Opatření děkana č. 13/2017

Platnost: 20. 9. 2017
Účinnost: od 1. 10. 2017
Gestor: Studijní oddělení
 

Opatření děkana č. 13/2017
Seznam předmětů, jejichž zápis je vázán na předložení lékařského potvrzení

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy účinným od 1. 10. 2017 (dále jen „SZŘ UK“) a Pravidly pro organizaci studia na 2. LF UK účinnými od 1. 10. 2017 (dále jen „Pravidla“) upřesňuje děkan 2. lékařské fakulty některé podrobnosti týkající se pravidel pro organizaci studia na 2. LF UK.
 

Čl. 2
Zápis předmětů, jejichž zápis je vázán na předložení lékařského potvrzení
(k čl. 6 odst. 1 písm. c) Pravidel)

Seznam předmětů, jejichž zápis je vázán na předložení lékařského potvrzení pro studijní programy a obory uskutečňované na 2. LF UK, je uveden v příloze tohoto opatření.
 

Toto opatření děkana nabývá účinnosti 1. 10. 2017.
 

V Praze dne 20. 9. 2017

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK


Příloha k OD č. 13/2017:
Seznam předmětů, jejichž zápis je vázán na předložení lékařského potvrzení

 1. Magisterský studijní program Všeobecné lékařství:
  1. předmět ošetřovatelství I – letní semestr
  2. ošetřovatelství II,
  3. letní praxe ošetřovatelství,
  4. dále všechny předměty stanovené studijním plánem od 3. ročníku.
 2. Bakalářský studijní program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra:
  1.  předměty odborná ošetřovatelská praxe I až VI,
  2.  prázdninová odborná ošetřovatelská praxe I a II.
Vydáno: 26. 9. 2017 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Marie Havlová