Opatření děkana č. 12/2018

Platnost: 21. 8. 2018
Účinnost: od 21. 8. 2018
Gestor: Studijní oddělení
    Zrušeno: OD 6/2019

Opatření děkana č. 12/2018
Zápis volitelných předmětů v akademickém roce 2018/19

 

Čl. I
Úvodní ustanovení

V akademickém roce 2018/19 probíhá přihlašování a zápis studentů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (2. LF UK) k volitelným předmětům (VP) dvoustupňově. Předběžný zápis (přihlašování) k VP bude probíhat elektronicky ve Studijním informačním systému (SIS) a závazný zápis předmětu pak bude potvrzen studentovi v indexu Studijním oddělením.

Čl. II
Předběžný zápis (elektronické přihlašování) k VP prostřednictvím SIS

 1. Přihlašování na volitelné předměty bude v SISu pro akademický rok 2018/19 v termínech:
  • zimní semestr od 10. 9. 2018 19.00 do 30. 9. 2018 23.59;
  • letní semestr od 11. 2. 2019 19.00 do 17. 2. 2019 do 23.59.
    
  Kód volitelných předmětů DVxyzzz je tvořen podle následující tabulky:
  DVxyzzz
  D Vždy D Identifikátor 2. LF UK
  V Vždy V Identifikátor VP
  x 0 („nula“) Pro VP vyučované v češtině
  A Pro VP vyučované v angličtině
  y 1 VP je určen pro obor Všeobecné lékařství
  3 VP je určen pro Bc. obor Fyzioterapie
  7 VP je určen pro NMgr. obor Fyzioterapie
  9 VP je určen pro obor Všeobecná sestra
  0 VP je určen pro více oborů 2. LF UK
  zzz   Trojmístný pořadový kód předmětu
 2. Jeden student by měl mít v jednom okamžiku současně přihlášeny v SISu maximálně čtyři VP. (Systém by automaticky neměl dovolit studentovi přihlášení k dalšímu VP.)
 3. Systém dovoluje přihlašovat se k jednotlivým VP vždy až do naplnění maximální kapacity předmětu v jednotlivých rozvrhových lístcích. Maximální kapacita je u rozvrhového lístku viditelná.
 4. Tento způsob elektronického přihlášení k předmětu je považován pouze za předběžný. Dokud nemá student stvrzen zápis předmětu v indexu, není považován za platný. Pokud se student rozhodne předmět nenavštěvovat, může si jej kdykoli až do doby svého závazného zápisu VP do indexu opět v SISu odhlásit (odebrat).
   

Čl. III
Závazný zápis studenta k VP

 1. Studenti jsou povinni si vybrané VP, k nimž jsou elektronicky předběžně přihlášeni, nechat zapsat jako studijní povinnost Studijním oddělením do indexu. Od okamžiku zápisu VP v indexu se tyto předměty stávají pro studenta studijní povinností v daném ročníku.
 2. Závazný zápis VP do indexu bude na Studijním oddělení vždy v úředních hodinách v období od 8. 10. 2018 do 31. 10. 2018 na zimní semestr a od 11. 2. 2019 do 28. 2. 2019 na letní semestr. Studijní referentky stvrzují studentům zápis VP v indexu a v SISu mění předběžný zápis na závazný.
 3. Je nezbytné, aby před návštěvou Studijního oddělení student odebral v SISu předběžně zapsané předměty, které nebude chtít závazně zapsat, a to pouze v termínech, kdy je možné přihlašování na volitelné předměty.
   

Čl. IV
Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření ruší opatření děkana č. 12/2017.
 2. Toto opatření děkana je platné v akademickém roce 2018/19 a nabývá účinnosti dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne 21. 8. 2018

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Vydáno: 27. 8. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová