Jak budou probíhat volby děkana?

Člen volebního výboru a senátor MUDr. Adam Láznička přehledně shrnuje harmonogram nadcházejících děkanských voleb a přináší odpovědi na nejčastější otázky, související s volbou.


Akademický senát 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dne 16. června 2021 vyhlašuje volby kandidáta na funkci děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pro funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026. Volba se uskuteční na řádném zasedání AS 2. LF UK dne 24. 11. 2021 od 14.30.

 Volby se řídí podle Jednacího řádu akademického senátu 2. LF UK a manuálem voleb schváleným senátem (k nahlédnutí u sekretářky senátu Ing. Mgr. Ingrid Vargové na sekretariátu děkana).

Tímto usnesením byly vyhlášeny volby kandidáta na funkci děkana pro příští období. Zároveň byl zvolen volební výbor, který bude volby připravovat a na nějž je možné se v případě potřeby obrátit. V těchto volbách bude výbor pracovat ve složení: as. MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D. (předsedkyně), MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., a MUDr. Adam Láznička.

Stručně: Jak budou volby probíhat?

Lhůta pro podávání návrhů začne v pondělí 13. září. Od této doby bude možné až do pátku 15. října do 12 hod. pomocí návrhových lístků nominovat kandidáty. Návrhový lístek a pokyny k jeho podání budou zveřejněny na webových stránkách v první den voleb. Návrh může podat kterýkoli člen akademické obce 2. LF UK, a to buď v listinné podobě členovi volebního výboru, nebo sekretářce senátu (Ing. Mgr. Vargová – sekretariát děkana), případně jej lze naskenovat a odeslat předsedovi výboru a v kopii sekretářce senátu. Návrhový lístek musí nově obsahovat již souhlas navrhovaného a společně s návrhem se podává i životopis navrhovaného a stručné teze jeho volebního programu.

Po obdržení návrhu komise posoudí, zda splňuje všechny náležitosti, a do 5 pracovních dní oznámí navrhovateli i navrhovanému přijetí nominace, ev. vyzve k doplnění nesrovnalostí. K případné opravě má navrhovatel či navrhovaný opět 5 pracovních dní. Do deseti dní od ukončení lhůty pro podávání návrhů, tedy nejpozději 26. října, bude na fakultním webu zveřejněn seznam všech navržených, včetně jejich životopisů a tezí volebního programu.

Ve středu 10. listopadu od 14.30 hod. proběhne ve Velké posluchárně setkání navržených kandidátů s akademickou obcí. Ti zde budou prezentovat svůj volební program a následně proběhne diskuse, do níž se mohou zapojit všichni členové akademické obce. Dle epidemiologické situace bude případně setkání probíhat elektronickou či hybridní formou.

Samotná volba proběhne na zasedání akademického senátu ve středu 24. listopadu od 14.30. Děkana volí z navržených členové akademického senátu.

V případě dotazů kontaktujte členy volebního výboru:

 • as. MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D. –
 • MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. –
 •  MUDr. Adam Láznička –
 •  Ing. Mgr. Ingrid Vargová (sekretářka senátu) –

 

Harmonogram voleb

16. 6. 2021

vyhlášení voleb, ustavení volebního výboru

13. 9. – 15. 10. 2021

podávání návrhů (do 12 hod.)

do 26. 10. 2021

zveřejnění seznamu navržených

10. 11. 2021

setkání navržených s akademickou obcí

24. 11. 2021

volba kandidáta na děkana

 

Otázky & odpovědi

Může navrhovaný připojit svůj souhlas dodatečně po podání návrhového lístku?

 • Ne, návrhový lístek musí obsahovat souhlas navrhovaného, tedy jeho vlastnoruční podpis.

Jakým způsobem je možné podat návrh?

 • Návrh podává člen akademické obce formou návrhového lístku. Ten je možné vytisknout, vyplnit a přinést osobně členovi volebního výboru, příp. sekretářce senátu Ing. Mgr. Vargové na sekretariát děkana, nebo jej oskenovat a zaslat předsedovi volebního výboru a sekretářce senátu e-mailem. Společně s tím je nutné dodat i životopis navrhovaného a teze jeho volebního programu.

Musí být navrhovaný členem akademické obce 2. LF UK?

 • Nikoliv. Navrhovaný nemusí být členem akademické obce 2. LF, musí ale se svojí nominací souhlasit a dodat veškeré požadované podklady (životopis, volební program). Členem akademické obce však musí být ten, kdo návrh podává (bude ověřováno při posuzování návrhu).

Mohu se do voleb navrhnout sám?

 • Ano, pokud jste členem akademické obce, můžete se sám navrhnout.

Může jeden člověk nominovat více osob?

 • Ano, jedna osoba může navrhnout více osob za splnění výše uvedených podmínek.

Pokud jednoho člověka navrhne více osob, zvýší se jeho šance na zvolení?

 • Nikoliv. Na počet návrhů pro jednoho kandidáta se nehledí, všichni „startují ze stejné čáry“. Samotnou volbu vykonává pouze akademický senát 2. LF UK. Návrhové lístky či navrhovatelé zveřejňováni nebudou.

Co se myslí pod pojmem „teze volebního programu“?

 • Teze by měly stručně, ale konkrétně popsat představy kandidáta o dalším směřování fakulty, zejména v oblastech výuky (curriculum, výukové kapacity), vědy a výzkumu, mobility a zahraničních vztahů, personální problematiky, vztahu s fakultními nemocnicemi a pohledu na třetí roli fakulty. Doporučený rozsah jsou dvě normostrany. Podrobnější informace je možné uvést v článku, který budou moci kandidáti zveřejnit na fakultním webu.

Jak navrhovaný zjistí, že všechny podklady, které dodal, splňují požadavky pro postup do voleb?

 • Do pěti dnů od doručení návrhu budou navrhovaný i navrhovatel informováni, zda je nominace v pořádku (tj. zda obsahuje identifikaci navrhovatele i navrhovaného, jeho životopis a teze volebního programu, dále bude kontrolováno, že navrhovatel je členem akademické obce 2. LF UK). Na případné doplnění podkladů budou navržení mít pět dní.

Jak se o programu navrhovaných dozvím víc?

 • Po ukončení lhůty pro podávání návrhů (nejpozději 26. října) bude na webu zveřejněn seznam všech, kteří splnili dané podmínky, včetně jejich životopisů a tezí volebního programu. Na setkání navržených s akademickou obcí všichni představí svůj plán a bude i prostor na otázky z publika. Navržení také budou moci uveřejnit jeden článek na fakultním webu (kde bude možné rozvést i volební program). Navrženým dále bude možné pokládat otázky na Facebooku a webu 2. LF UK.

Kdy budeme znát jméno nového děkana?

 • Nový děkan bude znám (v ideálním případě) po zasedání senátu 24. listopadu.

Co mám dělat v případě, kdy mi něco ohledně voleb nebude jasné?

 • Můžete se obrátit na kteréhokoli člena volebního výboru, který vám dotazy zodpoví.

Pozn. (jedná se čistě o termíny): Do voleb vstupuje navržený, akademický senát z navržených zvolí kandidáta na děkana a rektor následně jmenuje kandidáta děkanem

Za volební výbor
MUDr. Adam Láznička

Vydáno: 31. 8. 2021 / Poslední aktualizace: 31. 8. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková