2020 Academic Senate Elections: Presentation of Candidates to the Student Chamber

Before the second round of elections to the Academic Senate for the period from February 2021 to January 2023, we asked all the student candidates five questions. At the same time, they had the opportunity to present themselves in another way. This year’s time for answering was very short, 24 hours, as the candidates were not known until 9 December. 29 candidates answered; so far one candidate has used the opportunity to present himself in another form (text, photographs, posters ...) and three candidates merged into one group with a joint program.


Questions

1. What is your main goal as a senator?

2. How do you plan to accomplish this goal within the capacities of the senate?

3. What should an eligible dean candidate be like, what features should he have?

4. Where do you think the faculty has room for improvement and how should these areas be tackled?

5. What should the faculty take away from the coronavirus crisis?


Answers

We publish the answers in the order in which the candidates are listed in the ballot. Names are in the form: surname, first name, community, field, year. The answers have not been edited.

Most of candidates responded in Czech, we highlight the answers in English.

Blažek Vratislav, 1, Všeobecné lékařství (CZ), 2

1. Sjednocení a zjednodušení technické stránky jak nyní distanční, tak i následné výuky.

2. Snaha o rozproudění debaty o technických možnostech distanční výuky, integrace zpětné vazby studentů, ale i pedagogů nejen v tomto tématu.

3. Ten nejlepší, nezáleží, jestli to bude muž nebo žena.

4. Aby student nemusel přemýšlet, kde materiály k výuce hledat a mohl se plně soustředit na učení a pochopení látky. Jak by to mělo přesně vypadat si neodvažuji navrhovat, a to hlavně z důvodu, že mám zkušenost pouze s rokem a půl na fakultě a neznám specifika dalších předmětů, co mě teprve čekají.

5. Pojmout krizi jako příležitost a vytvoření náskoku nad ostatními jak po stránce technické, tak po stránce flexibilnějšího reagování na feedback pedagogů ke studentům a naopak.

Khoder Martin, 1, Všeobecné lékařství (CZ), 2

1. Věřím, že fakulta by se měla posouvat dále směrem inovací studijního plánu a starých postupů, jako to zvládla aktualizací kurikula. Nejlepším způsobem, jak posunout fakultu vpřed a zajistit jí místo v popředí zájmu uchazečů, je odlišením se od dalších fakult a zajištění, že se o ní bude nadále mluvit, jako o nejlepší lékařské fakultě na UK pomocí využívání nejmodernějších učebních zdrojů a učebních postupů. Chci proto pomoci zajistit, aby byl novým děkanem zvolen kandidát, který posune naši fakultu vpřed alespoň natolik, jako to zvládl pan profesor Komárek.

2. Věřím, že můj sentiment sdílí většina studentů, kteří sice tuší, že zvýšení standardu učiva v předmětech nám přidá při studiu práci, avšak, ten, kdo si vybral medicínu jako svůj preferovaný studijní obor nemůže čekat, že studia budou jednoduchá. Chci podporovat fakultu, která preferuje vysoký standard studia i za cenu vyšší časové náročnosti.

3. Měl by považovat studenty za plnohodnotné členy akademické obce s vlastním názorem na kvalitu a způsob výuky a snažit se brát jejich názor na vědomí při rozhodování o směřování fakulty. Měl by však naslouchat i pedagogům, kteří mají dlouhodobý přehled o proveditelnosti těchto požadavků a zaměřit se na prosazení takových, které zlepší život na fakultě oběma stranám. Pro mě je tedy nejlepším kandidátem člověk, který si dokáže nechat poradit, avšak jakmile zaujme postoj, tak si ho dokáže prosadit a stát si za ním.

4. Jednoznačně je to ve spolupráci s FN Motol, což pociťují studenti ve svém každodenním studiu ať velmi propíraným tématem nedostatku údržby toalet v okolí poslucháren či nedostatkem zázemí pro samostudium v nemocnici obecně. Bylo by velice motivující, kdyby nemocnice byla na fakultu hrdá a dokázala s ní navázat bližší spolupráci. Mě samotného by to určitě více naklonilo možnosti hledat pracovní uplatnění právě v Motolské nemocnici.

5. Schopnost pružněji reagovat na nepředvídatelné situace. Je třeba mít v podobných situacích jasný plán postupu a lidi, kteří dokáží rychle na situaci reagovat tak, aby studenti nebyli v nejistotě a věděli, s čím mohou počítat, na co se musí připravit. Jako pozitivní však chci vyzdvihnout zisk zkušeností s možnostmi distanční výuky. Přestože sám preferuji kontaktní výuku ve všech situacích, mít možnost zpětně sledovat přednášky či mít konzultace některých témat online považuji za správnou cestu kupředu a efektivnější způsob využití času.

Zahradníková Zuzana, 1, Všeobecné lékařství (CZ), 2

1. Asi největší téma, jaké bych ráda sledovala a co dle mého názoru stojí za to řešit, je mentální zdraví studentů. Studium zdravotnických oborů a i následná praxe patří spíš k těm psychicky náročnějším zaměřením a ačkoliv se ve společnosti nějaká osvěta objevuje, v praxi není úplně jednoduché si pro pomoc, kterou člověk potřebuje, reálně sáhnout. Myslím, že by pomohlo navýšit povědomí o možnosti využít fakultní psychologické poradny a eventuelně se zasadit o rozšíření její dostupnosti – v tento moment jsou konzultační hodiny pouze 2 hodiny týdně, což samo o sobě dokáže dost lidí odradit, aby se tuto možnost vůbec pokusili využít.

2. Nejspíše přes přerozdělení finančních prostředků, se kterými fakulta operuje.

3. U děkana považuji za nejdůležitější schopnost umět se provázat se studenty takovým způsobem, aby měli pocit, že za nimi v klíčových situacích reálně stojí.

4. Z hlediska doteď relativně pasivního pozorovatele mám dojem, že nefunguje úplně dynamická komunikace s vedením Motola, se kterým je fakulta velmi úzce provázána přes společné prostory. Obecně myslím, že je prostor pro zlepšení zejména co se týče „obslužnosti“ prostředí fakulty (které je v podstatě prostředí FN Motol) – ať už z pohledu dostupnosti stravování nebo možnosti uchýlit se do ticha k učení.

5. Asi největší „benefit“ koronavirové pandemie vidím v převodu části výuky do distanční podoby – v budoucnu by bylo dle mého názoru velmi na místě zvýšit podíl tohoto způsobu výuky tam, kde to nebude na úkor kvality předaných informací (zejména přednášky, které si lze pustit vícekrát nebo více vyhovujícím čase). A v souvislosti s první otázkou samozřejmě zvýšený důraz na psychické zdraví studentů. Současná situace dle mého názoru bohužel jen vynesla na povrch, jak velký problém to může být.

Angerová Klaudie, 2, Všeobecné lékařství (CZ), 3

1. Mým nejdůležitějším cílem jako senátorky by bylo přiblížit tuto pozici všem studentům. Své působení bych zakládala na vzájemné komunikaci s nimi. Dle mého názoru by měli být studenti svými zástupci pravidelně informováni o důležitých věcech, dávat jim zpětnou vazbu a sdělovat své postoje, aby mohli správně vykonávat svou funkci. Z konkrétních cílů považuji za důležité zejména zvýšení počtu zahraničních stáží. Snažila bych se o navázání dlouhodobé spolupráce s nemocnicemi a zařízeními, a to jak v Čechách, tak i v zahraničí.

2. Jak jsem již zmínila, ráda bych byla opravdovým hlasem studentů ať už při volbě děkana nebo například při zdokonalování nově zavedeného curricula či vyhodnocování výsledků studentské ankety. Podmínky zahraničních výjezdů bych chtěla zlepšit zejména iniciativou v příslušné komisi AS, která se touto problematikou zabývá.

3. Ideální kandidát by měl být otevřený názorům jak pedagogů, tak i studentů. Měl by pokračovat v šíření dobrého jména fakulty a snažit se ho neustále zlepšovat. Dále by se neměl bát pokroku a modernizace výuky a měl by udržet přátelskou a rodinnou atmosféru, kterou u nás rozhodně nepovažuji za samozřejmost. V neposlední řadě musí být schopným manažerem a vyjednavačem.

4. Velký potenciál fakulty vidím ve zprostředkování většího množství stáží nejrůznějšího charakteru, ať už by se jednalo o dlouhodobé spolupráce se zahraničními, či tuzemskými nemocnicemi a zařízeními.

Domnívám se také, že prostor pro zlepšení tkví ve vzájemné komunikaci mezi jednotlivými ústavy. Pro větší provázanost znalostí by bylo vhodné časové sjednocení výuky souvisejících témat v jednotlivých preklinických předmětech. Lepší domluva by se mohla také projevit ve větší kompatibilitě vypsaných termínů zkoušek.

5. I v této nelehké době oceňuji rychlou reakci a přechod na bezkontaktní výuku. Velká část mediků se také poprvé zapojila do ostrého provozu a zažila chod nemocnice na vlastní kůži. Tato zkušenost přinesla nejen spoustu nových praktických dovedností, motivaci do dalšího studia, ale také mnohým pomohla odbourat „strach z pacienta“. Potenciálně by se tak dalo přejít na hybridní režim, kdy by teoretické semináře a přednášky probíhaly online, a student by tak měl možnost si je přehrát kdykoliv a kolikrát by jen chtěl. Díky tomu by bylo naopak více času na praktickou a klinickou výuku v nemocnici, na kazuistické semináře, případně na konzultace nejasných témat.

Beneš Michal, 2, Všeobecné lékařství (CZ), 3

1. Za nejdůležitější považuji možnost zasazovat se o zastoupení praktické výuky a efektivního upravení znalostí teorie na adekvátní hranici v novém kurikulu. Kandidatura v období 2021-2023 je však specifická pro volbu nového děkana fakulty, kde bych se rád přičinil při výběru vhodného kandidáta.

2. Chci být nápomocen při vypracovávání studijní metodiky a podílet se jako zástupce studentů na diskuzích za účelem co největší shody napříč senátem a nalézání kompromisů při schvalování.

3. V první řadě by měl budoucí děkan fakulty být uznávanou autoritou. Velmi důležitým faktorem je i ochota zavádět nové věci a především s tím související zavádění nového kurikula.

4. Jako důležitý aspekt pro zlepšení, které by mohlo vést k většímu zapálení studentů, by dle mého byla nabídka studentům ze strany jednotlivých pracovišť podílet se na výzkumných projektech. Motivací by mohla být možnost zavedení volitelných předmětů studentské vědecké aktivity. Tento způsob by vedl nejen ke zlepšení vědeckého poznání, ale mohl by pomoci studentům s výběrem klinických oborů nebo ukázat jejich budoucí směřování cestou čistě vědecké kariéry.

5. Z mého pohledu přinesla krize mnohá zlepšení, co se týče tvorby online studijních materiálů a zpřístupnění různých výukových aplikací. Myslím, že by se díky novým poznatkům mohla ubírat tímto směrem například výuka volitelných předmětů, jenž by v mnoha případech mohla probíhat zcela online formou e-learningových kurzů. Na druhou stranu cítím, že prezenční forma výuky hraje nepostradatelnou roli, zejména na lékařské fakultě, a neměla by být v žádném případě na ústupu. V mnohých situacích vázne u distanční formy diskuze, která bývá v jinak plných posluchárnách velmi bohatá, a praktické dovednosti nelze vzdáleně vyučovat.

Bláha Radim, 2, Všeobecné lékařství (CZ), 3

1. Na řadě zahraničních univerzit je běžné, že jsou prezenční přednášky nahrávány a nahrávky následně poskytovány studentům. Přechod na distanční výuku, který nastal v souvislosti s koronavirovou krizí, nám odkryl, jaký ohromný přínos takové nahrávky pro studenty mají. Pokud bych se stal senátorem, jedním z mých cílů by určitě byla snaha o to, aby byly studentům přístupné různé výukové nahrávky a to i po tom, co se plně přejde na prezenční výuku.

2. Pro realizaci mého výše zmíněného cíle, by bylo zapotřebí sestavit tým složený z dobrovolníků napříč ročníky, kteří by byli ochotni obsluhovat potřebnou techniku a kteří by při kompletaci nahrávek dbali na to, aby se ve finálních formách nevyskytovaly citlivé informace (typu kazuistik, osobních zkušeností přednášejících atp.). Samozřejmě bude taktéž potřeba ochoty přednášejících. Nicméně věřím, vzhledem k dosavadním zkušenostem, že bude možné najít dostatek přednášejících pro to, aby bylo možné zkompletovat co největší množství výukových materiálů.  Pokud by se toto společně s nastavením jasných pravidel podařilo, věřím, že z toho budou ve velké míře těžit jak přednášející, tak studenti.

3. Kandidát na děkana by měl mít co nejlepší vztah jak ke studentům, tak k přednášejícím, ale i k fakultě samotné. Vedle toho by měl být určitě empatický, reprezentativní a komunikativní.

4. Prostor ke zlepšení vidím především ve využívání komunikačních prostředků. Myslím si, že ve všech používaných komunikačních platformách (SIS, Google Classroom, Google Calendar, Moodle, mail..) se lehce ztratí nejeden student. Je proto třeba, jasně nastavit pravidla, které platformy budou využívány pro co a ideálně také zmenšit počet využívaných platforem.

5. Viz odpověď č. 1

Ferra Ondřej, 2, Všeobecné lékařství (CZ), 3

1. Rád bych se věnoval především modernizaci výuky, zejména efektivnějšímu využívání elektronických a jiných alternativních zdrojů pro výuku. Důležité je také pokračování a prohlubování spolupráce fakulty se studentskými spolky a ostatními fakultami.

2. Rolí studentského senátora by mělo být zejména přinášet konkrétní studentské podněty, v spolupráci s pedagogy zpracovávat podklady a možná řešení, která následně může děkan nebo ústavy využít v praxi. Usnesení senátu má samozřejmě charakter doporučení, proto je potřeba aby byla řešení zpracována dostatečně kvalitně. Také je potřeba zvolit děkana, který bude studentským podnětům otevřen.

3. Novým děkanem by měla být silná osobnost, která dokáže fakultu spojovat. Je potřeba aby dokázal spojit konzervativní a progresivní části fakulty, studenty a pedagogy, kliniky a vědecké pracovníky, české a mezinárodní osobnosti. Děkan by měl být odborníkem ve svém oboru a zkušeným managerem. Naše fakulta stojí na rodinné atmosféře, proto by měl zejména naslouchat studentům, podporovat studentské spolky a kulturní život na fakultě.

4. Myslím si, že velký prostor ke zlepšení je v přístupu k mezinárodním studentům. Všichni víme, jak vypadá přístup některých vyučujících k anglické paralelce. Dokumenty a instrukce určené mezinárodním studentům jsou často psány lámanou angličtinou, i přes to, že fakulta má ústav jazyků. Také mi na fakultě chybí klub Alumni.

5. Nutnost distanční a hybridní výuky přinesla mnoho inovací, které bychom s přechodem zpět na výuku prezenční neměli zahodit. Najde se jistě mnoho oblastí, ve kterých je distanční výuka stejně kvalitní jako výuka prezenční, ne-li kvalitnější. Do budoucna bychom měli prezenční a alternativní výuku vhodně kombinovat tak, abychom dosáhli co nejlepších výsledků.

Baldík Filip, 3, Všeobecné lékařství (CZ), 4

1. Za jeden z nejdůležitějších cílů, kterého bych chtěl v případě zvolení dosáhnout, považuji zejména zlepšení komunikace ať už ze strany SKAS či děkanátu, kdy zvláště (ale ne pouze) v současné době jsou aktuální informace více než nutné. Mým cílem je, aby se o novinkách ze senátu dozvídala většina studentů, a nikoliv jen ti, kteří po informacích aktivně pátrají na webu fakulty. Z dalších, neméně důležitých cílů je pak podpora studentské vědecké činnosti a dobrovolných stáží navíc, zodpovědná volba děkana, studentská anketa a mnoho dalších.

2. K hlavnímu cíli, který jsem výše zmínil, není třeba nijakých velkých kompetencí, které AS přísluší, stačí využívat sociálních sítí – ať už FB stránka SKASu nebo 2. LF, případně webu a emailu. U těch ostatních již kompetence AS jsou třeba – například studentskou vědeckou činnost lze, mimo stipendií (ta již existují), podpořit také kreditově formou volitelného předmětu. Dále chci vytvořit adresář pracovišť, která jsou ochotna studenty přijmout spolu s nějakou stručnou nabídkou projektů.

3. Děkan by měl být silnou osobností, která je nakloněna studentům, ale zároveň stojí za svými pedagogy. Je rozhodný a rázný, ale zároveň přátelský a otevřený diskuzi. Samozřejmě by měl být znalý fakultního prostředí a poměrů a mít jasnou vizi, jak a kam chce 2. lékařskou fakultu směřovat, aby i nadále patřila mezi nejlepší.

4. Myslím, že koronavirová pandemie a distanční výuka ukázala, že ač je u nás výuka velmi kvalitní, vždy je prostor pro zlepšení. Musím velmi ocenit nasazení pedagogů, kteří na přechod do distanční výuky měli pouze velmi krátký čas. Zároveň ale některé ústavy a kliniky pouze nahrály prezentace, někdy s audiokomentářem, někdy bez, ale chyběla (a i teď někde chybí) jakákoliv interakce se studenty. Do budoucna vidím i prostor ve využívání moderních technologií jak v běžné výuce (například využití InSimu ve výuce klinických předmětů a Amboss zejména u preklinických, a i klinických předmětů), tak i například pokud někdo ze studentů onemocní. Není úplně vhodné, aby docházel na výuku mezi pacienty a spolužáky, ale teoretické semináře by mohl absolvovat z domova a praktickou výuku si nahradit.

5. Toto bude hodně souviset s tím, co bych rád zlepšil – a to komunikace. Je samozřejmě pochopitelné, že zejména v době, kdy se situace mění každou chvíli a nic není jisté, je obtížné komunikovat, ale zpětně bych nejspíš ocenil, aby bylo místo několika emailů najednou zasílán spíš jeden obsáhlejší email a jednou týdně třeba shrnutí toho, co platí dál, co se zrušilo a obecně jaká je současná situace s výukou. Při tzv. druhé vlně mi chyběla pružnost v komunikaci mezi vedením fakulty a studenty, kdy zejména studenti zasaženi pracovní povinností neměli téměř žádné informace o tom, jak to bude s výukou v případě povolání, jak to bude s absencemi. Metodický pokyn k tomuto přišel až po několika dnech a urgenci SKAS. Myslím, že by zároveň bylo užitečné, aby v AS vznikla pracovní skupina, která by připravila pro budoucnost něco na způsob krizových plánů pro tyto a podobné situace. Abychom měli představu, co a jak se bude dít.

Lisá Magdalena, 3, Všeobecné lékařství (CZ), 4

1. Ráda bych se zaměřila na zlepšení předmětů, které tradičně pokulhávají ve studentské anketě.

2. V rámci pedagogické komise bych chtěla najít slabá místa a inspirovat se u "úspěšnějších" předmětů při hledání řešení.

3. Měl by především spojovat studenty a pedagogy, vnímat veškeré podněty a na jejich základě dělat jednoznačná rozhodnutí, kterými se bude moci celá akademická obec řídit. Měl by fakultu řádně reprezentovat a hájit její zájmy.

4. Jako dvě velké oblasti pro zlepšení vidím podporu studentů v jejich aktivitách a prezentaci fakulty navenek, obzvlášť novým uchazečům. Řada našich studentů pracuje na zajímavých výzkumech či projektech a bohužel jejich práce není příliš vidět.

5. Dle mého názoru by měla mít fakulta pro podobné případy do budoucna jasný plán, který by výrazně zkrátil rozhodovací časy, aby opět potřebná opatření nevznikala týdny, ale dny. Dále by měla být vylepšena komunikace, jak mezi pedagogy vzájemně, tak mezi fakultou a studenty, aby se veškeré potřebné informace dostaly ke všem včas a nevnášela se další nejistota do již velmi nejisté doby.

Pavlok Jan, 3, Všeobecné lékařství (CZ), 4

1. Jmenuji se Jan Pavlok a rozhodl jsem se kandidovat v letošních senátních volbách. K tomuto rozhodnutí mě vedlo mimo jiné určité zklamání, jak nízká byla volební účast v prvním kole a že hned několik studentů, kteří se umístili v prvním kole přede mnou, svoji kandidaturu odmítlo. Myslím si, že jedním z hlavních důvodů tohoto stavu je to, že málokterý student skutečně ví, čeho všeho se v senátu dá dosáhnout a jak významná instituce to pro chod fakulty je. Z důvodů zmíněných výše považuji za svou nejvyšší prioritu zvýšení transparentnosti senátu jako instituce. Pro studenty musí být jednoduché najít alespoň stručné informace ohledně toho, co se v senátu projednávalo a o čem se hlasovalo. Nemůžeme čekat, že studenti budou číst zápisy ze zasedání senátu, nebo sledovat jejich přímé přenosy.

2. Rád bych se spolu s ostatními studentskými senátory podílel na vzniku stručných infografik, které by shrnovaly výstup z každého zasedání. Zároveň bych rád oslovil senátory s návrhem vytvoření videí, nebo psaných příspěvků na sociálních sítích, kde by jednotliví senátoři popisovali, na čem zrovna pracují. Tyto body by umožnily studentům sledovat činnost akademického senátu jako celku, a zároveň by jim daly možnost sledovat, jak jejich zvolení zástupci plní roli akademického senátora.

3. Vhodný kandidát na děkana by měl mít jasný plán, jak vést fakultu v době koronavirové krize. To však nesmí být to jediné, na co by se soustředil. Musí mít také jasný plán jaké kroky podniknout po skončení tohoto stavu. Měl by být otevřený novým možnostem, které by umožnily modernizaci a zkvalitnění výuky. Současná situace nám navíc ukázala, jak důležité je, aby měl odvahu postavit se za svoje studenty.

4. Fakulta by měla více podporovat praktickou výuku studentů. Toho by se dalo dosáhnout ponecháním části teoretických seminářů v online prostoru a tak lepším využitím času studentů na praktické výuce. Fakulta by mohla více spolupracovat s jednotlivými klinikami a podporovat studenty v tom, aby si praxi našli. Současná situace je bohužel taková, že hledání praxe je čistě na iniciativě studentů. Vzhledem k tomu, že tato praxe je pro studenty často velkým přínosem v jejich studiu, mohla by ji fakulta zařadit jako volitelný předmět a odměňovat ji kredity.

5. Myslím si, že fakulta by si ze současné situace měla odnést dvě věci. Tou první je uvědomění si, jak důležité je vnímat zpětnou vazbu od studentů. V letošním kalendářním roce se akademičtí senátoři mnohokrát podíleli na tom, aby opatření ze strany fakulty vyhovovala studentům co možná nejvíce a tento přístup by si fakulta měla zachovat i do budoucna. Druhou věcí je online výuka, která by se mohla v určité míře zachovat. Především odesílání nahraných seminářů je pro studenty nedocenitelné, protože kromě toho, že jim to v současné situaci umožňuje pracovat, dává jim to také možnost si tyto semináře pustit znovu při opakování na zkoušku. Zároveň by to umožnilo efektivněji využít čas, který stráví na praxi v nemocnici.

Prýmková Barbora, 3, Všeobecné lékařství (CZ), 4

1. Za svůj nejdůležitější senátorský cíl považuji i nadále aktivní získávání podnětů ze studentské komunity.  Všímat si problematických témat, se kterými se studenti potýkají, a včas usilovat o jejich řešení - tedy nejen problémy pojmenovávat, ale především po diskuzi s ostatními studentskými senátory přinášet konkrétní návrhy řešení. Po zkušenosti z prvního volebního období spatřuji největší přínos studentského senátora právě v tomto ohledu. Všechny své další cíle už vnímám jako nadstavbu tohoto základního úkolu. 

2. Věřím, že právě letošní situace okolo hybridní výuky a pracovní povinnosti dokázala, jak důležitou roli hraje komunikace studentských senátorů jak se spolužáky, tak s vedením fakulty. Ráda bych vhled do vztahů a fungování fakulty, který jsem získala zkušeností z dosavadního působení v senátu, využila v následujícím volebním období.

3. Vhodný kandidát na děkana by měl mít dle mého názoru především jasnou představu o tom, jakým směrem by se měla fakulta pod jeho taktovkou posunout. Měl by naslouchat studentům i pedagogům a v náročných situacích být připraven se za ně postavit. Děkan by měl současně být dobrým diplomatem, nikoli však na úkor jasného směřování fakulty. 

4. Z mého pohledu začínajícího čtvrťáka, kterému se otevírají krásy i úskalí klinické vyúky, spatřuji největší prostor ke zlepšení ve zprostředkování praktické zkušenosti. Věřím, že bychom měli být povzbuzováni k prohlubování zájmu a zkušeností v oboru, kterému bychom se chtěli v budoucnu věnovat. Fakulta by měla podněcovat a oceňovat docházení na kliniky budoucí specializace a studentskou vědeckou činnost. Myslím, že po zkušenosti s pracovní povinností a dobrovolným nasazením mediků je pro debatu o těchto věcech ideální doba.

5. Navzdory mnoha komplikacím ukázala koronavirová krize obrovské možnosti, které přináší technologie do vzdělávání. Zároveň zdůraznila rozdíl mezi frontální a praktickou či klinickou výukou. A právě možnost převedení frontální výuky do online prostředí a současná nepostradatelnost výuky praktické by jistě neměly být opomenuty ani po skončení této situace.

Dále by zkušenost z koronavirové krize měla být pro fakultu důkazem o nadšení a ochotě mediků podílet se na chodu zdravotnického systému.

Smolková Karla, 3, Všeobecné lékařství (CZ), 4

1. Nejvýznačnějším cílem je rozhodně volba nového děkana fakulty. Jelikož jsou členové studentské komory akademického senátu zástupcem všech studentů fakulty, věřím, že zodpovědně vyberou volbu, ke které by se přiklonila většina studentů a budou reprezentovat názor studentů jako celku. Mým dalším cílem v popředí je zlepšit obecnou komunikaci na fakultě, a to jak ve vztahu student-vyučující, tak mezi studenty navzájem v podobě lepších meziročníkových vztahů i vztahy již bývalých studentů a fakulty. Důležité je dle mého názory zároveň podpořit ekologické smýšlení na fakultě.

2. Jak jsem zmiňovala výše, člen senátu by měl reprezentovat hlas studentské většiny, tudíž zajímat se o všeobecné mínění, postoje a názory voličů, snažit se získat a vyvodit závěr ze získaných informací. Co se týče mého cíle zlepšení vztahů na fakultě, přiklonila bych se v rámci zlepšování ku příkladu meziročníkových vztahů například k podobě studentského tutora, jako je tomu na mnoha dalších nejen lékařských fakultách.

3. Věřím, že jako děkana 2. lékařské fakulty bychom měli zvolit osobu, která je schopna zodpovědně reprezentovat fakultu jako celek. Zvolený děkan by se měl zároveň snažit najít společná řešení případných problémů a pro správná se rozhodovat, projevit i svůj názor, případný souhlas či nesouhlas a dávat jasná rozhodnutí, dle kterých se bude fakulta řídit.

4. Mezi zlepšení, na kterých by měla fakulta dle mého zapracovat, bych ráda zmínila důraz na praktické znalosti a dovednosti, kterých je u lékařů více než u většiny ostatních povolání zvláště potřeba. Mezi další návrhy bych zařadila i to, aby každý student mohl mít možnost více se zaměřit na obory a části medicíny, které daného studenta zajímají nejvíce, a v budoucnosti by se jim rád věnoval, avšak samozřejmě ne na úrok ostatních podstatných složek medicíny.

5. Pro naši fakultu (a stejně tak i pro ostatní fakulty) byla/je koronavirová krize časem změn a nově vzniklých zkušeností jak pozitivních, tak negativních, a mnoho si z tohoto období můžeme všichni odnést. Zařadila bych zde rozhodně možnost optimalizovat a přizpůsobovat digitální výuku jednotlivým oborů a zároveň potřebám studentů. S touto skutečností se váže ruku v ruce i praktická výuka, například věřím, že menší počet studentů u jednoho pacienta dovolí studentům využít více svých praktických dovedností a zároveň nové získat.

Bartoníčková Marie, 4, Všeobecné lékařství (CZ), 5

1. V současné situaci bych se chtěla zaměřit na výuku 4.– 6. ročníku, která se nazývá klinickou, ale podle mých zkušeností je často z velké části stejně teoretická, jako výuka předchozích let. Díky koronavirové krizi se ukázalo, že jsou tu i další cesty jako například on-line nahrávané přednášky, které si studenti mohou přehrát i v jiném čase a tím pádem by zbyl čas jak na praktickou výuku, tak na stáže studentů z vlastní iniciativy v oborech, ke kterým je to nejvíce táhne. Samozřejmě nechci rozporovat důležitost základních  znalostí ze všech oborů, které se však daji získat i jinak, než sezením na teoretických stážích dva týdny v kuse.

2. Chtěla bych více komunikovat s jednotlivými klinikami a ústavy, navrhovat modernější průběh výuky, pokusit se najít cestu schůdnou pro obě strany, zastávat postoj studentů.

3. Ideální kandidát by měl při vedení fakulty naslouchat názorům pedagogů, ale i studentů. I když si velmi vážíme veřejných pochval a povzbuzení, měl by podle mě děkan více komunikovat  přímo s námi, dát nám vědět své postoje a plány možná dříve než široké veřejnosti. Měl by pokračovat v šíření dobrého jména fakulty a snažit se ho neustále zlepšovat. Neměl by se bát pokroku a modernizace výuky, snažit se pro takový vývoj zajistit prostředky. Měl by udržet přátelskou a rodinnou atmosféru, která není samozřejmostí.

4. Velký potenciál fakulty vidím ve zmodernizování výuky 4.–6. ročníku, jak jsem již psala výše. Větší podíl času u pacientů a přímo v provozu nemocnice, stínování lékařů v menších skupinkách na jednotlivých pracovištích s možností nastudovat teorii doma s využitím on-line přednášek a materiálů a následně možností dotazů na nejasná témata.

5. Díky koronavirové krizi se velká část mediků poprvé dostala přímo do provozu, zažila chod nemocnice a ti, kteří měli štěstí, se mohli naučit mnoho nových dovedností. Já osobně jsem se díky této zkušenosti přestala tolik ,,bát pacienta” a to si myslím, že bychom se měli naučit i v rámci výuky právě zavedením většího množství praktických stáží, možností přímo stínovat lékaře v provozu. Myslím si také, že jsme všichni dospělí lidé těsně před nástupem do velmi zodpovědného zaměstnávání a proto by nám nemusela být nařizována 100% účast na teoretických přednáškách  s povolením pouze zdůvodněných absencí.

Jelínek Tomáš, Bc., BA, 4, Všeobecné lékařství (CZ), 5

1. Tím nejdůležitějším úkolem, který čeká akademický senát v nadcházejícím volebním období, je jednoznačně volba děkana. Vzhledem k tomu, že tato volba do velké míry ovlivní směřování fakulty na následující roky, ukládá nově zvoleným senátorům velkou zodpovědnost, což také vnímám i já jako svou hlavní úlohu.

Mimo to považuji za důležité pokračovat v již probíhajících aktivitách, kterým jsem se věnoval v současném volebním období. Mým konkrétním zájmem je především podpořit třetí roli fakulty a jejím prostřednictvím pomoci budovat image fakulty jako moderní, atraktivní, rodinné a především kvalitní lékařské fakulty.

Co se nových cílů týče, věřím, že je naší zodpovědností jako studentů, mladých lidí a budoucích lékařů podpořit boj i v oblastech, které přesahují naši fakultu. Jako hlavní téma v tomto ohledu v současnosti vnímám diskriminaci v medicíně, která se objevuje až příliš často a která je z velké části důsledkem přetrvávajícího konzervativního přístupu mnohých lékařů, pedagogů a dalších. Takovýto přístup nicméně nemá na moderní lékařské fakultě co dělat a je proti němu třeba bojovat. Ať už se jedná o diskriminaci na základě pohlaví, která je asi tou nejčastější, orientace, rasy či vyznání.

Druhou neméně důležitou oblastí je ekologie a zodpovědný přístup k životnímu prostředí. Ač se toto téma může zdát jako poněkud vzdálené naší fakultě, věřím, že i v tomto ohledu jsou cíle, kterých můžeme z pozice akademického senátu dosáhnout. Co takhle začít třeba s umožněním třídění odpadu?

2. Vzhledem k tomu, že senátoři, jak studenti, tak pedagogové, jsou voleni jako zástupci svých komunit a celé akademické obce, jejich aktivity a rozhodnutí by měly odrážet mínění jejich voličů. S ohledem na to věřím, že je důležité znát v průběhu volebního období názor akademické obce na klíčové otázky, o kterých senát rozhoduje, a je třeba je s nimi tak průběžně konzultovat. Jsem přesvědčený, že volba děkana je přesně jednou z těchto klíčových otázek, a proto myslím, že v momentě, kdy budou známi kandidáti na tuto pozici, je zcela na místě uspořádat veřejnou debatu a následně provést průzkum veřejného mínění celé akademické obce. Výsledky pak budou k dispozici akademickému senátu při samotné volbě (založené na principu zastupitelské demokracie), aby senátoři měli všechny důležité podklady k takto důležitému rozhodnutí.

V aktuálním volebním období vznikl projekt Medici PRO Očkování, který je podle mého názoru přesně příkladem třetí role fakulty. Chtěl bych se tak i nadále zasadit především o to, aby naše fakulta byla mediálně více vidět. Na důležitost tohoto bodu ukazuje i klesající zájem o naši fakultu soudě podle přijímacího řízení v tomto roce. Je třeba ukázat, že 2. lékařská fakulta není pouze vzdělávací institucí, ale že má zájem i na celospolečenském dění. Přímo se nabízí například různé aktivity na popularizaci vědy a medicíny v široké veřejnosti, které už u nás sice i existují, jen nejsou mediálně vidět tak, jak by měly, což je ohromná škoda.

3. Jako na každé fakultě, i u nás jsou různé názory, jakým způsobem by měla být fakulta vedena a kam by měla směřovat. A ačkoliv je tato pluralita názorů zcela v pořádku a je základním pilířem demokracie, v uplynulých letech z pozice senátora a bývalého předsedy Motoláku vnímám poměrně velký rozkol jednotlivých směrů, který ale fakultě v důsledku škodí. I přes vzájemné rozdíly bychom měli všichni spolupracovat a vytěžit co nejvíce z našich jednotlivých předností ve jménu našeho společného cíle- dobře fungující fakulty ve světovém měřítku. Kandidát na děkana by tak především měl být někým, kdo dokáže rozhádané skupiny spojit, využít jejich jednotlivých kvalit a vést je společným směrem. Měl by být rozhodný, otevřený a schopný naslouchat názorům pedagogů i studentů a současně i kritické zpětné vazbě. Zároveň by měl být schopný rychle reagovat na měnící se situaci, jak nejlépe ukázala současná koronavirová situace, a i přes nutnou míru diplomacie, která k pozici děkana bezpochyby patří, být schopný přímo a jasně komunikovat s celou akademickou obcí a bojovat za to, co je správné, bez ohledu na případný politický tlak.

4. V současnosti vidím prostor ke zlepšení především ve zvýšení atraktivity naší fakulty. I přesto, že jsem přesvědčený, že naše fakulta má velké přednosti a její kvalita je nesporná, bohužel ne vždy to je navenek vidět. Pro mnoho uchazečů je naše fakulta příliš uzavřená a podle mého názoru by pomohl větší důraz na aktivní mainstreamovou mediální propagaci aktivit a úspěchů našich studentů, absolventů, pedagogů a odborníků, a to jak z klinické, tak vědecké sféry. Zároveň současná epidemie poukázala na pomalou schopnost reagovat na nové situace a na neefektivní komunikaci mezi vedením fakulty na jedné straně a studenty a pedagogy na straně druhé. Bohužel, ač nerad, musím v tomto ohledu uznat, že jsme trochu pozadu za některými jinými lékařskými fakultami.

5. Ačkoliv současné období není snad nikomu příjemné, jsem přesvědčený, že si z něj lze odnést i spoustu cenných zkušeností. Tou hlavní je z mého pohledu modernizace výuky a větší důraz na praktické znalosti a dovednosti. Všichni studenti vyšších ročníků vědí, jak vypadá praktická výuka většiny klinických oborů, a i přes to, že teoretické znalosti jsou bez pochyby základ, výuka formou celodopoledních čistě teoretických seminářů mi nepřijde příliš účelná. Zároveň nedávné průzkumy zaměřené na praktickou připravenost studentů posledních ročníků a čerstvých absolventů jasně ukázaly, že lékařské fakulty mají v tomto směru velký potenciál ke zlepšení. Současná situace pak ukázala, jak snadno lze teoretické části přesunout online a jak lze například formou krátkých tematických videí či podcastů zefektivnit výuku. Dovedu si tedy do budoucna představit, že by výuka i nadále probíhala hybridním způsobem, kdy by teoretická příprava probíhala online doma, ať už ve formě živých přenosů či přednahraných přednášek, což by výrazně ulehčilo práci jak pedagogům, tak studentům, kteří by si mohli jejich shlédnutí naplánovat podle vlastních časových možností doma. Výuka na odděleních by pak mohla být čistě praktická, kdy by zároveň jinak pracovně vytížení lékaři mohli ušetřený čas plně věnovat studentům.

Moravec Jakub, 4, Všeobecné lékařství (CZ), 5

1. Především se chci aktivně podílet na posílení vnímání naší fakulty coby akademické obce, ve smyslu společného prostředí a především lidského společenství, které nás samo o sobě formuje i bez našeho dovolení a ve kterém žijeme, ať už prezenčně či on-line, v podstatě denně dlouhých 6 let.

2. Prostředkem by byla diskuze na poli senátu i mimo něj. Je zapotřebí zřídit pravidelné diskuzní setkání pro studenty i pedagogy, na kterém se budou řešit nejen praktické otázky týkající se chodu fakulty, ale bude zde možné sdílet a řešit nejrůznější témata, a tím bude možné přinášet nové podněty pro vedení fakulty a tak se podílet na udílení směru, kterým se naše budoucí společenství bude ubírat.

3. Děkan by měl být respektován především svými kolegy, aby měl podporu a mohl realizovat svoje vize, se kterými na post děkana kandiduje. Měl by se však také pokusit zůstat jedním z pedagogů a členů akademické obce, a tak se dostat blíže do kontaktu se studenty a vnímat aktuální atmosféru na poli naší fakulty.

4. Fakulta by měla usilovat o to stát se jednotícím prostředím se schopností zaujmout a zároveň naslouchat potřebám a zájmům studentů, kteří se rozhodli zde studovat, a tak podpořit jejich motivaci v náročném studiu. Je zapotřebí se nadále snažit zlepšovat komunikaci mezi studenty a vedením, pořádat více společenských akcí formálního i neformálního charakteru a podporovat zakládání studentských spolků a aktivit a podporovat již zavedené.

5. Tato krize nám ukázala, že jedině skrze společnou aktivní komunikaci lze organizačně zvládnout i takovéto nesnadné období.

Nyčová Aneta, 4, Všeobecné lékařství (CZ), 5

1. Ráda bych pokračovala v aktivitách, do kterých jsem se zapojila ve svém prvním volebním období, především s prací pro pedagogickou komisi. Je pro mě důležité dotáhnout do konce myšlenku absencí, která musela být z důvodu koronavirové krize odložena.  Co se týče dalších aktivit, v rámci ekonomické komise bych chtěla tlačit na to, aby platy pedagogů byly opravdu konkurenceschopné. Myslím, že za svou práci by měli být náležitě oceněni. Ovšem někdy tyto částky slýchám a spíše se za ně stydím. Jako doteď bych chtěla průběžně reflektovat požadavky mých spolužáků, které mi přijdou jako nejdůležitější zdroj informací právě pro studentskou komoru.

2. Ze svého prvního období již vím, co je v senátu možné a nemožné. Chtěla bych pokračovat v tom, že mezi ostatní členy AS nebudu přinášet pouze své nápady, ale pokud to půjde tak rovnou hotové návrhy k otevřené diskuzi a případné konstruktivní kritice. Rozpočet schvaluje senát a prochází přes ekonomickou komisi. Zde bych tedy chtěla tlačit na přidání peněz do platů.

3. Děkan by měl především naslouchat své pedagogy a studenty. Věřit jejich názorům a konstruktivní kritice, a z nich vycházet při svých návrzích a rozhodování. Měl by to být člověk, který se svým rozhodnutím neváhá a v případě krize je schopen okamžitě jednat. A bohužel, měl by umět chodit v politickém prostředí, které na fakultě panuje.

4. Vždy je prostor pro zlepšení. Jako hlavní body bych nyní viděla rozvoj sociálních sítí a fakultního PR a také podporu studentských aktivit. Tu nyní jako jedna ze zakldatelek projektu Medici PRO Očkování bohužel pociťuji jako nedostatečnou. 

5. Myslím, že je podstatné si uvědomit, že obdobná situace může přijít znovu. Fakulta by dle mého názoru měla mít vypracovaný plán, podle kterého bude postupovat. Tento plán by měl mimo jiné zahrnovat možnost děkana rozhodovat o věcech v krizové situaci bez nutnosti vyčkávat na zasedání kolegia děkana, které mnohdy zpomalilo celý proces. Studenti a pedagogové tak čekali na informace i týdny.

Lanik Lorand, 5, General Medicine (EN), 2

1. Můj nejdůležitější senátorský cíl bude jednoznačně v prvé řadě zastupovat názory a myšlenky svých kolegů ze zahraniční i české paralelky. Budu se snažit co nejlépe prosadit jejích názor s ohledem na rozhodnutí v Senátu.

2. Pravidelně bych se začal setkávat se zástupci jednotlivých ročníků, přes které bych si vytvořil všeobecné idee o tom, jaké problémy a názory mají studenti naši fakulty. Následně bych se je snažil představit senátu, jak nejlépe to umím.

3. Správný děkan by měl být vysoce vzdělaný člověk, a to ne jenom v odborném smyslu, ale taky mít všeobecný přehled o tom, jak má správně fungovat chod fakulty. Určitě by měl mít připraveny plán, jak poskytnout studentům co nejvíc možností efektivně a správně se vzdělávat. V poslední řadě by měl umět promptně reagovat na problémy studentů a pedagogů.

4. Brát jednoznačně brát větší zřetel na anglické studenty, když se jedna o důležitých rozhodnutích, které senát vykonává. Snažit se jim poskytovat všechny možné prostředky i v anglickém jazyce. A snažit se vytvořit větší a pozitivní vztah mezi oběma paralelkami. Takový, jaký je již mezi českými studenty. To muže být dosaženo poskytováním jednotlivých kurzů nebo společenských aktivit, kde by musely obě paralelky blízko spolupracovat. Navázaní spolupráce se zahraničními lektory a profesory s cílem dosáhnout spolupráce na prezentacích.

5. Fakultě se podařilo hodně promptně a šikovně přenést prezenční výuku do on-line podoby. Některé předměty probíhají lépe než prezenčně, a je možné mít mnohem víc zahraničních schůzek s profesory po celém světě. Taktéž když se vyučuje jenom distančně, mnoho pedagogů se snaží najít více interaktivních modelů a aplikací, o kterých by vůbec nevěděli, kdyby nebyla pandemie. A proto bych doporučil, aby fakulta ponechala některé méně důležité předměty jenom v on-line podobě, ovšem ty nejdůležitější nechat v prezenční podobě.

Lehto Cristina Alena, 5, General Medicine (EN), 3 – in English

1. Mým nejdůležitějším cílem v akademickém senátu je představit problémy všech šesti ročníků mezinárodních studentů a vyřešit je za pomoci všech senátorů. Na našich schůzkách studentské organizace AIMS často probíráme problémy s informováním našich studentů, což je něco, na čemž bych chtěla pracovat s různými ústavy.

2. Využila bych svůj hlas na zasedáních akademického senátu a ráda bych se připojila k pedagogické komisi za účelem zlepšení naši výuky.

3. Uchazeč by měl být otevřený novým návrhům a měl by je vzít do rovnocenné úvahy. Řešení důležitých situací jako je například v současné době koronavirová pandemie, je také zásadní vlastností budoucího děkana.

4. Naše fakulta má prostor pro zlepšení komunikace mezi studenty a ústavy. Zvažovala bych také zlepšení dostupnosti vzdělávacích zdrojů v určitých předmětech.

5. Myslím si, že současná situace nám ukázala, že v krátké době se může stát cokoli. Měli bychom být lépe připravení na výjimečné situace a být schopní reagovat rychleji. I když se jedná o velmi výjimečnou situaci, domnívám se, že měl existovat lepší informační systém pro studenty a zaměstnance. Ráda bych také poděkovala našim profesorům za to, že vystoupili z jejich komfortních zón a učili nás na online platformách.


1. My most important aim in the Academic Senate is to present our students issues and resolve them with the help of all the Senators. As i have encountered during our AIMS meetings there is a lag in informing our students properly, which is also something i want to work on with different departments.

 

2. I would use my voice in the Academic Senate meetings and I would like to join the pedagogical committee to improve our teaching.

 

3. A candidate should be open to new propositions and take them in to equal consideration. As well as dealing with challenging situations, like in the present case with covid-19, is also an important quality of the future Dean.

 

4. Our Faculty has space for improvement in communication between students and departments. I would also consider improving the accessibility of learning resources in certain subjects.

 

5. I think the current situation showed us that anything can happen at short notice. We should be better prepared for exceptional situations and be able to react faster. Even though this is a very rare situation, i believe that there should have been a better information system for students and personnel. I would also like to thank our Professors for stepping out of their comfort zones and teaching us on online platforms.

Olson Carl, B.Sc., 5, General Medicine (EN), 2 – in English

1. Můj nejdůležitější senátorský cíl je zastupovat všech šest ročníků zahraničních studentů ve všech věcech týkajících se rozhodnutí v Senátu. Chtěl bych se stát efektivním členem Senátu a pomáhat tam, kde je to potřeba, a prosadit názory svých mezinárodních kolegů.

2. Díky mé pozici „prezidenta“ ve studentské organizaci AIMS, z. s., mám blízký kontakt se zástupci všech skupin a ročníků zahraničních studentů. Jsem tudíž velmi dobře informován o aktuálních potřebách a názorech voličů a pomáhám lépe vyjádřit svůj postoj na schůzích Senátu.

3. Děkanem fakulty by podle mého názoru měl být pedagog i vědec; měl by znát postupy poskytování solidního vzdělávání svým studentů, a přesto být dobrým výzkumným pracovníkem, který prokazuje své dovednosti v příslušné oblasti odborných znalostí.

4. Myslím, že fakulta by mohla zlepšit integraci mezi českými a zahraničními studenty. To může mít mnoho podob, například společné jazykové kurzy, kde si obě skupiny studentů mohou zdokonalit své příslušné studijní jazyky. Rovněž bych chtěl, aby fakulta zlepšila přístup zahraničních studentů k důležitým materiálům a dokumentům; z tohoto důvodu jsem se rozhodl předložit své odpovědi také v angličtině, aby byly přístupné všem voličům.

5. Fakulta odvedla skvělou práci při řešení loňských výzev souvisejících s COVID-19. Velkým bodem, který je třeba zvážit, by však mělo být nalezení lepších řešení pro integraci interaktivního učení do online prostředí. Zatímco praktické cvičení občas nebyly povoleny, někteří instruktoři kurzů vytvořili online aktivity nebo výukové moduly, vzdělávací zdroje, které přesahovaly pouze nahranou nebo vysílanou přednášku s PowerPointem.


1. My most important senatorial goal is to represent all six years of international students in all matters relating to decisions in the Senate. I would like to become an effective member of the Senate and help where needed and give a voice to my fellow international colleagues.

2. Thanks to my position of "President" in the student organization AIMS, z. s., I have close contact with representatives of all groups of international students and also other representatives of international students. Therefore, I am up to date on the current needs and opinions of constituents and help better voice my position at the senate meetings.

3. In my opinion, the dean of a faculty should be both a pedagogue and a scientist; he or she should know the processes of providing a solid education to his or her students, yet be a good researcher, demonstrating his or her skills in his or her respective field of expertise.

4. I believe the faculty could improve its integration between the Czech and international students. This could come in many forms, such as having joint language classes where both groups of students could improve their respective languages of study. Also, I would like to see the faculty increase access to important materials and documents to international students; it is for this reason I have chosen to submit my responses in English as well, so that they may be accessible to all voters.

5. The faculty has done a great job at dealing with last year’s COVID-19-related challenges. However, a big takeaway should be to find greater solutions for integrating interactive learning into an online environment. While practical trainings were at times not allowed, some course instructors created online activities or learning modules, resources that went beyond just a recorded or broadcasted lecture with a PowerPoint.

Jirásek Martin, Bc., 6, Fyzioterapie (NMgr.), 1

1. Zlepšit spolupráci oborů Fyzioterapie a Všeobecného lékařství. Zviditelnění oboru Fyzioterapie jak na fakultě, tak i mimo ní + podpora mimoškolních aktivit.

2. Je těžké vybrat něco konkrétního, ale dosáhnout tohoto cíle bych chtěl pomocí vzorné reprezentace nelékařských oborů v AS, podílením se na fungování jednotlivých komisí, komunikací s vedením fakulty a se zástupci ostatních komunit a nakonec podporou či založením mezioborových projektů nebo volitelných předmětů, které by přiblížili práci jednotlivých oborů studentům z jiných oborů. Podle mě je velice důležité, abychom jako budoucí kolegové v nemocnicích nebo na klinikách věděli, jaké má kdo možnosti, schopnosti a pravomoce.

3. Celkově by to měl být člověk, který má velmi kladný vztah k naší fakultě. Měl by umět naslouchat jak pedagogům, tak studentům a být schopný dělat náročná rozhodnutí.

4. V dnešní mediální době vidím prostor ke zlepšení v oblasti komunikace s veřejností a prezentace fakulty na veřejnosti. Cílit svými příspěvky i na mladší generaci, abychom pro lékařské i nelékařské obory nadchli co nejvíce lidí.

5. V krizových situacích je důležité zachovat klid a držet pospolu, protože koronavirová krize vnesla na dlouhou dobu mezi všechny velké množství nevědomosti, která musela být pro spoustu lidí frustrující. Informovanost všech stran (vedení fakulty, pedagogové, studenti) je důležitější než se může na první pohled zdát.

Balko Jan, MUDr., 7, doktorské studium, 1

1. Nabízí se podbízivá odpověď, že bych samozřejmě rád přispěl k udržení laťky, jakou se 2. LF UK léta pyšní. Ale popravdě bych spíš chtěl zapracovat v řadě míst, o kterých vím, že zrovna ideálně nefungují. Ty zahrnují různé dílčí oblasti od efektivní výuky až po fakultní život studentů. K obojímu jsem se vlastně odjakživa snažil přispět už coby prostý "nesenátní" člen fakultní obce - v rámci zefektivnění výuky sepsáním Memorixu histologie, či ilustracemi deseti dalších knih a výukových materiálů (Memorixu anatomie, nově učebnice Patologie...) a v rámci zkvalitnění studentského života založením MotolArtu, nebo svou participací při zrodu Motoláku. Jsem zkrátka patriot. (...dokonce i fakultní maskot ožil podle mnou navrženého loga) ;)

2. Předpokládám, že nejoptimálnější by to bylo prostřednictvím smysluplné diskuze s ostatními senátory a jejich postupným přikloněním na svou stranu. Nejlépe racionálními argumenty. Zkrátka demokratickým způsobem i za cenu případného hledání kompromisů, které k tomuto typu jednání prostě patří.

3. Hlavu fakulty by měl představovat odborník pro danou pozici, v našem případě tedy někdo s bohatými zkušenostmi v medicíně i akademickém prostředí. Zároveň být "srdcařem" pro svou domácí půdu, schopným uskutečnit své vize a ještě u toho zvládnout vypadat dostatečně reprezentativně... Až by leckdo mohl parafrázovat, že hlava fakulty by měla představovat pravý protipól hlavy státu :)

4. Již léta dává studentská anketa vcelku jasně najevo, co studentům schází a ve kterých předmětech je potřeba přidat...bohužel často jde o důležité klinické obory. Medici si stýskají, že se utápí v detailních teoretických informacích, ale nikdo jim pořádně nevysvětlí nálezy základního biochemického vyšetření, nebo jak správně zasádrovat končetinu. Naše zkušenosti s vyslyšením těchto žádostí v našem oboru (například nedávným vydáním kýžené učebnice patologie) dávají tušit, že snaha vyhovět studentům se vyplácí a spokojenost mediků se poté odráží v jejich výsledcích i našem hodnocení.

5. Již jednou jsem během své čtrnáctileté perzistence na fakultě zažil hrozbu globální pandemie včetně potencionálního nasazení mediků (během prasečí chřipky v roce 2009). Koronavirová krize proti ní ale propukla v ČR v plné palbě a stala se ojedinělou událostí, kterou nepamatují ani nejstarší akademičtí matadoři. Ukázala nám, jak dokáže fakulta obecně fungovat v krizových situacích, jak je flexibilní když nejde dodržovat zajeté sylaby a kde naopak pokulhává. Určitě taky urychlila digitalizaci výuky přechodem na distanční / hybridní formu. Ve výsledku přinesla spoustu negativního (obrovská čísla nakažených včetně mnoha zdravotníků, zatížení nemocnic, pracovní povinnosti, chaos vládních opatření...), ale vzešlo z ní i řada dobrých věcí (digitalizace, aktivity studentů, krizová pospolitost...), v podstatě analogicky jako když války přinesou vědecký pokrok nebo vznešený a hrdinský odboj.

Koblížek Miroslav, MUDr., 7, doktorské studium, 1

1. Konkrétní a snadno prezentovatelné (a také mnohdy nerealizovatelné) cíle jako "LEPŠÍ ZNÁMKY PRO VŠECHNY" si rozhodně nekladu, ale vzhledem k tomu, že jsem se během pregraduálního studia podílel aktivně na výuce histologie a nyní v tom pokračuji na patologii, tak mohu nabídnout vhled na problémy z obou stran.

2. V akademickém senátu je hlavně důležitá diskuze, při které se aktivně prezentují a propojí právě názory různých skupin, důležité proto je, aby názorové skupiny nestály na různých stranách barikády, ale spíš tvořily jakési kontinuum. V takovém prostředí se pak mnohem snáze dojde ke kompromisu, který je nakonec výhodný pro všechny strany.

 3. Osobnost děkana je tváří fakulty, a tak by to měl být člověk reprezentativní, schopný dobře vyjádřit postoje svoje i fakulty jako celku. Zároveň však děkan není jen nějakým mluvčím fakulty, a tak je potřeba, aby to byla i osoba rozhodná, schopná učinit i zásadní rozhodnutí.

4. Začal bych tím, v čem naše fakulta už dobrá je, a to jsou zajisté příjemné studijní prostředí a dobré mezilidské vztahy napříč předměty, takže je třeba neopomíjet o ně dále pečovat. Prostor ke zlepšení se nabízí v organizaci výuky, aby dokázala držet krok nejen s přibývajícími teoretickými poznatky, ale především s praktickými nároky, které jsou kladeny na čerstvé absolventy. Nastavení poměrů teoretické a praktické výuky samozřejmě závisí z velké části na jednotlivých pracovištích, ale měl by být jasně znát názor, že je v tomto potřeba držet krok s dobou.

5. Myslím si, že koronavirová krize nám krásně ukazuje, že spousta teoretických znalostí a materiálů se dá dobře předat i online formou, což může vést ke zefektivnění využití času jak na straně studentů, tak na straně vyučujících. Na druhou stranu nám ale právě o to více ukazuje, jak důležitá je v medicíně praxe a přímé předávání poznatků při kontaktu medika s lékařem.

Láznička Adam, MUDr., 7, doktorské studium, 2

1. Svědomitě zvolit děkana. To je myslím ten nejdůležitější cíl tohoto senátu. Pokud se budu věnovat těm „běžným“ senátorským úkolům, chci navázat na svou práci za poslední dvě období v legislativní a pedagogické komisi. V legislativní komisi se jedná o změny vnitřních předpisů související zejména s volbou děkana a dále se zavedením elektronických voleb do senátu. V pedagogické je to pak důraz na praktickou výuku (viz body 4 a 5), evaluace výuky a úprava kurikula.

2. Nesmíme zapomínat, že senát je hlavně kontrolní orgán, exekutivních funkcí příliš nemá. Legislativní změny přímo senát provádět může, nejtěžší je získat dostatečnou podporu pro váš návrh, což vyžaduje precizní přípravu podkladů, schopnost diskutovat a snahu hledat kompromisy. U cílů spojených se studiem je to práce v pedagogické komisi, jakožto poradním orgánu AS, jenž přímo spolupracuje s příslušnými proděkany. Myslím, že tuto spolupráci aktuálně mohu označit za velmi vstřícnou a otevřenou novým nápadům.

3. Děkan, nebo děkanka, by ideálně měl být jako hrdina z pohádky – moudrý, statečný, zásadový, přátelský… Budeme-li se však držet reality, jsou dle mého zcela nezbytné schopnost naslouchat jiným názorům (pedagogů i studentů), zvážit při rozhodování různé varianty a vybrat tu nejlepší pro fakultu, být nestranný a věcný. Samozřejmostí je reprezentativnost, empatie, shovívavost a smysl pro humor!

4. Dívám se na to jako absolvent pregraduálního studia – fakulta mě po stránce teoretické do praxe připravila excelentně! Co trochu pokulhává, jsou praktické dovednosti, soft-skills. Myslím si, že je stále potřeba zvýšit poměr praktické, chcete-li klinické, výuky k teoretickým přednáškám. Další věcí je aktuálnost přednášených témat – každý z nás jistě zažil nejeden seminář, kde byla promítaná přednáška datována svým vznikem do doby naší docházky na základní školu. V praxi vidím, že medicína jde dopředu mílovými kroky, učebnice je v době svého vydání neaktuální, články z minulého roku jsou již překonané. Klaďme větší důraz na aktuální poznatky, na EBM a moderní medicínu 21. století.

5. Jen při psaní těchto odpovědí mě napadá spousta věcí, které by vydaly na obsáhlý text. Ale vyberu alespoň jednu vcelku pozitivní (i v návaznosti na to, co jsem psal výše). Díky covidu se nám podařilo velkou část výuky převést do elektronické podoby. A to je, myslím, dobře. Moje vize studia na medicíně je taková, že si doma v klidu pustíme přednášku na nějaké téma, na semináři (či webináři) o daném tématu budeme diskutovat, a čas, který jsme ušetřili, budeme trávit s pacienty. Covid nás k této formě kombinované výuky velice přiblížil a jistě má smysl tento model, byť  s nezbytností dalších úprav a nalezení balance mezi on- a off-line výukou, podporovat.

Stratilová Mária, MUDr., 7, doktorské studium, 2

1.  Za nejdůležitější cíl považuji spokojeného pacienta a taky spokojeného člena akademické obce. Spokojený pacient znamená, že absolvent magisterského studia by měl mít jak stabilní teoretické základy, tak praktické zkušenosti, na kterých by pak mohl stavět svoji další profesní kariéru. Z hlediska doktorandského studia by následně měl být absolvent schopen samostatné vědecké činnosti. Spokojený člen akademické obce znamená péči jak o své fyzické, tak duševní zdraví včetně prevence syndromu vyhoření. Tyto základy prevence by si měl každý osvojit již během studia. Již při studiu by měl být student také seznámen se základy medicínského práva a principy zdravotnického systému v ČR a zahraničí.

2. V červnu 2019 nastali v kurikulu naší fakulty významné změny, jak v preklinických a klinických předmětech, tak v rámci praktické výuky. Dílčí změny vstoupili do platnosti začátkem akademického roku 2019/2020, hlavní změny nastanou začátkem akademického roku 2021/2022. Vzhledem k současné epidemiologické situaci se ovšem žádné změny nestihly projevit. Online výuka je náročná a nikdy plně nenahradí tu prezenční. Proto bude nesmírně důležité společným dialogem mezi členy akademické obce najít alespoň částečné řešení a určitý kompromis, aby měla koronavirová krize co nejmenší dopad na kvalitu absolventa 2. LF UK. Měl by se taky podporovat zájem studentů o vědu a motivovat je k vědeckému bádání formou stáží nejen v rámci 2. LF UK, ale taky v rámci jiných pracovišť (např. AV ČR). Z hlediska prevence syndromu vyhoření, fyzického a duševního zdraví by měla mít fakulta možnost nabídnout členům akademické obce jak sportovní kurzy, které jsou součástí kurikula již léta, tak kurzy prevence syndromu vyhoření, případně jógy a meditace. V rámci kurikula by neměl chybět předmět o medicínském právu a principů zdravotnického systému v ČR a jeho porovnání se zahraničím.

3. Měl by být cílevědomý, empatický, umět naslouchat, výborně komunikovat a v neposlední řadě by měl mít vysoké morální hodnoty a pro akademickou obec by měl být inspirací a autoritou.

4. Naše fakulta se pořád zlepšuje. Popravdě jsem zvědavá na ohlas studentů a pedagogů na změny v kurikulu naší fakulty. Myslím, že pro fakultu by bylo přínosné, kdyby v budoucnu absolvovalo vědeckou stáž v průběhu studia větší počet studentů. Pro studenta je skvělá zkušenost každá zahraniční stáž, případně studentský program ERASMUS. V případě ERASMU by mohla naše fakulta disponovat větší nabídkou a taky zlepšit uznávání předmětů absolvovaných v zahraničí.

5. V první řadě bych ráda poděkovala všem medikům, kteří se podíleli na zvládání krize. Častokrát jste šli za hranice vlastních možností, daleko od rodiny, přátel či místa bydliště. Zároveň jste se po dlouhých a náročných službách museli připravovat na výuku. Bez Vaší pomoci by to nebylo a není možné tuhle krizi zvládnout. Fakulta by si měla odnést fakt, že na své půdě má nesmírně schopné, empatické, motivované a cílevědomé studenty. Myslím, že koronavirová krize ukázala, že není potřeba mít obavy z praktické výuky a když mají studenti správné a jasné instrukce, tak už v průběhu studia se můžou stát důležitou součástí týmu.

Veselý Viktor, MUDr., 7, doktorské studium, 2

1. Doktor pro studenty přímo v Motole. Chtěl bych, aby byl pro všechny studenty fakulty (české i zahraniční) určen lékař přímo v areálu Fakultní Nemocnice v Motole, na kterého by se mohli v případě potřeby studenti obrátit. Takový fakultní praktický lékař.

 2. Téma fakultního praktického lékaře jsem z pozice předsedy Sociální komise na senátní schůzi již otevřel a řešíme to. Stále je to ale potřeba dotáhnout do konce, a to je první věc, které bych se v dalším volebním období chtěl věnovat.

3. Měl by být inteligentní a schopný. Mít dostatek zkušeností a energie, aby zvládl i toto nelehké období, a navíc by měl být přátelsky nakloněný studentům a otevřený novým myšlenkám.

4. Například si myslím, že se stále věnuje více času výuce teoretických znalostí na úkor praktických dovedností. Teorie se však z velké části dá nastudovat z dostupných zdrojů. Praktickým dovednostem se však člověk sám často těžko naučí. Zde vidím ještě relativně velký prostor ke zlepšení.

5. Využití moderních technologií, které se osvědčily v době krize a schopnost implementovat je do výuky i po skončení krize, aby byla výuka co nejefektivnější. Též schopnost flexibilně reagovat na neočekávané situace a co nejrychleji informovat akademickou obec o aktuální situaci.

Bloomfield Markéta, MUDr., 8, doktorské studium, 4

1. Mediaci oboustranné komunikace potřeb a zájmů mezi studenty a členy akademické obce.

2. Znalostí potřeby a zájmů studentů, jak je vnímám ze zkušeností z výuky na dvou lékařských fakultách, jejich racionální kultivací vedoucí ke kompromisu s požadavky fakulty.

3. Reprezentativní osoba s přirozenou a věrohodnou snahou hájit zájmy fakulty, jejíž veřejné i interní vystupování a jednání bude vyvolávat hrdost na příslušnost k naší fakultě.

4. Implementace a využití moderních výukových metod - online výuka, konzultace, vč. interaktivní komunikace atp. (viz níže).

5. Fakt, že máme skvělé studenty, kteří jsou ochotni pomáhat a překonávat komplikace. Fakt, že máme skvělé učitele, kteří ve většině případů přes bezprecedentní změny ve způsobu výuky dokázali adoptovat alternativní strategie a moderní technologie. Fakt, že v dnešní době není nutno rigidně vyžadovat 100% fyzickou přítomnost studentů na teoretických seminářích, které je z principu věci možno shlédnout/vyslechnout online či ze záznamu. Vyjít tak vstříc specifickým požadavkům studentů, jejichž aktuální nebo dlouhodobou životní situaci by tato alternativa výrazně usnadnila -  pracující, zdravotně znevýhodnění, matky, těhotné apod. Fakt, že současně se zavedením těchto výukových možností bude nutno podpořit dostupnost IT pro ty, kteří si je nebudou moci zajistit vlastními prostředky.

Fürstová Eva, MUDr., 8, doktorské studium, 4

1. Zodpovědná volba děkana.

2. Využitím svých zkušenosti již ze třech volebních období v akademickém senátu fakulty, jedno z nich jako místopředsedkyně senátu, myslím, že vhled do vzájemných vztahů na fakultě je v tomhle k nezaplacení a nováčci v senátu ho logicky ještě mít nemůžou.

3. Měl by mít jasnou vizi o výuce, která by měla být progresivní a držet se současných trendů. Nebát se prosazovat svoje rozhodnutí. Poskytnou ale i náležitou podporu fakultě. Stát za studenty, ale stejně mít na srdci i zdravé pedagogické prostředí a motivovat učitele / lékaře k lepším pedagogickým výkonům. Naslouchat studentům. Hodil by se podle mě i sportovec, tělesná výchova na fakultě podle mě potřebuje větší podporu :)

4. Praktická výuka. Studenti posledního ročníku by měli strávit čas praxí jako sekundáři na oddělení pod dohledem. Což se doufám chystá ve vylepšeném curriculu. Otázka, jak bude pak vypadat realizace. On-line dostupnost výukových materiálů, jsme přece ve 21. století.

5. Schopnost rychle reagovat. Nebát se rozhodnosti. Stát za studenty.

Hurych Jakub, MUDr., 8, doktorské studium, 3

1. zejména zpřehlednit digitální uložiště studijních materiálů;

2. spolupráce s ÚVI na přehledném cloudovém uložišti digitálních zdrojů studia

3. vážená osoba s respektem kolegů, dobře komunikuje na interní i externí úrovni, adekvátně reprezentuje 2. LF UK

4. studijní materiály - ve spolupráci s ÚVI se pokusit o sjednocení platforem sloužících jako uložiště studijních materiálů (např. prezentací či jiných el. zdrojů, ev. záznamů) pro snadnější dohledatelnost a využití k výuce

5. možnost efektivně využívat distanční výuku prostřednictvím online přednášek či seminářů

Wasserbauer Martin, MUDr., 8, doktorské studium, 6

1. Aktivně a efektivně se podílet na modelu fakulty, která dokáže dokonale připravit své studenty pro budoucí profesní život s ohledem na jejich individuální cíle.

2. Apelovat na pracoviště naší fakulty, aby podporovali praktické aspekty výuky našich studentů. Praktické postupy a dovednosti při péči o pacienty v klinických oborech jsou pro budoucí profesní život zcela kruciální a měli by neotřesitelně vycházet ze znalostí získaných v preklinických oborech. Akademický senát by měl tuto strategii propagovat na všech pracovištích naší fakulty a snažit se nalézt adekvátní podmínky pro výuku i všem pedagogickým pracovníkům (dostatek času na výuku a její přípravu, adekvátní finanční ohodnocení, atd.).

3. OSOBNOST, a to nejenom v expertní stránce věci ale i v té lidské. VIZIONÁŘ, který dokáže reflektovat a v praxi uplatňovat moderní trendy výuky.

4. Vždy a všude je prostor ke zlepšení a musí se po něm aktivně pátrat. Velmi oceňuji současné snahy naší fakulty, že se tato zlepšení snaží soustavně vyhledávat. Byl bych velmi rád, kdyby v tomto trendu fakulta i nadále pokračovala. Možnosti zlepšení vidím zejména v další podpoře praktických aspektů výuky, a to i v preklinických oborech.

5. Jistě nás napadají na prvním místě ty špatné zkušenosti s koronavirovou krizí, ale dle mého názoru si musíme odnést zejména to dobré. Velice kladně hodnotím maximální snahu celé fakulty o udržení výuky studentů během koronavirové krize v míře únosné pro pedagogy i studenty za použití všech dostupných moderních technologií. Dle mého názoru měla nezanedbatelný přínos pro další profesní život i pracovní povinnost studentů.


Separate presentations of individual candidates

Khoder Martin, 1, Všeobecné lékařství (CZ), 2

2. kolo voleb do AS:

Dovolte mi oslovit vás tentokrát vážně a s chronickým nedostatkem memů, do příště vylepším. Ať vás následujícím programem oslovím nebo ne, prosím jděte k volbám a volte své preferované kandidáty. Vzhledem k volbě nového děkana ve funkčním období následujícího Akademického senátu, je důležité, abyste vybrali kandidáty, kteří budou zastávat vaše názory.

Jaké priority zastávám jako kandidát já?

Podpora Motoláku ze strany fakulty

Jak většina z vás již zaznamenala, ve volbách představenstva Motoláku obsadil náš ročník pozici předsedy, hospodáře a externistky, z tohoto důvodu má náš ročník teď největší zodpovědnost za fungování našeho milovaného studentského spolku. Chci se alespoň trochu podílet na jeho úspěšném fungování i když převážně zvenčí. Je třeba i přes omezený počet akcí v poslední době snažit se udržet Motolák v očích fakulty jako dobrou investici ročního příspěvku a jakmile to bude možné, také mu zařídit větší autonomii v zařizování akcí, které jsou nyní pod záštitou fakulty.

Nejlepší fakultě nejlepší pedagogy

V návrhu rozpočtu fakulty na rok 2020 bylo naplánováno snížení mzdových nákladů o 17 982 000 Kč oproti předchozímu roku při předpokládanému snížení celkových příjmů fakulty zhruba o 20 600 000 Kč.

Přestože je snížení počtu vyučujících či jejich platů v dnešní situaci logické a nutné, v následujících letech bude opět třeba nové vyučující nabírat a zároveň nahradit vyučující odcházející do důchodu.

Naše fakulta by právě na náboru kvalitních učitelů do budoucna neměla vůbec šetřit i na úkor nákupu nových učebních pomůcek, které však z mé zkušenosti nejsou vždy při výuce využity. Upřímně, schopný učitel dokáže člověka do předmětu motivovat více než vše ostatní. Právě proto toto téma považuji za hodné pro předložení děkanovi, který rozpočet navrhuje.

Hybridní přednášky

Přestože sám preferuji kontaktní výuku, kvůli atmosféře na přednáškách a setkáním ve škole, je naprosto jasné, že dnešní technologie nám dovolují využít čas věnovaný studiu ještě efektivněji. Přesně proto by měla i za normálních podmínek probíhat jakási forma hybridní výuky. Přednášky by se měly konat v posluchárnách za přítomnosti studentů, měl by však být vytvořen i záznam umístěný na internet, což například dělají někteří vyučující 3LF. Díky možnosti přehrát si všechny přednášky zpětně před testem či před zkouškou, studijní výsledky studentů by se zajisté zlepšily, ale zejména by se zvýšila úroveň vědomostí vytěžením maxima ze všech přednášek. Stejně tak mnohé úkony předváděné na cvičeních od pitevny přes ošetřovatelské postupy až k úkonům v rámci klinických ročníků by měly být nahrány na web pro možnost jejich hlubšího zažití.

Nechceme privilegia!

Přestože je tento bod zajisté kontroverzní, zastávám názor, že student lékařské fakulty má být na svoje úspěchy hrdý, být vděčný za to, že se dokázal dostat na naši fakultu, ale neměl by se povyšovat nad ostatní lidi. Studujeme pro znalosti, nikoliv pro uznání. Přestože všichni víme, která fakulta je pro nás nejlepší, není to dané samo sebou, ale aktivitami našich studentů a pedagogů a atmosférou, kterou si tu snažíme vybudovat a udržet.


Separate presentations of electoral groups

Fürstová Eva, MUDr., 8, doktorské studium, 4; Láznička Adam, MUDr., 7, doktorské studium, 2; Veselý Viktor, MUDr., 7, doktorské studium, 2: Volte postgraduální trio!

Volte postgraduální trio! – Ph.D. student, taky student!

MUDr. Eva Fürstová, 8. komunita

MUDr. Viktor Veselý, 7. komunita

MUDr. Adam Láznička, 7. komunita

Čas utíká a jsou tu opět volby do Akademického senátu 2. lékařské fakulty. Protože je v senátu stále co řešit a nás ještě neopustila chuť aktivně se podílet na chodu fakulty a snaha zlepšit podmínky ke studiu na naší Alma Mater, rozhodli jsme se nabídnout naše zkušenosti z uplynulých let a kandidovat společně jako postgraduální trio.

Moc si vážíme vaší podpory v prvním kole voleb. Abychom vás ale mohli zastupovat v senátu, potřebujeme vaši přízeň ještě v kole druhém, jež bude probíhat, na rozdíl od prvního kola prezenční formou, ve dnech od 14. do 16. prosince. Vzhledem k současné situaci je jasné, že každý odevzdaný hlas bude velmi důležitý, i ve srovnání s ostatními roky. O to více budeme vděční, pokud vaši důvěru svěříte právě nám.

Náš program obsahuje společné body, které jsou pro nás všechny velmi důležité, a také ty, na něž se chceme individuálně více zaměřit.

Společné body:

1) Uplatnění zkušeností - Všichni máme velké zkušenosti s prací v senátu, každý jsme v něm minimálně dvě funkční období pracoval. Každý z nás po jedno volební období působil jako místopředseda/místopředsedkyně senátu, nebo předseda jedné z komisí. Známe fakultu, její prostředí, studenty, učitele, síly a slabiny. Uděláme maximum, abychom naše zkušenosti využili v co nejlepší práci pro naši akademickou obec.

2) Zodpovědná volba děkana - Výše zmíněné uplatníme i při volbě děkana. Uvědomujeme si, že volba děkana je zásadní téma nadcházejícího funkčního období. Zodpovědná volba člověka, který bude po následující minimálně čtyři roky řídit chod fakulty, je pro nás absolutní prioritou!

3) Praxe, praxe, praxe - Kromě toho, že jsme doktorandi, každý z nás pracuje i jako klinik. Víme, jak je praktická výuka důležitá a také to, že v tomto ohledu má studium ještě stále mezery. Přeci jen máme našich šest let v pregraduálním studiu stále v živé paměti. Covid nám ukázal jednu podstatnou věc - že velkou část výuky lze převést do elektronické podoby, zejména přednášky a některé semináře. Důrazně podporujeme nahrávání přednášek a dalších forem výuky, kde to bude ku prospěchu, na cloud a takto uvolněný prostor vyplnit praktickou výukou u lůžka nebo při nácviku soft-skills.

MUDr. Viktor Veselý, 7 komunita:

Kromě práce v senátu jako celku jsem již 4 roky též předsedou Sociální komise, kde jsme řešili nespočet podnětů jak od studentů všeobecného lékařství, tak i od studentů fyzioterapie či studentů z anglické paralelky. Jak práce v senátu tak i v Sociální komisi mě stále baví a je více věcí, které bych chtěl ještě dořešit, a proto bych velice rád v akademickém senátu pokračoval. Mezi mé hlavní cíle patří mimo jiné:

1) Doktor pro studenty přímo v Motole - Představ si situaci, kdy jsi v Praze, chodíš do školy a náhle onemocníš (velká párty či noc strávená nad knížkou a už ti leze tělesná teplota do závratných výšin). Praktického lékaře máš ale desítky, mnozí z nás i stovky kilometrů daleko. Co s tím? Jak to udělat, aby se na tebe v Praze ( nejlépe v Motole, kde stejně trávíš spoustu času) někdo podíval? Odpovědí je fakultní lékař! Tento lékař bude pro studenty k dispozici po celý rok a budou k němu moci v případě potřeby zajít nejen čeští ale i všichni zahraniční studenti fakulty! Téma fakultního lékaře jsem z pozice předsedy Sociální komise na senátní schůzi již otevřel a řešíme to. Stále je to ale potřeba dotáhnout do konce, a to je první věc, které bych se v dalším volebním období chtěl věnovat.

2) Větší výběr mezinárodních stáží - Myslím si, že zkušenosti ze zahraničí jsou nedocenitelné a výběr zemí k zahraniční stáži by mohl být ještě o něco pestřejší než doposud. Možností, jak toho dosáhnout je více. V rámci Sociální komise se snažíme například vytipovat možné kandidátní univerzity pro program Erasmus. Já osobně se pak snažím aktuálně zprostředkovat uzavření bilaterální dohody mezi naší fakultou a lékařskou fakultou v chorvatském Splitu.

MUDr. Adam Láznička, 7. komunita:

Pokud přeskočím volbu děkana, kterou zmiňujeme ve společných bodech, chci v v tomto volebním období návazat na svoji předchozí práci, zejména v pedagogické a legislativní komisi.

1) Pedagogická komise - pedagogická komise byla v tomto volebním období velmi výkonná, zejména díky jejímu předsedovi prof. Kachlíkovi, kterému bych tímto chtěl velice poděkovat. Mými prioritami zůstává silný důraz na praktickou výuku, využití zpětné vazby díky anketě pro konkrétní změny ve výuce a aktualizace kurikula v rámci projektu AKORD. Dále se ve spolupráci s fakultním PR snažíme motivovat schopné a nadané uchazeče ke studiu na naší fakultě. Podporuji zachování (z jistého pohledu) náročného přijímacího řízení.

2) Legislativní komise - i když tento bod není pro většinu lidí moc zajímavý, je nesmírně důležitý. Když jsme v roce 2017 v návaznosti na nový Zákon o VŠ upravovali vnitřní předpisy, zůstalo v nich mnoho šedých míst, která se nyní snažíme ozřejmit a opravit. Jedná se zejména o postup při volbě děkana, úpravu složení senátních komisí, elektronické hlasování ve druhém kole senátních voleb a další. Změny v legislativě nejsou jednoduché avšak myslím, že jsme nyní na dobré cestě!

MUDr. Eva Fürstová, 8. komunita:

Většinu svých studentských let jsem strávila v akademickém senátu, mám za sebou 3 volební období a jedno z toho jako místopředsedkyně senátu. Povedla se řada menších či větších věcí, například jsem byla u zrodu Noci fakulty. Být v senátu má smysl. Příští rok se bude rozhodovat o směřování fakulty na dalších 5 let.

1) Nemám konkrétní program, který zde chci přislíbit, budu se ale rozhodně prát za práva studentů, záleží mi na co nejefektivnější praktické výuce a chci usilovat o co největší elektronizaci materiálů (z letošní zkušenosti víme, že to jde, ale je pro to třeba větší podpory klinik z děkanátu).

2) O senátu by mělo být slyšet! Obnovíme zápisky ze senátu.

Veškeré vaše dotazy a připomínky rádi zodpovíme. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, Instagram), nebo na e-mailech: , .

Děkujeme za vaši podporu!

Odkaz na facebookovou událost

Published: 10. 12. 2020 / Last update: 10. 12. 2020 / Responsible person: Mgr. Ing. Tereza Kůstková