garant: prof. MUDr. František Kölbel, DrSc.
 
„Dermatologie a životní prostředí“
Garant: doc. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
 
„Integrace odborného jazyka do nefilologického studia na Univerzitě Karlově ve srovnání s evropskými univerzitami“
Garant: PhDr. Ivana Mokrošová
 
„Kochleární implantace u dětí“
Garant: doc. MUDr. Zdeněk Kabelka
 
„Pregraduální výchova pediatrické radiologie“
Garant: prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc.
 
„Nové přístupy v praktické medicíně“ – XVII. konference SVL JEP
Garant: MUDr. Otto Herber
 
„2.Bauerovy dny: Kontroverze v léčbě pokročilých stadií karcinomu děložního hrdla ovariálních karcinomů“
Garant: doc. MUDr. Karel Citterbart, CSc.

 
E. Ekonomické ukazatele
 

Hlavní činnost
 

Celkové výnosy 132,9 mil. Kč
Celkové náklady 130,0 mil. Kč
Hospodářský výsledek + 2,9 mil. Kč

 
Hospodářská činnost
 

Celkové výnosy 1,0 mil. Kč
Celkové náklady 0,6 mil. Kč
Hospodářský výsledek + 0,4 mil. Kč

 
Celkový hospodářský výsledek + 3,3 mil. Kč

 
F. Výsledky hodnocení činnosti – evaluace
 

Dotazník, zpracovaný pro účely evaluace je přílohou této zprávy.

 
G. Plnění či změny dlouhodobého záměru
 

Výzkumné záměry
 
Po projednání na VR 2. LF UK bylo podáno celkem pět výzkumných záměrů, které shrnují hlavní výzkumné cíle , na jejichž řešení se bude podílet velký počet ústavů a klinických pracovišť fakulty.
 
„Komplexní imunologický program. Aplikace poznatků základního výzkumu v oblasti autoimunitních a alergických chorob, imunodeficitů, nádorové a transplantační imunologie do klinické praxe.“
Hlavní řešitel: doc. MUDr. Jiřina Bartůňková, CSc.
 
„Komplexní longitudinální klinická a genetická péče o prenatální a postnatální vývoj jedinců a rodin s rizikem zdravotnicky a společensky nejzávažnějších chorob a vad.“
Hlavní řešitel: prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.
 
„Mechanismy tkáňové adaptace na protrahovanou hypoxii. Možnosti predikce a ovlivnění pathogenních důsledků působení hypoxie.“
Hlavní řešitel: prof. MUDr. Jan Herget, DrSc.
 
„Optimalizace komplexní péče o děti s nádorovým onemocněním.“
Hlavní řešitel: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
 
„Výzkum funkce a onemocnění mozku. Zaměření na vývoj, stárnutí, epileptologii, cerebrovasculární onemocnění, trauma, atrofickou degeneraci a rozvoj nových diagnostických a léčebných metod.“
Hlavní řešitel: doc. MUDr. Eva Syková, DrSc.

 
H. Nejvýznamnější příklady spolupráce fakulty s praxí
 

Všechna klinická pracoviště a řada ústavů trvale spolupracují s institucemi a orgány státní zdravotní správy a podílejí se různou formou na plnění a zároveň i na utváření jednotlivých zdravotních programů. Zaměstnanci fakulty jsou členy poradních orgánů státních institucí a pracují v řadě grantových komisí.

Shodně s dalšími lékařskými fakultami univerzity je nedílnou součástí badatelské a publikační činnosti spolupráce s výzkumnými institucemi. Fakulta spolupracuje s ústavy a laboratořemi Akademie věd a výzkumnými laboratořemi jednotlivých firem. Jedná se o spolupráci zejména v oblasti vývoje a hodnocení nových diagnostických a léčebných prostředků a postupů.

Zaměstnanci fakulty vypracovávají velký počet posudků na léčiva pro potřeby SÚKLu, jsou konzultováni jako znalci a soudní znalci. Mnozí spolupracují v oblasti preventivní a sportovní medicíny se sportovními kluby a zdravotně rehabilitačními institucemi. O této činnosti není vedena přesná evidence.

Vydáno: 5. 3. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK