č. 21/1999

Oběžníky děkanátu

OBĚŽNÍK č. 21

 1. Program výzkumu a vývoje „Národní výzkumná centra“
  Termín 10. 10. 99.
  Na stránkách MŠMT pod bodem Programy na podporu výzkumu a vývoje jsou vystaveny další informace týkající se zřizování „Národních výzkumných center“. (viz příloha).
   
 2. Program ERASMUS
  Program se týká možnosti výměny studentů a učitelů v rámci programu Evropské společenství Socrates/Erasmus. (viz příloha).
   

 
Program výzkumu a vývoje „Národní výzkumná centra“
(principy programu pro veřejnou diskusi)

1. Cíle a principy programu
 
Základním cílem programu je analogicky k vyspělým zemím založit národní výzkumná centra jako nový prvek podpory výzkumu v České republice za účelem dosáhnout v relativně krátké době v souladu s Principy vědní politiky ČR a s připravovanou Národní politikou výzkumu a vývoje srovnatelných výsledků s těmito zeměmi. Nejedná se tedy o pouhé posílení stávajících výzkumných organizací, ale o využití nových forem, kde budou zachovány vazby na mateřské instituce a zajištěna jejich efektivní spolupráce.
 
Předpokládá se, že stanovených cílů bude možné dosáhnout především:

 • prostřednictvím podchycení vědeckých talentů a zvýšenou podporou mladých výzkumných pracovníků;
 • výraznějším zapojením domácího výzkumu do mezinárodní spolupráce; · podporou spolupráce výzkumných týmů různých institucí;
 • zvýšením kvality cíleného výzkumu orientovaného na dlouhodobé požadavky aplikační sféry i z hlediska regionálních potřeb.
   

Zároveň se předpokládá koncentrování kapacit a prostředků na nejperspektivnější směry, a proto vznik omezeného počtu center.
 
Program bude členěn na dva podprogramy:

 1. Podprogram A: „badatelský – základní výzkum“ s nezbytnou vazbou na mezinárodní spolupráci
 2. Podprogram B: „cílený – aplikovaný výzkum“, u něhož je mezinárodní spolupráce vhodná a vítaná, stejně tak jako vazby a podpora v rámci regionu.
   

Pravidla pro vznik a fungování budou u obou typů center stejná, rozdílná budou kritéria hodnocení kvality návrhů projektů.
 
2. Předpokládaná struktura navrhovaného centra

 • Velikost centra – centrum musí mít (do dvou let řešení projektu) přiměřenou velikost, zpravidla 20–30 vysokoškolsky vzdělaných pracovníků.
 • Významné zastoupení mladých pracovníků – předpokládá se, že z pracovníků s VŠ vzděláním, podílejících se na výzkumné činnosti centra, bude alespoň polovina mladších než 35 let.
 • Centrum se účastní realizace doktorských studijních programů.
 • Spolupráce institucí – na projektu by se měly podílet nejméně 2 instituce různého typu (VŠ, AV, resortní VÚ, nevládní sektor). U podprogramu A se jedná o výzkumné organizace, u podprogramu B je podmínkou nejméně jedna výzkumná instituce a jedna z aplikační sféry.
 • Soustředění pracovníků centra na jeho činnost – většina pracovníků centra musí mít v centru nadpoloviční pracovní úvazek na přímou výzkumnou činnost.
   

3. Základní podmínky účasti v programu

 • Projekty center budou koncipovány na 5 let.
 • Návrhy projektů budou podávat stávající právnické osoby.
 • V každém návrhu projektu musí být navržen řešitel, tj. osoba odpovědná za úspěšnou realizaci projektu.
 • Podmínkou pro navrhovatele (a následně nositele) projektu je do dvou let ustavit centrum jako samostatnou organizační jednotku se samostatným (jednoznačně odděleným) hospodařením (vysokoškolský ústav, společné pracoviště aj.) nebo jako nový právní subjekt. Nesplní-li nositel podmínku ustavení samostatné organizační jednotky, případně nového právního subjektu, projekt skončí.
 • Po 5ti letech řešení projektu, tj. po jeho ukončení, může být centrum převedeno na institucionální financování.
   

4. Další podmínky účasti v programu

 • Podmínkou pro účast v programu bude uvedení všech současně řešených grantů, projektů a výzkumných záměrů (včetně návrhů eventuálních změn ve výzkumných záměrech aj.) všemi osobami zúčastněnými v navrhovaném projektu (centru), včetně toho, zda a jakým způsobem bude zabezpečena jejich realizace v souvislosti se vznikem centra.
 • Pracovníci centra mohou po vzniku centra předkládat nové projekty, granty a výzkumné záměry a účastnit se řešení dalších, po vzniku centra nově zahajovaných projektů, grantů nebo výzkumných záměrů financovaných z prostředků státního rozpočtu na výzkum a vývoj pouze mimo svůj úvazek v centru a za podmínky, že tyto aktivity se nebudou překrývat s jejich činností v centru.
 • Výsledky centra nebude možné vykazovat zároveň jinými institucemi. Výsledky center budou veřejně přístupné, neboť mohou být 100% dotovány ze státního rozpočtu (na rozdíl od technologických center MPO a jiných programů zaměřených na komerční výrobky a technologie).
   

5. Kritéria pro výběr návrhů projektů
 
Při výběru z návrhů projektů budou brána do úvahy následující obsahová kritéria:

 • přínos založení centra pro výzkum v ČR (kvalitativní změny oproti současnému stavu, které založením centra nastanou);
 • odborná úroveň návrhu – kvalita dosažených výsledků řešitelů a jejich týmů ve výzkumu a vývoji (včetně kvality složení jednotlivých týmů);
 • předpokládané výsledky centra – u podprogramu A vědecké výsledky minimálně na úrovni průměru zemí EU (zejména odpovídající publikační aktivita), u podprogramu B jeho přínos pro dlouhodobý rozvoj aplikační oblasti (např. počet patentů, užitných vzorů, metodik, postupů a dalších aplikačních projektů);
 • realizovatelnost návrhu – hodnocena bude přiměřenost požadovaných prostředků, jeho uskutečnitelnost a soulad s cíli programu (je např. možné oddělené umístění jednotlivých částí centra, ale nesmí ohrozit realizaci hlavního cíle programu);
 • využití regionálních specifik pro komplexní rozvoj regionu.
   

6. Informace pro navrhovatele o postupu přípravy programu
 
Vzhledem k tomu, že návrhy na vznik center mohou přinést i nové náměty a problémy, je nutné před vyhlášením vlastního výběrového řízení širokou odbornou veřejnost seznámit s principy programu Národních výzkumných center, které mají umožnit:

 1. vzájemnou informovanost uchazečů i zainteresovaných organizací;
 2. konzultovat mezi organizacemi náměty a dopracovat je;
 3. doladit cíle programu před vyhlášením vlastní veřejné soutěže.
   

Pokud budou mít organizace zájem, mohou své konkrétní představy o centrech zpracovat jako stručné a nezávazné návrhy projektů (zpracované na formuláři MŠMT) a odevzdat MŠMT, odboru programů výzkumu a vývoje, 118 12 Praha I, Karmelitská 7, do 20. října 1999. Po jejich rámcovém vyhodnocení bude ve druhé polovině měsíce listopadu vyhlášeno veřejné výběrové řízení podle zákona o státní podpoře výzkumu a vývoje. Pro předložení návrhů projektů se předpokládá termín 15. prosinec 1999. Návrhy projektů musí být předloženy právnickými osobami. Předpokládá se, že výběrové řízení by mělo být ukončeno během 1. čtvrtletí roku 2000. Vlastní hodnocení a výběr návrhů bude úkolem Rady programu, na jejímž složení se před vyhlášením veřejného výběrového řízení dohodnou zainteresované orgány a instituce. Tato Rada programu by měla úzce spolupracovat s Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj tak, aby byla centra zakládána v souladu s připravovanou Národní politikou výzkumu a vývoje ČR.
Na řešení programu se předpokládá v roce 2000 uvolnit prostředky ve výši 750 mil. Kč na 30–40 center.
 
Zadavatel si vyhrazuje právo po diskusi program, jeho podmínky a kritéria upřesnit.
 
Příloha a bližší materiály jsou k dispozici v Odd. věda, výzkum a zahraniční styky.Upozornění – program ERASMUS

Upozorňujeme pracovníky 2. LF, na možnost výměny studentů a učitelů v rámci programu Evropského společenství Socrates/Erasmus. Programy představují možnost krátkodobých pobytů na zahraničních universitách majících smlouvu s UK. Program je určen pro výuku, nesmí v něm figurovat žádné výzkumné aktivity! Výměna je alespoň rámcově reciproční. Do 15. 10. 1999 je nutno na RUK odevzdat oběma stranami podepsané smlouvy na školní rok 2000–2001. Smlouva musí obsahovat rámcový program týkající se výuky, zahraniční host tedy naplánován do rozvrhu v rozsahu 5–6 hodin týdně u 2 týdenních pobytů a 8 hodin u jednotýdenního pobytu, popř. více.
Není nutné vypracovat podrobný syllabus, stačí témata, názvy přednášek a uvedené penzum výukových hodin za týden. Podstatné je ale uvést „člověkodny“ sjednané na uvedené akademické období.
 
Konkrétní postup:

 • nejdříve kontaktovat partnera ze smluvní university v zahraničí a uzavřít s ním dohodu. To je možné pomocí e-mailu a po domluvě odeslat poštou námi vyplněnou dohodu – formuláře jsou na webové stránce RUK.
 • Po domluvě počtu a typu návštěv se zašle naším pracovištěm vyplněná a podepsaná smlouva partnerovi. V zahraničí to podepíší, nechají si kopii a odešlou svému koordinátorovi, my pak po obdržení koordinátorovi RUK.
 • Smlouva se sjednává přímo s pracovníkem v zahraničí, podepisuje ji buď koordinátor fakulty, kliniky nebo např. přednosta, nemusí to tedy jít přes rektorát. Je nutno využít osobních styků a domluvit vše na „nejnižší“ úrovni, další administrativní jednání již zařizuje RUK u nás a vedení zahraniční university.
   

Se zahraniční universitou musíme mít smlouvu, seznam univerzit je zveřejněn na webové stránce UK – http://www.cuni.cz/erasmus.
 
Uzavřené smlouvy je nutno předat někomu z koordinátorů fakulty pro program Erasmus, kteří jsou též schopni podat podrobnější informace a pomoci s vypracováním dohody, zařídí rovněž předání dohod na rektorát.
 
Tato informace doplňuje informaci předanou děkanem fakulty na poradě přednostů klinik a ústavů a na vědecké rady UK 2. LF dne 16. 9. 1999.
 
Děkujeme za osobní iniciativu a rychlé využití této zajímavé nabídky. Vše však velice spěchá!
 
S pozdravem

MUDr. Rudolf Černý, CSc.
koordinátor programu Erasmus
Neurologická klinika
doc. MUDr. M. Bojar, CSc.
děkan UK 2. LF

 
P.S. Dalšími koordinátory pro program Erasmus byli jmenováni:
as. Mgr. A. Gubová, Ústav jazyků UK 2. LF,
doc. MUDr. P. Kavan, CSc., Klinika dětské onkologie UK 2. LF a FN Motol
as. MUDr. R. Klubal, CSc., Ústav imunologie UK 2. LF a FN Motol
 

Příloha a bližší materiály jsou k dispozici v Odd. věda, výzkum a zahraniční styky.

Vydáno: 7. 10. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK