Zpráva o předmikulášské besídce na 2. lékařské fakultě UK v Praze, věnované infarktu myokardu, jeho diagnostice a léčbě

První prosincový čtvrtek, 3. prosince 1998 se ve Velké posluchárně sešlo 79 studentek a studentů, 4 doktorandi, 45 pedagogů a lékařů, aby se zúčastnili prvé přednášky napříč obory. Přišli na pozvání vedení 2. lékařské fakulty UK v Praze, které zahájilo cyklus přednášek a panelových diskusí věnovaných aktuálním tématům v medicíně, vycházejícím z národních zdravotních programů určených studentům bakalářského a magisterského studia všech ročníků a jejich učitelům.
 

Koordinace diskusního odpoledne věnovaného Infarktu myokardu, jeho etiologii, diagnostice a léčbě se ujal prof. MUDr. F. Kölbel, DrSc., přednosta interní kliniky 2. LF UK, se svými spolupracovníky. Takřka 140 minut trvající cyklus se skládal ze šesti desetiminutových až patnáctiminutových přednášek, přinášejících základní a novější údaje v podání patoložky a internistů, zachycujících současný přístup k nemocným s infarktem myokardu v naší nemocnici a v České republice, doplněných několika krátkými koreferáty. Ty auditoriu nabídli klinický farmakolog, klinický genetik, neurolog a psychiatr. Diskutovalo se živě a neformálně o diagnostice a léčbě i mezioborových souvislostech péče o nemocné s kardiovaskulárními chorobami. Právě na příkladu rozdílných názorů na kontraindikace trombolýzy u pacientů prodělávajících/prodělavších cévní mozkovou příhodu byla studentům předvedena na zahraničních kongresech stále populárnější forma „cross-fire“ diskuse. Není bez zajímavosti, že v Aula Magna nejpočetněji byli zastoupeni studenti ze 2. a 3. ročníku /po osmnácti z ročníku/, nejméně pak bylo studentů z 1. a 4. ročníku /po čtyřech z ročníku/. V krátké neformální diskusi po skončení přednáškového odpoledne požádali studenti 3. ročníku o to, aby stručné souhrny či texty blan a diapozitivů byly pro studenty zveřejněny na Home-Page naší fakulty, což děkan fakulty přislíbil projednat s jednotlivými účastníky přednáškového a diskusního odpoledne.
 

Vedení fakulty ocenilo průběh tohoto prvého odpoledne napříč obory a oznamuje studentům všech ročníků bakalářského i magisterského studia, pedagogům a lékařům i dalším zaměstnancům 2. LF UK a FN Motol, že další, tentokrát potříkrálové přednáškové/diskusní odpoledne se bude konat opět prvý čtvrtek v měsíci, tj. 7. 1. 1999.
 

Sejdeme se ve 14.30 ve velké posluchárně, abychom se zúčastnili druhého přednáškového a diskusního odpoledne napříč obory, které bude věnováno Ischemické chorobě srdeční – opět v podání pedagogů a lékařů interní kliniky 2. LF UK a přizvaných hostí panelové diskuse.

Martin Bojar (děkan 2. LF UK)

Vydáno: 8. 12. 1998 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK