Opatření děkana č. 4/2019

Platnost: 29. 4. 2019
Účinnost: 29. 4. 2019
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 10/2020

V Praze dne 29. 4. 2019

Opatření děkana č. 4/2019
Pravidla přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Toto opatření děkana stanoví pravidla rozhodná pro přijetí, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímacího řízení na 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy (dále také jen „2. LF UK“) a práva uchazeče nahlédnout do svého spisu.

 

Čl. 2
Pravidla pro přijímací řízení

V souladu s čl. 6 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy (dále jen „Řád přijímacího řízení“) stanovuji pravidla pro uchazeče o studium na 2. LF UK:

 1. Uchazeč obdrží prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) dvě části pozvánky k přijímacímu řízení. První část použije u 1. písemného testu, druhou část u 2. písemného testu. Uchazeči do anglické paralelky obdrží prostřednictvím SIS pozvánku, která má pouze jednu část, protože absolvují pouze jeden písemný test.
   
 2. Uchazeč je povinen zkontrolovat, zda souhlasí všechny jeho osobní údaje uvedené na pozvánce k přijímacímu řízení pro akademický rok 2019/2020.
   
 3. Uchazeč při zahájení instruktáže u každého testu na výzvu vedoucího posluchárny podepíše příslušnou část pozvánky, čímž stvrzuje, že není zdravotně indisponován a zdravotní stav mu dovoluje vypracovat příslušný test.
   
 4. Po obdržení zadání příslušného testu je uchazeč povinen zkontrolovat, zda na testu, výsledkovém formuláři a volném štítku je stejné identifikační číslo. Případné nesrovnalosti ihned nahlásí vedoucímu posluchárny, kde koná písemný test.
   
 5. Uchazeč nalepí volný štítek, který obdrží s každým testem na příslušnou část pozvánky.
   
 6. Uchazeč vyplňuje výsledkový formulář pouze černou propisovací tužkou, kterou obdrží před začátkem přijímacího řízení od pracovníka fakulty, a správné odpovědi označuje v souladu s pokyny na testu.
   
 7. Uchazeč je povinen ukončit neprodleně na výzvu vedoucího posluchárny vypracovávání testu a odevzdat dle pokynů jednu část pozvánky se štítkem, výsledkový formulář a zadání testu určenému členovi dozoru v posluchárně a opustit posluchárnu.
   
 8. Uchazeč v průběhu přijímacího řízení nesmí používat ani mít při sobě zapnuté tyto nedovolené prostředky:
  • kalkulačku, tabulky či jiné obdobné pomůcky,
  • např. zapnutý mobilní telefon, spuštěný tablet, chytré hodinky s operačním systémem či jiné obdobné pomůcky.
    
 9. Uchazeč nesmí v průběhu konání písemných testů opisovat či umožnit opisování jinému uchazeči nebo jiného uchazeče kontaktovat.
   
 10. Uchazeč nesmí v průběhu konání písemných testů opustit pracovní místo s testem bez pokynu dozoru, stejně tak nesmí provádět jakékoliv zásahy do testu po uplynutí vymezeného času.
   
 11. Důsledkem takového jednání uchazečů, které může narušit rovnost uchazečů, viz body 8.–10. výše, je odebrání testu a nevyhodnocení výsledků. Uchazeči nevzniká nárok na náhradní  termín. O ukončení přijímací zkoušky nebo její části a důvodech ukončení se vyhotoví protokol, který je součástí spisu uchazeče.
   
 12. Uchazeč může požádat o přerušení přijímací zkoušky z důvodu náhlé zdravotní indispozice, je-li zjevné, že nemůže dále v této zkoušce pokračovat. O naléhavosti indispozice rozhoduje proděkan pro studium nebo jím pověřený zaměstnanec fakulty. O události je ihned sepsán protokol, který podepíše uchazeč a odpovědný pracovník fakulty. Výsledky přerušené zkoušky se nehodnotí a proděkan pro studium, v případech hodných zvláštního zřetele, může povolit konání zkoušky v náhradním termínu, pokud jej o to uchazeč s uvedením důvodů požádá do tří dnů ode dne přerušení zkoušky. Námitku zdravotní indispozice v době konání zkoušky nelze uplatňovat dodatečně.
   
 13. Uchazeč má možnost požádat o nahlédnutí do svého spisu v souladu s ustanovením § 50 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a čl. 11 odst. 4 Řádu přijímacího řízení:
  1. Právo nahlížet do spisu má pouze uchazeč, který před samotným nahlédnutím do spisu prokáže pověřenému pracovníkovi fakulty svou totožnost občanským průkazem, cestovním pasem či analogickým identifikačním průkazem EU (s fotografií).
  2. Nahlížení bude umožněno uchazeči, který fakultu o nahlédnutí do svého spisu požádá písemně, nejméně 5 pracovních dnů před stanoveným datem nahlédnutí. Termín a hodina nahlédnutí do spisu budou zveřejněny na webových stránkách fakulty.
    

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření ruší Opatření děkana č. 9/2018.
 2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
   

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Vydáno: 30. 4. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová