Opatření děkana č. 5/2016

Platnost: 21. 4. 2016
Účinnost: od 21. 4. 2016
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 7/2017

Opatření děkana č. 5/2016
k právu uchazeče nahlédnout do svých materiálů, rozhodných pro jeho přijetí ke studiu

V souladu s ustanovením § 50 odst. 6 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a čl. 10 přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze, stanovím:

 1. Právo nahlédnout do materiálů uchazeče o studium na 2. lékařské fakultě, rozhodných pro jeho přijetí ke studiu, má pouze uchazeč, který před samotným nahlédnutím do materiálů prokáže pověřenému pracovníkovi fakulty svou totožnost občanským průkazem, cestovním pasem či analogickým identifikačním průkazem EU (s fotografií). Jiné osoby jsou z nahlížení do materiálů vyloučeny a prokazování totožnosti uchazeče jiným než občanským průkazem, cestovním pasem či analogickým identifikačním průkazem EU (s fotografií) se nepřipouští.
 1. Nahlížení do materiálů podle lhůt stanovených přílohou č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze bude umožněno uchazeči, který fakultu ve lhůtě o nahlédnutí do svého materiálu požádá písemně. Termín a hodina nahlédnutí do materiálů budou zveřejněny na webových stránkách fakulty.
 1. Do materiálů může uchazeč nahlédnout ve fakultou stanovený den a hodinu, výhradně v zasedací místnosti fakulty (v případě menšího počtu zájemců v kanceláři vedoucí Studijního oddělení) a pouze za přítomnosti pověřeného pracovníka Studijního oddělení.

 

Toto Opatření děkana nabývá účinnosti dne: 21. dubna 2016

Tímto se ruší: Opatření děkana č. 7/2015 ze dne 21. dubna 2015

 

V Praze dne  21. 4. 2016 prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

 

 

Výtah z přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Řádu přijímacího řízení
(Doslovné znění)

Čl. 10

Právo uchazeče nahlédnout do svých materiálů

 1. Uchazeč má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, a to do jednoho měsíce ode dne doručení rozhodnutí děkana podle čl. 9, tato lhůta neběží ode dne podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí děkana do desátého dne, následujícího po dni, kdy bylo doručeno rozhodnutí v přezkumném řízení; fakulta uchazeči toto nahlédnutí umožní nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy o nahlédnutí požádal. Požádá-li však uchazeč o nahlédnutí do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí děkana podle čl. 9, umožní mu fakulta toto nahlédnutí do 28 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
   
 2. Pod pojmem
  1. „nahlédnout“ se rozumí pročítat tyto materiály a pořizovat si z nich výpisky,
  2. „materiály“ se rozumí veškeré materiály, jež byly součástí přihlášky, dále texty veškerých písemných testů vypracované uchazečem, včetně jejich zadání, písemné hodnocení uchazeče examinátory nebo jejich formalizované poznámky, pokud jsou fakultou vedeny, včetně hodnocení všech forem zkoušky, zápis o přijímací zkoušce, pořadník a další dle fakultních předpisů.
 3. Nahlížet do materiálů smí jen uchazeč, a to pouze ve vyhrazených prostorách fakulty za přítomnosti děkanem pověřeného zaměstnance.
   
 4. Pro nahlédnutí do materiálů podle odstavce 1 musí být vytvořeny vhodné podmínky a stanovena přiměřená lhůta, která nesmí být kratší než 45 minut.
   
 5. Namísto postupu podle odstavců 2 až 4 mohou být uchazečům vydány kopie požadovaných materiálů, pokud jsou uvedeny v odstavci 2 písm. b); fakulta kopie vydá vždy, jestliže nemůže dodržet lhůty uvedené v odstavci 1.
   
 6. Organizačně administrativní náležitosti stanoví opatření děkana, které se zveřejňuje na úřední desce fakulty.
Vydáno: 26. 4. 2016 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. MA Květa Janoušková