Opatření děkana č. 13/2021

Platnost: 30. 8. 2021
Účinnost: od 1. 10. 2021
Gestor: Studijní oddělení
 

Opatření děkana č. 13/2021

Fakultní ocenění pro zahraniční studenty „Top Student“

 

Čl. I
Úvodní ustanovení

Toto opatření děkana stanoví v souladu s čl. 9 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy a čl. 6 odst. 2 Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy pravidla pro získávání fakultního ocenění – mimořádné ceny „Top Student“ pro studenty magisterského studijního programu Všeobecné lékařství vyučovaného v anglickém jazyce.

Čl. II

Fakultní ocenění „Top Student“

1. Fakultní ocenění „Top Student“ je spojeno s finančním oceněním ve výši 70.000,- Kč po splnění podmínek uvedených v odst. 2 tohoto článku.

2. Fakultní ocenění „Top Student“ může získat student od druhého ročníku svého studia, studující studijní program Všeobecné lékařství v anglickém jazyce, který splní v akademickém roce všechny následující podmínky:

a) dosavadní zkoušky vykonal v rámci studia na 2. lékařské fakultě;

b) poplatek za studium v anglickém jazyce hradil řádně a včas po celou dobu studia;

c) studijní průměr studenta za celé dosavadní studium musí být v rozmezí 90. až 100. percentilu studijních průměrů všech studentů studujících daný studijní program v anglickém jazyce;

d) získal v předchozím akademickém roce alespoň požadovaný počet kreditů (60 ECTS);

e) absolvoval všechny zapsané předměty;

f) nepřekročil standardní dobu studia.

3. O udělení ocenění podle výše uvedených kritérií vždy rozhoduje děkan fakulty.

Čl. III
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Toto opatření ruší opatření děkana č. 5/2014 a čl. I, čl. III a čl. IV opatření děkana č. 15/2017.

2. U studentů, kteří se zapsali ke studiu před účinností tohoto opatření a mají ve Smlouvě o zajištění studia zakotvenou možnost udělení ocenění „Best International Medical Students Award“, se postupuje podle dosavadních předpisů.

3. Akademický senát 2. lékařské fakulty projednal a schválil toto opatření děkana dne 19. 5. 2021.

4. Toto opatření děkana nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem 1. 10. 2021. Fakultní ocenění dle tohoto opatření může být poprvé uděleno za studijní výsledky v akademickém roce  2021/2022.

 

V Praze dne 30. 8. 2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Vydáno: 30. 8. 2021 / Poslední aktualizace: 30. 8. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová