Opatření děkana č. 7/2016

Platnost: 13. 5. 2016
Účinnost: od 13. 5. 2016
Gestor: Sekretariát děkanátu
 

Opatření děkana č. 7/2016

Postavení ombudsmana pro mezinárodní studenty na 2. LF UK

I.

Základní ustanovení

  1. Tímto opatřením děkan 2. LF UK zřizuje pozici ombudsmana pro mezinárodní studenty (dále jen ombudsman) studijního programu Všeobecné lékařství v anglickém jazyce (dále jen mezinárodní studenti) a rozšiřuje tímto působnost člena kolegia děkana – koordinátora zahraničních studentů.

II.

Úkoly a působnost ombudsmana mezinárodních studentů

  1. Ombudsman pomáhá studentům při řešení tísnivých situací a je jim k dispozici zejména v okamžiku, kdy se domnívají, že jejich práva na 2. LF UK byla porušena nebo jsou ohrožena.
  2. Ombudsman dále usiluje o zajištění bezproblémové komunikace mezi představiteli fakulty a mezinárodními studenty, v případě potřeby tuto komunikaci zprostředkovává či jinak přispívá k jejímu hladkému průběhu. Shromažďuje podněty studentů směrované k vedení fakulty a podle jejich významnosti je předává studijním proděkanům, děkanovi, prezentuje je na zasedání KD, nebo je řeší po konzultaci s proděkany samostatně.
  3. Po konzultaci se studijními proděkany má ombudsman právo zúčastnit se výuky, průběžného testování i zkoušení studentů, oslovovat přednosty ústavů a klinik a diskutovat s nimi témata, která je jich týkají.
  4. Ombudsman se může účastnit jednání týkajících se mezinárodních studentů na úrovni Univerzity Karlovy v Praze.
  5. Ombudsman jedná vždy v souladu se Studijním řádem UK.

III.

Závěrečná ustanovení

  1. Ombudsman je jmenován děkanem jako člen KD.
  2. Toto Opatření děkana nabývá účinnosti dnem podpisu.
     

V Praze dne 13. 5. 2016

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Vydáno: 1. 7. 2016 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. MA Květa Janoušková