Opatření děkana č. 7/2017

Platnost: 5. 6. 2017
Účinnost: od 5. 6. 2017 do 6. 6. 2018
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 9/2018

Opatření děkana č. 7/2017
kterým se stanoví pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímacího řízení, a práva uchazeče nahlédnout do svých materiálů, rozhodných pro jeho přijetí ke studiu

 

Pravidla pro přijímací řízení

V souladu s čl. 11 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen Řád přijímacího řízení) stanovuji pravidla pro uchazeče o studium na 2. LF UK:

 1. Uchazeč obdrží poštou do vlastních rukou dvě části pozvánky k přijímacímu řízení. První část použije u 1. písemného testu, druhou část u 2. písemného testu. Uchazeči do anglické paralelky obdrží před konáním písemného přijímacího řízení pozvánku, která má pouze jednu část, protože absolvují pouze jeden písemný test.
   
 2. Uchazeč je povinen zkontrolovat, zda souhlasí všechny jeho osobní údaje uvedené na pozvánce k přijímacímu řízení pro akademický rok 2017/18.
   
 3. Uchazeč při zahájení instruktáže u každého testu na výzvu vedoucího posluchárny podepíše příslušnou část pozvánky, čímž stvrzuje, že není zdravotně indisponován a zdravotní stav mu dovoluje konat příslušný test.
   
 4. Po obdržení zadání příslušného testu je uchazeč povinen zkontrolovat, zda na testu, výsledkovém formuláři a volném štítku je stejné identifikační číslo. Případné nesrovnalosti ihned nahlásí vedoucímu posluchárny, kde koná písemný test.
   
 5. Uchazeč nalepí volný štítek, který obdrží s každým testem, na příslušnou část pozvánky.
   
 6. Uchazeč vyplňuje výsledkový formulář pouze černou propisovací tužkou, kterou obdrží před začátkem přijímacího řízení od pracovníka fakulty, a správné odpovědi označuje v souladu s pokyny na testu.
   
 7. Uchazeč je povinen ukončit neprodleně na výzvu vedoucího posluchárny vypracovávání testu a odevzdat dle pokynů jednu část pozvánky se štítkem, výsledkový formulář a zadání testu určenému členovi dozoru v posluchárně a opustit posluchárnu.
   
 8. Uchazeč v průběhu přijímacího řízení nesmí používat tyto nedovolené prostředky:
  • kalkulačku, tabulky či jiné obdobné pomůcky,
  • mobilní telefon, tablet, chytré hodinky s operačním systémem či jiné obdobné pomůcky,
  přičemž postačuje jejich nalezení u uchazeče.
   
 9. Uchazeč nesmí v průběhu konání písemných testů opisovat či umožnit opisování jinému uchazeči nebo jiného uchazeče kontaktovat.
   
 10. Uchazeč nesmí v průběhu konání písemných testů opustit pracovní místo s testem bez pokynu dozoru, stejně tak nesmí provádět jakékoliv zásahy do testu po uplynutí vymezeného času.
   
 11. Důsledkem takového jednání uchazečů, které může narušit rovnost uchazečů, viz body 8.–10. výše, je odebrání testu a nevyhodnocení výsledků. Uchazeči nevzniká nárok na náhradní termín.
  O ukončení přijímací zkoušky nebo její části a důvodech ukončení se vyhotoví protokol, který je součástí spisu uchazeče.
   
 12. Uchazeč může požádat o přerušení přijímací zkoušky z důvodu náhlé zdravotní indispozice, je-li zjevné, že nemůže dále v této zkoušce pokračovat. O naléhavosti indispozice rozhoduje proděkan pro studium nebo jím pověřený zaměstnanec fakulty. O události je ihned sepsán protokol, který podepíše uchazeč a odpovědný pracovník fakulty. Výsledky přerušené zkoušky se nehodnotí a proděkan pro studium, v případech hodných zvláštního zřetele, může povolit konání zkoušky v náhradním termínu, pokud jej o to uchazeč s uvedením důvodů požádá do pěti dnů ode dne přerušení zkoušky. Námitku zdravotní indispozice v době konání zkoušky nelze uplatňovat dodatečně.
   
 13. Uchazeč má možnost požádat o nahlédnutí do svých materiálů v souladu s ustanovením § 50 odst. 5 zákona č. 137/2016 Sb., o vysokých školách a čl. 11 odst. 4 Řádu přijímacího řízení:
  • Právo nahlédnout do materiálů uchazeče o studium na 2. lékařské fakultě, rozhodných pro jeho přijetí ke studiu, má pouze uchazeč, který před samotným nahlédnutím do materiálů prokáže pověřenému pracovníkovi fakulty svou totožnost občanským průkazem, cestovním pasem či analogickým identifikačním průkazem EU (s fotografií). Jiné osoby jsou z nahlížení do materiálů vyloučeny a prokazování totožnosti uchazeče jiným než občanským průkazem, cestovním pasem či analogickým identifikačním průkazem EU (s fotografií) se nepřipouští.
  • Nahlížení do materiálů podle lhůt stanovených v řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy bude umožněno uchazeči, který fakultu ve lhůtě o nahlédnutí do svého materiálu požádá písemně. Termín a hodina nahlédnutí do materiálů budou zveřejněny na webových stránkách fakulty.
  • Do materiálů může uchazeč nahlédnout ve fakultou stanovený den a hodinu, výhradně v zasedací místnosti fakulty (v případě menšího počtu zájemců v kanceláři vedoucí Studijního oddělení) a pouze za přítomnosti pověřeného pracovníka Studijního oddělení.
    

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 5. června 2017.
Tímto se ruší: Opatření děkana č. 5/2016 ze dne 21. dubna 2016 a Opatření děkana č. 8/2016 ze dne 6. června 2016.

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Vydáno: 13. 6. 2017 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. MA Květa Janoušková