Opatření děkana č. 3/2014

Platnost: 1. 5. 2014
Účinnost: od 1. 5. 2014
Gestor: Studijní oddělení
 

Univerzita Karlova v Praze
2. lékařská fakulta
V Úvalu 84, Praha 5 – Motol

Opatření děkana č. 3/2014 

Postup při vyměřování poplatků za studium v cizím jazyce
I.
Základní ustanovení

Toto Opatření děkana upravuje postup při vyměření poplatků za studium v cizím jazyce na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „Fakulta“) v souladu s Přílohou č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze ze dne 31. ledna 2014 (dále jen „Příloha č. 6“).

II.
Poplatek za studium v cizím jazyce

Výše poplatku za studium v cizím jazyce je upravena v čl. 12 Přílohy 6.

III.
Způsob úhrady poplatku pro studenty zapsané ke studiu v akademickém roce 2014/15

  1. Studenti nastupující ke studiu na Fakultě ve studijním programu uskutečňovaném v anglickém jazyce v akademickém roce 2014/15 hradí poplatek za studium v cizím jazyce ve dvou splátkách, a to: Nejpozději do 31. 10. daného akademického roku ve výši 260 000,– Kč za první rok studia a ve výši 285 000,– Kč ročně v dalších letech studia (dále jen „Splátka 1“) a dále nejpozději do 31. 5. daného akademického roku ve výši 70 000,– Kč za první rok studia a ve výši 45 000,– Kč v dalších letech studia (dále jen „Splátka 2“).
  2. Student může podat k děkanovi fakulty nejpozději do 5. 10. daného akademického roku písemnou žádost o prominutí Splátky 2. V případě, že Splátka 1 bude studentem uhrazena v plné výši ve lhůtě splatnosti, tj. v termínu uvedeném čl. III, odst. 1, děkan fakulty v takovém případě žádosti nejpozději do 30. 11. daného akademického roku vyhoví.
  3. Student může také podat k děkanovi fakulty nejpozději do 5. 10. daného akademického roku písemnou žádost o rozložení Splátky 1 do dvou plateb a prominutí Splátky 2 za podmínek, že termín první platby Splátky 1 ve výši minimálně 50 % Splátky 1 bude v žádosti navržen nejpozději do 31. 10. daného akademického roku a termín druhé platby Splátky 1 v její zbývající výši nejpozději do 30. 4. daného akademického roku. Děkan může žádosti o rozložení Splátky 1 do dvou plateb vyhovět nejpozději do 25. 10. daného akademického roku. Pokud bude studentovi povoleno rozložení Splátky 1 a student obě platby Splátky 1 uhradí včas, děkan žádosti o prominutí Splátky 2 vyhoví, a to nejpozději do 20. 5. daného akademického roku.
     

IV.
Způsob úhrady poplatku pro studenty zapsané ke studiu před akademickým rokem 2014/15

Pro studenty poprvé zapsané ke studiu na Fakultě ve studijním programu uskutečňovaném v anglickém jazyce před akademickým rokem 2014/15 se řídí výše poplatku za studium v cizím jazyce Smlouvou o zajištění studia mezi Fakultou a studentem. Postup při rozložení Splátky 1 se řídí obdobně dle čl. III, odst. 3 tohoto Opatření.
 

V Praze dne:

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Vydáno: 26. 5. 2014 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.