Opatření děkana č. 6/2019

Platnost: 12. 8. 2019
Účinnost: od 12. 8. 2019
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 16/2020

OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2019

Zápis volitelných předmětů v akademickém roce 2019/2020

Čl. I

Úvodní ustanovení

V akademickém roce 2019/20 probíhá přihlašování a zápis studentů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“) k volitelným předmětům (dále jen „VP“) dvoustupňově. Předběžný zápis (přihlašování) k VP bude probíhat elektronicky ve Studijním informačním systému (dál jen „SIS“) a závazný zápis předmětu pak bude potvrzen studentovi v indexu Studijním oddělením 2. LF UK (dále jen „Studijní oddělení“).

Čl. II

Předběžný zápis (elektronické přihlašování) k VP prostřednictvím SIS

 1. Přihlašování na volitelné předměty je nutné provést v SISu pro akademický rok 2019/2020 v termínech:
 • zimní semestr od 9. 9. 2019 19:00 do 30. 9. 2019 23:59;
 • letní semestr od 10. 2. 2020 19:00 do 16. 2. 2020 do 23:59.

Kód volitelných předmětů DVxyzzz je tvořen podle následující tabulky:

 

DVxyzzz

D

Vždy D

Identifikátor 2. LF UK

V

Vždy V

Identifikátor VP

x

0 („nula“)

Pro VP vyučované v češtině

A

Pro VP vyučované v angličtině

y

1

VP je určen pro SP: Všeobecné lékařství

3

VP je určen pro Bc.:

- SP Fyzioterapie;

- SP Specializace ve zdravotnictví,

  SO Fyzioterapie

7

VP je určen pro NMgr. SP Specializace
ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

9

VP je určen pro Bc.:

- SP Všeobecné ošetřovatelství;

- SP Pediatrické ošetřovatelství;

- SP Ošetřovatelství,   SO Všeobecná sestra

0

VP je určen pro více SP/SO 2. LF UK

zzz

 

Trojmístný pořadový kód předmětu

 
 1. Jeden student by měl mít v jednom okamžiku současně přihlášeny v SISu maximálně 4 VP. (Systém by automaticky neměl dovolit studentovi přihlášení k dalšímu VP).
 1. Systém dovoluje přihlašovat se k jednotlivým VP vždy až do naplnění maximální kapacity předmětu v jednotlivých rozvrhových lístcích.  Maximální kapacita je u rozvrhového lístku viditelná.
 1. Tento způsob elektronického přihlášení k předmětu je považován pouze za předběžný. Dokud nemá student stvrzen zápis předmětu v indexu, není považován za platný. Pokud se student rozhodne předmět nenavštěvovat, může si jej kdykoli až do doby svého závazného zápisu VP do indexu opět v SISu odhlásit (odebrat).

Čl. III

Závazný zápis studenta k VP

 1. Studenti jsou povinni si vybrané VP, k nimž jsou elektronicky předběžně přihlášeni, nechat zapsat jako studijní povinnost Studijním oddělením do indexu. Od okamžiku zápisu VP v indexu se tyto předměty stávají pro studenta studijní povinností v daném ročníku.
 1. Závazný zápis VP do indexu je nutné provést na Studijním oddělení vždy v úředních hodinách v období od 7. 10. 2019 do 31. 10. 2019 na zimní semestr a od 10. 2. 2020
  do 28. 2. 2020 na letní semestr.
  Studijní referentky stvrzují studentům zápis VP v indexu a v SISu mění předběžný zápis na závazný.
 1. Je nezbytné, aby před návštěvou Studijního oddělení student odebral v SISu předběžně zapsané předměty, které nebude chtít závazně zapsat a to pouze v termínech, kdy je možné přihlašování na volitelné předměty.

 Čl. IV

Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření ruší opatření děkana č. 12/2018.
 2. Toto opatření děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne 12. 8. 2019

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Vydáno: 13. 8. 2019 / Poslední aktualizace: 13. 8. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová