Opatření děkana č. 19/2018

Platnost: 1. 10. 2018
Účinnost: od 1. 10. 2018
Gestor: Studijní oddělení
 

Opatření děkana č. 19/2018
Zrušení některých opatření děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

 

Čl. I
Úvodní ustanovení

Toto opatření děkana ruší ke dni účinnosti tohoto opatření níže uvedené předpisy 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
 

Čl. II
Seznam rušených předpisů

  1. Opatření děkana č. 2/2009, týkající se školného pro zahraniční studenty „TOP 10 Percent International Medical Students Award“ se ruší bez náhrady.
  2. V Opatření děkana č. 15/2017 Statut fakultních ocenění „Top 10 Percent International Medical Student Award“ a „Best International Medical Student Award“ se ustanovení článku II. Top 10 Percent International Medical Student Award ruší bez náhrady.
     

Čl. III
Přechodná a závěrečná ustanovení

  1. U studentů, kteří se zapsali ke studiu přede dnem nabytí účinnosti tohoto opatření, se udělení ocenění „TOP 10 Percent International Medical Students Award“ za vynikající výsledky studia dosažené v akademickém roce 2017/2018 řídí Opatřením děkana č. 2/2009 a článkem II. Opatření děkana č. 15/2017.
  2. Toto opatření děkana nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti od akademického roku 2018/2019.

 

V Praze dne 1. 10. 2018

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Vydáno: 5. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová