Opatření děkana č. 7/2020

Platnost: 5. 5. 2020
Účinnost: od 11. 5. 2020
Gestor: Studijní oddělení
 

OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2020

O zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Toto opatření děkana se vydává v návaznosti na usnesení Vlády České republiky č. 491 ze dne 30. dubna 2020 a na základě zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů a Zvláštních pravidel studia na UK pro akademický rok 2019/2020.

Čl. 2

Osobní přítomnost na hromadných formách výuky a zkoušek

  1. S účinností od 11. května 2020 od 0:00 hod je dle usnesení Vlády České republiky č. 491 umožněna osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině; toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe. 
  2. Student je povinen předložit písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Osobní přítomnost studenta je možná pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.

Čl. 3

Výuka a kontroly studia v akademickém roce 2019/2020

  1. Výuku v rámci studijních programů je možno uskutečňovat distanční formou, a to bez ohledu na formu studia stanovenou v akreditaci daného studijního programu či studijního oboru nebo v usnesení Rady pro vnitřní hodnocení o uskutečňování studijního programu v rámci institucionální akreditace.
  2. Kontroly studia studijního předmětu je možné uskutečnit distanční formou. O distanční kontrole studia konkrétního předmětu rozhoduje garant předmětu.
  3. Státní závěrečné zkoušky a státní rigorózní zkoušky nebo jejich části, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací (dále jen „státní zkoušky“) je možné uskutečňovat distanční formou. O umožnění distanční formy státních zkoušek u daného studijního programu rozhoduje děkan po dohodě s garantem tohoto studijního programu.

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

  1. Studenti jsou povinni řídit se informacemi a pokyny publikovanými na webových stránkách Univerzity Karlovy a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, a to vždy aktualizovanými v daném čase. 
  2. Toto opatření ruší opatření děkana č. 6/2020.
  3. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu děkana a účinnosti dnem 11. května 2020.

 

V Praze dne 5. 5. 2020

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Vydáno: 5. 5. 2020 / Poslední aktualizace: 5. 5. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová