Opatření děkana č. 3/2016

Platnost: 18. 3. 2016
Účinnost: od 18. 3. 2016
Gestor: Studijní oddělení
 

Opatření děkana č. 3/2016
Postup při vyměřování poplatků za studium v cizím jazyce v akademickém roce 2016/2017.

I.
Základní ustanovení

Toto Opatření děkana upravuje postup při vyměření poplatků za studium v cizím jazyce na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „Fakulta“) v souladu s Přílohou č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze ze dne 29. června 2015 (dále jen „Příloha č. 6“) v akademickém roce 2016/2017.

II.
Poplatek za studium v cizím jazyce

Výše poplatku za studium v cizím jazyce je upravena v  čl. 12  Přílohy 6.

III.
Způsob úhrady poplatku pro studenty poprvé zapsané ke studiu v akademickém roce 2016/17

 1. Studenti nastupující ke studiu na Fakultě ve studijním programu uskutečňovaném v anglickém jazyce v akademickém roce 2016/17 hradí poplatek za studium v cizím jazyce ve dvou splátkách, a to: Nejpozději do 31. 10. daného akademického roku ve výši 280 000,– Kč za první rok studia a ve výši 310 000,– Kč ročně v dalších letech studia (dále jen „Splátka 1“) a dále nejpozději do 31. 5. daného akademického roku ve výši 50 000,– Kč za první rok studia a ve výši 20 000,– Kč v dalších letech studia (dále jen „Splátka 2“).
   
 2. Student může podat k děkanovi fakulty nejpozději do 5. 10. daného akademického roku písemnou žádost o prominutí Splátky 2. V případě, že Splátka 1 bude studentem uhrazena v plné výši ve lhůtě splatnosti, tj. v termínu uvedeném čl. III, odst. 1, děkan fakulty v takovém případě žádosti nejpozději do 30. 11. daného akademického roku vyhoví.
   
 3. Student může také podat k děkanovi fakulty nejpozději do 5. 10. daného akademického roku písemnou žádost o rozložení Splátky 1 do dvou plateb a prominutí Splátky 2 za podmínek, že termín první platby Splátky 1 ve výši minimálně 50 % Splátky 1 bude v žádosti navržen nejpozději do 31. 10. daného akademického roku a termín druhé platby Splátky 1 v její zbývající výši nejpozději do 30. 4. daného akademického roku.  Děkan může žádosti o rozložení Splátky 1 do dvou plateb vyhovět nejpozději do 25. 10. daného akademického roku. Pokud bude studentovi povoleno rozložení Splátky 1 a student obě platby Splátky 1 uhradí včas, děkan žádosti o prominutí Splátky 2 vyhoví, a to nejpozději do 20. 5. daného akademického roku.
   

IV.
Závěrečná ustanovení

 1. Pro studenty poprvé zapsané ke studiu na Fakultě ve studijním programu uskutečňovaném v anglickém jazyce před akademickým rokem 2016/17 se řídí výše poplatku za studium v cizím jazyce Smlouvou o zajištění studia mezi Fakultou a studentem a Opatřeními děkana č. 3/2014 a č. 3/2015.
   
 2. Toto Opatření děkana nabývá účinnosti dnem podpisu.

 

V Praze dne 18. března 2016

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Vydáno: 23. 3. 2016 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. MA Květa Janoušková