Opatření děkana č. 5/2014

Platnost: 22. 9. 2014
Účinnost: od 1. 10. 2014
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 13/2021

Ocenění „Best International Medical Student Award“

 1. Ocenění „Best International Medical Student Award“ může být přiznáno pouze studentům studujícím v anglickém jazyce ve druhém až šestém ročníku programu Všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
 2. Ocenění „Best International Medical Student Award“ je spojeno s finančním zvýhodněním studia v anglickém jazyce ve výši 142 500 Kč v daném akademickém roce.
 3. Ocenění může udělit děkan fakulty v akademickém roce těm studentům, kteří splňují současně všechny podmínky uvedené v bodu a až c:
  1. Studijní průměr studenta za celé dosavadní studium musí být v rozmezí 95. až 100. percentilu studijních průměrů všech studentů studujících v anglickém jazyce daný program.
  2. Studijní průměr studenta za celé dosavadní studium musí být v rozmezí 90. až 100. percentilu všech studentů daného programu.
  3. Během svého dosavadního studia student složil úspěšně většinu předepsaných zkoušek na 2. LF UK.
    
 4. Držitelům ocenění nebude přiznáno prospěchové stipendium v daném akademickém roce.
   
 5. O přidělení ocenění podle výše uvedených kritérií vždy rozhoduje děkan fakulty.
   
 6. Toto opatření děkana nabývá platnosti dnem jeho uveřejnění a účinnosti dnem 1. 10. 2014 a nahrazuje dosavadní znění statutu ocenění uveřejněné na stránkách fakulty www.lf2.cuni.cz/en/best-international-medical-student-award.

V Praze dne 22. 9. 2014

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Vydáno: 1. 10. 2014 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Andresová