Opatření děkana č. 6/2020

Platnost: 29. 4. 2020
Účinnost: od 29. 4. 2020

 

Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 7/2020

Opatření děkana č. 6/2020

O zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Toto opatření děkana se vydává v návaznosti na aktuálně platná usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření a na základě zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů a Zvláštních pravidel studia na UK pro akademický rok 2019/2020.

Čl. 2

Osobní přítomnost na hromadných formách výuky a zkoušek

  1. S účinností od 27. dubna 2020 od 0:00 hod. je dle aktuálně platných vládních usnesení o přijetí krizového opatření umožněna individuální návštěva knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury, osobní přítomnost studentů na konzultaci nebo na zkoušení, na laboratorní a experimentální práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu a osobní přítomnost studentů na klinické a praktické výuce a praxi, to vše za podmínek stanovených aktuálně platnými usneseními vlády o přijetí krizových opatření.
  2. Osobní přítomnost na hromadných formách výuky a zkoušek  v mezích uvedených v aktuálně platných usneseních vlády a čl. 2 odst. 1. tohoto opatření bude na  2. lékařské fakultě  Univerzity Karlovy probíhat od 4. května 2020.

Čl. 3

Výuka a kontroly studia v akademickém roce 2019/2020

  1. Výuku v rámci studijních programů je možno uskutečňovat distanční formou, a to bez ohledu na formu studia stanovenou v akreditaci daného studijního programu či studijního oboru nebo v usnesení Rady pro vnitřní hodnocení o uskutečňování studijního programu v rámci institucionální akreditace.
  2. Kontroly studia studijního předmětu je možné uskutečnit distanční formou. O distanční kontrole studia konkrétního předmětu rozhoduje garant  předmětu.
  1. Státní závěrečné zkoušky a státní rigorózní zkoušky nebo jejich části, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací (dále jen „státní zkoušky“) je možné uskutečňovat distanční formou. O umožnění distanční formy státních zkoušek u daného studijního programu rozhoduje děkan po dohodě s garantem tohoto studijního programu.

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

  1. Studenti jsou povinni řídit se informacemi a pokyny publikovanými na webových stránkách Univerzity Karlovy a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, a to vždy aktualizovanými v daném čase. 
  2. Toto opatření  nabývá  platnosti  a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne 29. 4. 2020

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Vydáno: 29. 4. 2020 / Poslední aktualizace: 29. 4. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová