Opatření děkana č. 20/2020

Platnost: 4. 11. 2020
Účinnost: od 4. 11. 2020
Gestor: Sekretariát děkanátu
 

Opatření děkana č. 20/2020

k hybridní výuce v době nouzového stavu

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

V době nouzového stavu a v souladu s usneseními vlády ČR v souvislosti s epidemií covid-19 probíhá výuka na 2. LF UK hybridním způsobem. Vzhledem k dobrovolnému i povinnému pracovnímu zapojení studentů ve zdravotnických zařízeních i vzhledem k narůstajícímu množství studentů a pedagogů v karanténě či v izolaci s onemocněním covid-19 bude na 2. LF UK od 9. 11. do konce nouzového stavu zaveden flexibilní systém on-line výuky s nabídkou alternativních forem respektující aktuální situaci v jednotlivých ročnících.

Čl. 2

Flexibilita on-line přednášek a seminářů

1. Výuka probíhá dle platných rozvrhů. Studentům, kteří se nebudou moci výuky zúčastnit, bude nabídnut záznam přednášky nebo již předem nahraná videopřednáška. Při případné neúčasti větší části kruhu lze po domluvě se studenty nabídnout uskutečnění výuky v alternativním termínu nebo kombinovat výukové materiály s individuálními konzultacemi. 

Čl. 3

Omlouvání studentů z výuky

1. V případě, že je student dobrovolně či povinně zapojený do pomoci zdravotnickým zařízením nebo v karanténě či v izolaci s onemocněním covid-19, bude z povinné výuky omluven. Každý student musí své pracovní zapojení vždy nahlásit garantovi předmětu. Student požádá garanta předmětu o poskytnutí informace stran možností náhrady zameškané výuky.  

Čl. 4

Pravidla uznávání pracovního zapojení studentů jako náhrady praktické klinické výuky

1. Studentům fakulty zapojeným dobrovolně či povinně do pomoci zdravotnickým zařízením bude uznána tato práce jako náhrada praktické klinické výuky (např. K10, letní praxe apod.) minimálně v rozsahu 50 %. O uznání většího rozsahu rozhodne garant podle toho, jak se vykonávaná činnost blíží náplni příslušného předmětu. Aby garant úlevu mohl uznat, žadatel doloží potvrzení o službě v daném zařízení. Případná náhrada povinné výuky bude řešena individuálně nebo skupinově pomocí flexibilního systému po domluvě s garantem předmětu.

Čl. 5

Náhradní termíny zápočtů a zkoušek

1. Každé pracoviště stanoví termín náhradního zápočtu a zkoušení a tyto termíny vyhlásí vždy před zahájením blokové výuky příslušného předmětu, u neblokové výuky tyto termíny stanoví vždy s vyhlášením termínů zápočtů a zkoušek v plánovaných obdobích. Minimální odstup náhradních termínů od běžných termínů je jeden týden. Na náhradní termíny se mohou přihlásit pouze studenti, kteří se nemohli zúčastnit řádného termínu z důvodu nařízené karantény, onemocnění nebo doložené pracovní činnosti ve zdravotnickém zařízení.

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

1. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne 4. 11. 2020

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Vydáno: 4. 11. 2020 / Poslední aktualizace: 4. 11. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová