Přijímací řízení

Doktorské studium na 2. lékařské fakultě UK je určeno nejen pro absolventy magisterského studia medicínských nebo příbuzných přírodovědných oborů, ale i absolventům magisterských studijních programů jiných vysokých škol, včetně studia inženýrského typu v České republice i v zahraničí (v případě absolvování studia v zahraničí je vyžadována nostrifikace). Studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí práci v oblasti výzkumu nebo vývoje.

Studium probíhá v prezenční i kombinované formě, v českém i anglickém jazyce. Je bezplatné. Standardní délka studia jsou čtyři roky v souladu s akreditací. Všechny doktorské studijní programy jsou bez specializací.

Přijímací řízení na 2. LF UK probíhá v souladu s Řádem přijímacího řízení pro uchazečeOpatřením rektora č. 9/2020 a Opatřením děkana č. 10/2020.

Co vědět před podáním přihlášky

 • Zvolte si předběžné téma disertační práce a kontaktujte potenciálního školitele. Společně s ním konzultujte zvolené téma a dohodněte se na jeho přesnější specifikaci. V případě nejasností doporučujeme kontaktovat rovněž předsedu oborové rady (dále jen „OR“) v příslušném studijním programu. Kontakty jsou uvedeny níže v sekci „Termíny přijímacích pohovorů“.
 • Prostudujte si podmínky přijetí do vámi vybraného studijního programu a také příslušné předpisy pro doktorské studium.
 • Vyplňte elektronický formulář přihlášky a další příslušné formuláře. Po vyplnění je nutné přihlášku s ostatními formuláři vytisknout, podepsat a odeslat či donést na Oddělení Ph.D. studia.

Často kladené otázky (FAQ)

Jak se rozhodnout – je pro mě doktorské studium vhodné?

Ano – pokud  se chcete v budoucí kariéře věnovat výzkumu nebo dále působit v akademické sféře a chcete věnovat přiměřenou část svého pracovního času po několik následujících let experimentální práci. K tomu je potřeba stálá motivace pro oblast, která vás zajímá a budete se jí chtít čtyři roky hluboce věnovat a obětovat jí spoustu času. Dále se neobejdete bez zájmu učit se novým znalostem a dovednostem (hluboké porozumění teoriím, pokročilé vědecké metody, psaní článků atd.), sebedisciplíny, pevné vůle a motivace dotahovat projekty do konce, ochoty spolupracovat s kolegy (na projektech, grantech a publikacích), chuti posouvat vědění dál, trpělivosti při studiu literatury a odvahy při přípravě projektových žádostí a posílání odborných článků do recenzního řízení.

Ne – pokud hledáte jen možnost, jak se dostat na některou z pražských klinik. Měli byste se věnovat především experimentální (laboratorní) práci, a nikoli léčbě pacientů. Čas strávený vědeckou přípravou se vám nebude započítávat do specializační přípravy k atestaci. Jistou výjimkou, jak kombinovat specializační a vědeckou přípravu, je „M.D. Ph.D.“ program (viz níže).

Komu je doktorské studium určeno?

Hlavním cílem je vychovávat vzdělané kliniky se znalostí základů vědecké práce. Akademická kariéra (ve smyslu práce na klinikách fakultních nemocnic) bude v budoucnu doménou lidí, kteří absolvovali doktorské studium. Doktorské studium tedy není v žádném případě určeno těm, kteří se chtějí v budoucnu věnovat laboratorní medicíně nebo teoretickým a preklinickým oborům.

Můžete se přihlásit do prezenční formy studia (máte již místo a vědecké přípravě se budete věnovat při zaměstnání) nebo kombinované (budete se po určitou dobu věnovat vědecké přípravě na plný úvazek). 

Doktorand zapsaný v prezenční formě studia je řádným studentem fakulty a plně se účastní odborného života na školicím pracovišti, pobírá stipendium, využívá všech sociálních výhod a práv řádného studenta UK.

Doktorand zapsaný v kombinované formě studia je student zpravidla v řádném pracovním poměru a nemá nárok na výhody, které poskytuje VŠ prezenčním studentům (stipendium, ubytování na koleji, menza apod.).

Standardní doba studia u všech studijních programů je čtyři roky (dle akreditace). Maximální doba studia je standardní doba tohoto studia navýšená o čtyři roky, tj. osm let. 

Jak se dozvědět o možnostech studia?

Podrobné informace o jednotlivých doktorských studijních programech realizovaných na 2. LF UK naleznete v sekci Doktorské studijní programy. Po rozkliku položek se zobrazí požadavky příslušných OR a kontakty na jejich předsedkyně/předsedy, na které se můžete případně obrátit s doplňujícími dotazy, na něž nenaleznete odpověď na webových stránkách. 

Během studia budete absolvovat povinné předměty návštěvou přednášek, seminářů, samostudiem nebo konzultacemi. Na formě absolvování se dohodnete se školitelem a garantem předmětu.

Informace by měly být dostupné také na webových stránkách Koordinační rady DSPB. Bohužel jsou však často zastaralé či nekompletní.

Pro jaký studijní program se rozhodnout?

To záleží samozřejmě na profesionálním zájmu uchazeče. Některé obory jsou velmi široké (např. imunologie, fyziologie nebo molekulární biologie) a může se v nich připravovat lékař zaměřený na téměř jakýkoli klinický obor. Naopak obory jako experimentální chirurgie nebo gerontologie jsou relativně úzce definovány.

Důležité je vybrat správného školitele, spolu s ním zvolit kvalitní projekt a znát předem všechny podmínky (a také potenciální problémy) studia i jeho úspěšného ukončení.

Jak vybrat vhodného školitele?

Pokud jste alespoň v průběhu posledních ročníků docházeli na nějaké pracoviště, máte výhodu. Pokud jste tak činili dlouhodobě, máte velkou výhodu a radit s výběrem školitele a projektu asi nepotřebujete.

Ať už si vybíráte školitele sami nebo se vám nějaký nabízí sám, ověřte si jeho vědeckou způsobilost. Vyberte si takového školitele, jehož odborné zájmy odpovídají zájmům vašim, doporučujeme podívat se na jeho publikační činnost a zkušenost s vědeckými projekty. Uděláte to jednoduše: do programu PubMed si zadáte jméno svého potenciálního školitele a podíváte se, jestli v průběhu minulých tří let publikoval v zahraničních časopisech. V zásadě čím více publikací, tím lépe. Váš vyvolený by měl být (alespoň v některých publikacích za dané období) buď prvním, nebo posledním autorem. To vyjadřuje jeho podíl na publikovaném projektu. Kvalitu časopisu (vyjádřenou velikostí impact factoru – opět čím vyšší, tím lepší) vám mohou zjistit v knihovně (obraťte se na dr. Kubeše z Ústavu vědeckých informací 2. LF UK) nebo si ji najdete sami na stránkách ISI WoK (pouze přes server 2. LF UK).

Školitel musí být odsouhlasen OR – kritéria pro přijetí nových školitelů si určují jednotlivé OR. V průběhu studia lze disertační práci diskutovat i s dalšími odborníky, kteří nejsou školiteli (školitel je vždy jen jeden), ale mohou figurovat jako konzultanti práce. Konzultant se může podílet na specifické oblasti studentova výzkumu. Pouze školitel je za studenta opravdu odpovědný a je partnerem OR. 

Jako pomůcku pro výběr jsme pro vás připravili seznam školitelů působících v jednotlivých OR. Co v něm najdete? Kontakty, publikace a popř. navrhovaná témata disertačních prací. V SIS jsou u každého školitele jmenovitě vypsáni studenti současní, dále ti, kteří úspěšně absolvovali, nebo naopak studia zanechali. 

Pokud uchazeč neví, jakého školitele si zvolit, kontaktuje předsedu OR v konkrétním studijním programu, s nímž konzultuje zvolené téma a potenciálního školitele. Kontakty jsou uvedeny níže v sekci "Termíny přijímacích pohovorů".

Volba školitele v přihlášce je předběžná, nejedná se o podmínku přijetí ke studiu a není předmětem hodnocení u přijímací zkoušky. Přijímací komise může, na základě diskuse s uchazečem, navrhnout jiného školitele.

Jak zvolit téma disertační práce?

Vyberte si téma, o které máte největší zájem, vypracujte výchozí představu o tom, jak byste chtěl/a dané téma uchopit a kontaktujte potenciálního školitele. Daný text pak diskutujete přímo s ním. Můžete navrhnout i téma vlastní, ale je obvykle lepší vybrat si z témat nabízených jednotlivými školiteli a konkretizovat je po domluvě s ním.

Projekt by měl být dostatečně ambiciózní (viz dále kritéria obhajoby), ale současně splnitelný v době určené pro studium. 

Jak úspěšně absolvovat přijímací řízení?

Musíte podat přihlášku a ve stanoveném termínu a dostavit se k přijímacímu řízení. To vypisuje každá OR zvlášť (všechny informace se včas objevují na našich webových stránkách). 

Přijímací zkouška spočívá v odborné diskusi nad projektem disertační práce. Důležitá je velmi dobrá orientace v problematice, kterou chcete zkoumat (tj. zejména znalost relevantních a aktuálních vědeckých článků ve špičkových mezinárodních vědeckých časopisech). Musíte být schopni obhájit očekávaný přínos práce a přesvědčit komisi o realizovatelnosti záměru. Část diskuze během přijímacího pohovoru může u některých studijních programů probíhat  v anglickém jazyce. Tímto je ověřena schopnost uchazeče v anglickém jazyce následně studovat a vést relevantní odbornou diskuzi. Anglický jazyk není možné nahradit jazykem jiným. 

Jaké můžu získat stipendium?

Studenti prezenčního studia mají nárok na doktorandské stipendium po celou standardní dobu studia, tj. čtyři roky. Aktuální výši v souladu s předpisy UK a 2. LF naleznete zde. Dále mají právo na získání ubytování na koleji a všechny studentské výhody. Stipendium se progresivně zvyšuje v souladu s plněním studijních povinností, dále si příjem může student prezenční formy zvyšovat z odměn z grantů školitele, získáním vlastního grantu Grantové agentury UK či jiným způsobem.

Co musím splnit pro získání titulu Ph.D.?

Základní kritéria určuje zákon o vysokých školách a Studijní a zkušební řád UK. Jednotlivé OR si ovšem kritéria dále upravují. Je tedy dobré si je předem ověřit (školitel by je měl samozřejmě znát). Specifické požadavky konkrétních OR naleznete zde.

Základní kritéria studijní části jsou:

 • absolvování předepsaného počtu kurzů (případně složení zkoušek) podle individuálního studijního plánu
 • složení jazykové zkoušky (angličtina)
 • složení státní doktorské zkoušky 

Základní (minimální) kritéria připuštění k obhajobě jsou:

 • dvě publikace v časopisu s impact factorem, z nichž jedna se musí vztahovat k tématu práce
 • alespoň na jedné z nich je student prvním autorem
 • součet impact factoru publikací je vyšší než 1

Mějte ovšem na paměti, že požadavky jednotlivých OR se mohou lišit ve smyslu zpřísnění (tedy více publikací, více prvních autorství, vyšší impact factor), a proto je třeba řídit se především pokyny příslušné OR.

Co přesně znamená „M.D. Ph.D. program“?

Fakultní nemocnice v Motole (z iniciativy náměstkyně pro vědu a ředitele) zřídila jako první v republice program „M.D. Ph.D.“ studia. Nejedná se o skutečný M.D. Ph.D. studijní program známý z amerických univerzit, ale o kombinaci doktorské přípravy vědecké (Ph.D.) a specializační („M.D.“). Studenti, kteří mají zájem kombinovat přípravu k atestaci s DSP, musejí složit přijímací zkoušku do prezenční formy DSP (tak si zajistí vědeckou část přípravy a také stipendium). Pak se mohou přihlásit ke speciálním přijímacím zkouškám, které organizuje 2. LF UK spolu s FN Motol. V těch je vybrán určitý počet uchazečů, kteří získají od FN Motol poloviční úvazek na dobu pěti let. Tak je jim prakticky umožněno věnovat přibližně polovinu každého roku specializačnímu vzdělávání (tedy přípravě k atestaci). Současně tato úprava umožňuje, aby si student spolu se svým školitelem a zástupcem příslušné kliniky (obvykle primářem) sám určil pracovní program. Nemocniční úvazek není brán z limitu příslušné kliniky a student tak není pracovně vázán pouze k dané klinice – může plnit své povinnosti vyplývající z předatestační přípravy. Nová zákonná úprava umožňuje započítávat do této přípravy jen skutečný čas strávený klinickou prací. Není tedy možné předpokládat, že během pěti let student dosáhne obhajoby titulu Ph.D. i složí atestační zkoušku. Je to však významný krok vpřed i v tomto směru a lze oprávněně předpokládat, že kliniky budou mít velký zájem nabídnout regulérní úvazek lékaři s titulem Ph.D. a absolvovanou významnou částí specializační přípravy.

V současné době však FN Motol vypisuje pouze omezený počet míst, a to na specifické obory, které považuje za prioritu.

Program je určen pro špičkové studenty, od nichž očekáváme, že budou průběžně plnit výborně své studijní i vědecké povinnosti. Povinným předpokladem je získání grantu GA UK (i proto, že stipendium bude vypláceno pouze po dobu prvních pěti let) a publikování vlastních výsledků v průběhu prvních dvou let studia (např. i v tuzemském časopise). Průběh studia je jedenkrát ročně hodnocen společnou komisí 2. LF UK a FN Motol a studentům neplnícím program může být nemocniční úvazek odebrán.

Přihlášky do programu M.D. Ph.D. přijímá paní na sekretariátu náměstkyně pro vědu a výzkum, který sídlí na ubytovně E, 1. patro, místnost č. 140.

 

Jak podat přihlášku a absolvovat přijímací řízení

Přihlášky ke studiu je možné podávat od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021. Podrobnosti o programech a termínech naleznete níže po rozkliku v jednotlivých přílohách a elektronickou přihlášku ve Studijním informačním systému.

Přijímací řízení v akademickém roce 2021/2022

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje pro akademický rok 2021/2022 přijímací řízení do těchto doktorských studijních programů. Standardní doba studia je čtyři roky. Studium se probíhá v prezenční nebo kombinované formě, v českém i anglickém jazyce. Všechny níže uvedené studijní programy se uskutečňují bez specializací.

1. Biochemie a patobiochemie

2. Biologie a patologie buňky

3. Biomedicínská informatika

4. Experimentální chirurgie

5. Farmakologie a toxikologie

6. Fyziologie a patofyziologie člověka

7. Imunologie

8. Kardiovaskulární vědy

9. Kineziologie a rehabiltace

10. Lékařská biofyzika

11. Mikrobiologie

12. Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

13. Neurovědy

14. Preventivní medicína a epidemiologie

15. Zobrazovací metody v lékařství

 
Pokud má uchazeč zájem o více studijních programů, musí být pro každý program podána samostatná přihláška.
 
S jedním projektem disertační práce je možné se hlásit pouze na jeden studijní program. Pokud uchazeč podá přihlášky na více programů, k nimž bude přiložen týž projekt disertační práce, má se za to, že projekt patří k nejdříve podané přihlášce. Uchazeč bude vyzván, aby k ostatním podaným přihláškám připojil samostatné projekty. Pokud tak uchazeč neučiní ve stanovené lhůtě, bude řízení u těchto přihlášek zastaveno.
 
Pokud se uchazeč hlásí zároveň do prezenční i kombinované formy studia stejného studijního programu, přiloží k oběma přihláškám stejný projekt disertační práce i ostatní povinné přílohy. V takovém případě vykonává přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává pro obě formy studia.
 
U studijních programů akreditovaných na více fakultách UK lze podat přihlášku ke studiu jen na jednu z fakult; podá-li uchazeč přihlášky na více fakult, bude u později podané přihlášky řízení zastaveno.
 
 
Doporučený postup pro uchazeče o doktorské studium

1. Seznámit se s podmínkami pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech, případně informacemi o školitelích

2. Vyplnit přílohu k přihlášce ke studiu (s případným příslibem navrhovaného školitele vykonávat tuto funkci a vypracovat anotaci disertační práce/výzkumného projektu (není předepsán rozsah, maximum je pět tiskových stran). Anotace musí být v českém jazyce a je součástí přílohy k přihlášce. Formulář je k dispozici zde.
 
​Projekt disertace musí obsahovat tyto náležitosti:
 
 • název (popř. podnázev)
 • hypotéza a cíle práce – konkretizace práce uchazeče
 • základní teze (stručně v pěti větách)
 • metodika výzkumu – způsob sběru dat, trvání projektu, metodika řešení (sledované markery, technika, intervaly odběrů atd.), statistické zhodnocení, předpokládané výsledky výzkumu
 • konkrétní finanční zajištění projektu
 • použitá literatura (odborná četba zaměřená k programu studia či jeho projektu) - stručně

3. Vyplnit elektronický formulář přihlášky ke studiu. Před podáním přihlášky ke studiu bude uchazeč vyzván k přihlášení:

 • V případě, že je aktivním studentem UK - k přihlášení použije přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta (pod fotografií). Pokud má uchazeč problém s heslem – navštíví stránku CAS, kde může získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že se jedná o nového uchazeče o studium, který na UK nikdy nestudoval, ani v minulosti nepodal přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), bude před založením přihlášky vyzván k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail bude uchazeči následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který jej zavede na stránku, kde bude vyzván k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uchazeč uvidí všechny své přihlášky. Ale tyto údaje není možné použít k přihlášení do jiných modulů Studijního informačního systému (SIS).

Pokud má uchazeč již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásí, v pravém horním rohu formuláře nalezne své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidí přehled dosud podaných přihlášek ke studiu. Pokud nepoužije pro přihlášení správný registrační e-mail, vpravo nahoře bude uvedeno pouze „nový uchazeč“ a tlačítko „Moje přihlášky“ nebude zobrazeno.

Žádáme uchazeče, aby nezakládali novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, neboť v důsledku toho dochází ke komplikacím v identifikaci nejen v systému. Nastane-li situace, že se uchazeč nemůže ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, bude kontaktovat správce SIS, který mu pomůže proces přihlášení obnovit.

Do přihlášky musí uchazeč vyznačit formu studia (prezenční, kombinovaná) a studijní program. Přihlášku (včetně povinných příloh) je nutné v elektronickém systému odeslat a poplatek uhradit nejpozději do 30. 4. 2021 do 23:59:59. Dále je třeba přihlášku vytisknout a podepsat, jinak není platná. Poté obdrží uchazeč informační e-mail s číslem přihlášky, které slouží jako variabilní symbol k platbě administrativního poplatku. Přihlášku lze zaplatit i kartou přímo z informačního systému.

Údaje v přihlášce lze změnit prostřednictvím žádosti zaslané na Oddělení Ph.D. studia 2. LF UK. Formu nebo program studia lze měnit jen do dne, kdy končí přihlašování na všechny vypsané programy studia, tj. do 30. 4. 2021. Osobní údaje lze opravovat kdykoliv.

4. Zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, podklady k platbě jsou vygenerovány z elektronické přihlášky. Pokud si uchazeč podává více přihlášek, je třeba každou zaplatit zvlášť.

5. Vložit prostřednictvím informačního systému všechny předepsané přílohy v čitelné podobě. Každou přílohu je nutné vložit samostatně, a to pouze v doporučených formátech.

Nelze akceptovat snímky pořízené mobilem, pouze soubory v prohledávatelném elektronickém formátu (např. pdf, docx; u dokladů o dosaženém vzdělání, potvrzení o studiu a zaplaceném poplatku lze použít formát jpg).
 

Údaje v přihlášce musí být pravdivé a úplné. Nepravdivé nebo neúplné údaje jsou důvodem k vyřazení přihlášky z přijímacího řízení a případnému vyloučení ze studia.

 
Podmínky pro přijetí v akademickém roce 2021/2022
 

1) Odeslání přihlášky se všemi požadovanými přílohami v elektronické podobě (přes aplikaci UK, nelze zaslat e-mailem) nejpozději do 30. 4. 2021.

2) Odeslání přihlášky se všemi požadovanými přílohami v listinné podobě, tj. vytištěné a podepsané formuláře s originálními podpisy (nikoli skeny) poštou do 30. 4. 2021 – rozhoduje datum razítka na obálce – na adresu:

 

​Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia

V Úvalu 84
150 06 Praha 5

 
Přihlášky, které budou odeslány pouze v elektronické podobě, nebudou akceptovány.
 
 

3) Zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 720 Kč nejpozději do 30. 4. 2021.

4) Úspěšné vykonání přijímací zkoušky před komisí příslušné OR.

5) Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu, doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu nebo osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání ve lhůtě do 30. 9. 2021.

Uchazeči, kteří vykonají státní závěrečnou zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. 9. 2021 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 22. 10. 2021.

 
Povinné přílohy k přihlášce
 • stručný odborný životopis v českém jazyce* (s datem a podpisem uchazeče)
 • doklady o dosaženém vzdělání
​Absolventi českých VŠ doloží úředně ověřenou kopií diplomu a dodatku k diplomu, příp. originál potvrzení o absolvování požadovaného vzdělání (dočasně, než obdrží diplom; pokud uchazeč ještě studuje, potvrzení o studiu vydané příslušným studijním oddělením fakulty). Tento požadavek se nevztahuje na absolventy magisterského studia na UK (v tomto případě postačí neověřená kopie diplomu a dodatku k diplomu).  Absolventi magisterského studia na zahraniční vysoké škole navíc předloží potvrzení o nostrifikaci dokladu o magisterském vzdělání (není-li mezinárodní dohodou stanoveno jinak).
 
Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval na zahraniční vysoké škole, může pro účely přijímacího řízení na UK požádat fakultu o uznání tohoto vzdělání (tzv. „nostrifikace“). Podrobné informace jsou uvedeny níže v sekci "Posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení". Žádost je zpoplatněna a poplatek je nevratný, a to i v případě nepřijetí ke studiu. Uznání vzdělání je platné pouze pro přijímací řízení na konkrétní fakultě UK pro daný akademický rok.
 
 • příloha k přihlášce včetně anotace výzkumného projektu v českém jazyce*
 • přehled dosavadních aktivit uchazeče (doklad o absolvovaných odborných kurzech, praxi, seznam publikovaných a nepublikovaných prací, posudků aj.)
 • doklad o uznání zahraničního vzdělání (v případě získání diplomu na zahraniční VŠ)
 • doklad o zaplacení poplatku (výpis z účtu); po potvrzení elektronické přihlášky systém nabídne také možnost platby on-line kreditní kartou

* Poznámka: Pokud se uchazeč hlásí ke studiu v českém studijním programu, musí být tyto přílohy výhradně v jazyce českém.

Všechny materiály, které uchazeč v souladu s odbornými požadavky přinese ke zkoušce a jsou předmětem posuzování, se zařazují do spisu a uchazeči se nevracejí. Materiály, které se předkládají pouze k nahlédnutí, se vracejí uchazeči.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
Po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován šestimístný kód, který je nezbytně nutné uvést při platbě administrativního poplatku jako variabilní symbol. Poplatek za jednu elektronickou formu přihlášky činí 720 Kč, za jednu listinnou formu 770 Kč. Každá přihláška má vlastní šestimístný kód a poplatek za ni je nutno uhradit samostatně, a to vždy s uvedením odpovídajícího variabilního symbolu.
 
Uchazeč o studium uhradí poplatek platební kartou, převodem z účtu nebo poštovní poukázkou na adresu:
 
Komerční banka, a. s.
Na Příkopě 33/969
114 07  Praha 1
číslo účtu: 37530021/0100
variabilní symbol: číslo vygenerované informačním systémem – šestimístný kód (při platbě kartou se neuvádí) 
konstantní symbol: 558
IBAN: CZ3401000000000037530021 (pro platbu ze zahraničí)
SWIFT: KOMB CZ PP
 

Plátce (i ze zahraničí) je povinen uhradit veškeré bankovní poplatky.

Pokud nedojde platba za přijímací řízení na účet fakulty do 30. 4. 2021, fakulta vyzve uchazeče k zaplacení poplatku a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení bude zastaveno. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je v kterékoli fázi řízení nevratný. Budou-li zjištěny jiné nedostatky přihlášky (neúplná přihláška, chybějící přílohy) fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li nedostatky přihlášky ve stanovené lhůtě odstraněny, řízení bude zastaveno. Bude-li přihláška doručena fakultě po 30. 4. 2021, fakulta řízení zastaví.
 
Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení
 1. Uchazeč vykoná přijímací zkoušku před komisí příslušné OR. Přijímací zkouška je jednokolová a skládá se z jedné nebo více částí. Bližší specifikace je uvedena u jednotlivých programů. Přijímací zkouška se v souladu s akreditací programu skládá v českém jazyce, popřípadě v jazyce světovém v souladu s odbornými požadavky (přijímací komise může požadovat vedení části odborného rozhovoru v příslušném jazyce).
 2. Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru na téma zvoleného výzkumného projektu disertační práce. Zahraniční studenti, hlásící se do programu v češtině, musí prokázat dostatečnou znalost českého jazyka složením přijímací zkoušky konané v českém jazyce (uchazeči slovenské národnosti mohou odpovídat slovensky). Přijímací komise hodnotí připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru a schopnosti práce s odbornou zahraniční literaturou.
 3. Pro přijetí do doktorského studijního programu se za doplňující bonifikaci pokládá též uvedení konkrétnější představy o obsahu studia v příloze přihlášky, včetně předpokládaného školícího pracoviště, případně navrhovaného školitele.
 4. Přijímací komise hodnotí přijímací řízení dvěma stupni: „přijat“ – „nepřijat“.

V souladu s Řádem přijímacího řízení pro uchazeče může fakulta vyrozumění o výsledku přijímacího řízení doručovat i prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

Doporučená literatura
Literatura je doporučována jednotlivými OR. Vychází se přitom ze zaměření předpokládané disertace a oboru, ve kterém bude práce realizována.
 
Informace o uplatnění absolventů
Absolventi doktorských studijních programů se uplatňují především ve sféře vědy a výzkumu a ve školství.
 
Termíny přijímacích pohovorů

Řádný termín přijímacích pohovorů je stanoven v období od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2021. Student  je povinnen dostavit se osobně k přijímacímu řízení. U přijímacího pohovoru je vhodná účast navrhovaného školitele.

Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému (SIS) zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 14. 5. 2021, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Náhradní termíny přijímacích pohovorů se konají nejméně pět dní a nejpozději 40 dní po konání řádného termínu. Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. Žádost se podává elektronicky přes studijní informační systém (SIS). Důvodem pro náhradní termín jsou pouze závažné důvody, zejména zdravotní. Žádost musí být náležitě odůvodněna a důvody musí být doloženy. Další náhradní termín se nepřipouští. Žádost o náhradní termín se nepřikládá k přihlášce, podává se až poté, kdy uchazeč obdrží pozvánku s konkrétním datem konání přijímací zkoušky. O vyřízení žádosti bude uchazeč vyrozuměn prostřednictvím informačního systému, v němž bude v případě vyhovění žádosti uvedeno nové datum konání zkoušky. V případě zamítnutí žádosti obdrží uchazeč písemné rozhodnutí a v platnosti zůstává původní termín zkoušky. 

Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje děkan. V případě nedostatečnosti si děkan může vyžádat doplnění dalšího nebo konkrétnějšího dokladu. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému (SIS) a je nutné ji podat nejpozději do 30. 4. 2021. Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci odvolacího řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.

kód

doktorský studijní program
předseda OR (e-mail)

 

předpokládané termíny
řádný termín náhradní termín
P0512D350003 Biochemie a patobiochemie

8. 6. 2021

22. 6. 2021
P0511D350004 Biologie a patologie buňky
17. 6. 2021 1. 7. 2021
P0988D350007 Biomedicínská informatika

3. 6. 2021

23. 6. 2021
P0912D350049 Experimentální chirurgie
1.– 2. 6. 2021 14. 6. 2021
P0916D350001 Farmakologie a toxikologie
9. 6. 2021 16. 6. 2021
P0912D350069 Fyziologie a patofyziologie člověka
7. 6. 2021 21. 6. 2021
P0511D030042 Imunologie
 24. 6. 2021 7. 7. 2021
P091D350021
Kardiovaskulární vědy
10. 6. 2021 21. 6. 2021
P915D360001 Kineziologie a rehabilitace
2. 6. 2021 22. 6. 2021
P0912D110001 Lékařská biofyzika
22. 6. 2021 29. 6. 2021
P0511D030029 Mikrobiologie
22. 6. 2021 7. 7. 2021
P0511D030039 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
23. 6. 2021 9. 7. 2021
P0588D35A888 Neurovědy
7. 6.  2021 28. 6. 2021
P0912D350067 Preventivní medicína a epidemiologie
14. 6. 2021 12. 7. 2021
P0914D35A1575 Zobrazovací metody v lékařství

 10. 6. 2021

 24. 6. 2021

Posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení

V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 bude fakulta posuzovat splnění podmínky řádného ukončení studia v magisterském studijním programu dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole.

Prokázání splnění podmínky řádného ukončení studia v magisterském studijním programu na zahraniční vysoké škole je možné následujícími doklady:

a) dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice (tzv. obecná „nostrifikace“)

b) dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v ČR rovnocenný bez dalšího úředního postupu​

Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu – jedná se o doklady osvědčující absolvování studijního programu na Slovensku (výjimkou jsou diplomy vydané zahraničními pobočkami slovenských vysokých škol po 28. 3. 2015, u těch se postupuje dle písmene c), v Polsku, Maďarsku, Slovinsku (pouze magisterské diplomy; bakalářských diplomů ze Slovinska se týká postup dle písmene c).

 • Uchazeč vyplní elektronickou žádost o prokázání splnění podmínky dosažení vzdělání v SIS nejpozději do 31. 8. 2021.
 • Uchazeč doloží:
  1. ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou,
  2. originál nebo ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript),
  3. v případě dokladu o vysokoškolském vzdělání vydaného slovenskou vysokou školou po 28. 3. 2015 rovněž potvrzení vydané zahraniční vysokou školou o tom, na území jakého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem.
 • Bez poplatku

c) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání:

 • Uchazeč vyplní elektronickou žádost o prokázání splnění podmínky dosažení vzdělání v SIS nejpozději do 31. 8. 2021.
 • Uchazeč doloží:
  1. ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou,
  2. originál nebo ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript).
 • V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:
  1. doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia,
  2. potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání (potvrzení o akreditaci).
 • V případě dokladu o vysokoškolském vzdělání vydaného slovenskou vysokou školou po 28. 3. 2015 rovněž potvrzení vydané zahraniční vysokou školou o tom, na území jakého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem,

 1. Týká se dokladů, na které nelze aplikovat postup dle písmene b).
 2. Posuzuje se – v případě pozitivního posouzení je doklad akceptován; v případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena a) (obecné „nostrifikace“).
 3. Posouzení platné pouze pro přijímací řízení na jedné fakultě.
 4. Poplatek 870 Kč

Výše uvedené podklady zašlete v listinné podobě poštou (nelze e-mailem) na adresu fakulty nejpozději do 31. 8. 2021.

Pokud to vaše situace umožňuje, odevzdejte doklady co nejdříve a nečekejte na srpen, ať máte dost času, kdyby bylo třeba něco doplnit. Prostudujte si také včas podmínky ověření, které se vás týkají, některé způsoby ověření mohou být časově náročnější.

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia

V Úvalu 84
150 06 Praha 5 – Motol

Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Poplatek je možné uhradit platební kartou on-line nebo bankovním převodem na účet. 

Údaje pro platbu
 
Číslo účtu: 37530021
Kód banky: 0100
Banka: Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 33/969
114 07  Praha 1
Variabilní symbol: šestimístný kód přihlášky podané na 2. LF UK
Konstantní symbol: 558
IBAN: CZ3401000000000037530021
SWIFT: KOMB CZ PP
 

Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

Kontaktní osoba v případě dotazů
PhDr. Marta Hrušková
Oddělení Ph.D. studia 2. LF UK
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 
e-mail: 
telefon: +420 224 435 845
 
Další podklady
Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží rovněž následující podklady: 
 
 1. plnou moc, pokud je uchazeč pro doložení splnění podmínky přijetí dle § 48 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách zastoupen zmocněncem,
 2. v případě změny jména uchazeče úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje (např. oddací list), 
 3. ověřenou kopii rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, žádá-li o posouzení osoba uvedená v § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách a chce-li tato osoba využít možnosti nahrazení některého z podkladů čestným prohlášením.
Formy ověření
Veškeré podklady, které uchazeč dokládá na fakultu, musí být řádně ověřeny, a to v souladu příslušnými mezinárodními smlouvami (seznam aktuální k 1. 5. 2018):
 
 1. Státy, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci – originální doklady platí na území smluvních států bez dalšího ověření. V případě, že uchazeč předkládá kopie takových dokumentů, musí to být úředně ověřené kopie vyhotovené českým nebo zahraničním notářem, na českém zastupitelském úřadu v zahraničí nebo vyhotovené prostřednictvím služby Czech Point.

  Seznam států, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci: Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Jemen, Chorvatsko, Korea (KLDR = Severní Korea), Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam.
   
 2. Státy, které jsou signatáři mnohostranné úmluvy o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin – Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haag, 5. 10. 1961, publikované pod č. 45/1999 Sb.m.s.), dále jen „Haagská úmluva“.

  Pro tyto státy je stanovena jednotná forma ověření pravosti dokladů, tzv. Apostila, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán (tzv. apostilní úřad). Seznam apostilních úřadů je k dispozici na stránkách Haagské konference (Authorities, per Convention, úmluva číslo 12).

  Dokumenty z následujících států musí být ověřeny ve formě Apostily: Andorra, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bahamy, Bahrain, Barbados, Belize, Bolívíe, Botswana, Brazílie, Brunej Darussalam, Burundi, Cookovy ostrovy, Čína – pouze Hong Kong a Macao (z jiných území v Číně nutná legalizace), Dánsko, Demokratická republika sv. Tomáše a Princova ostrova (od 15. července 2008), Dominika, Dominikánská republika (ověřování apostilní doložkou od 30. 8. 2009), Ekvádor, Estonsko, Fidži, Finsko, území patřící k Francii (tj. Francouzská Polynésie, Francouzské území Affars a Issas, Guadelupe, Guyana, Komorské ostrovy, Martinik, Nová Kaledonie, Réunion, Svatý Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna), Grenada (od 7. dubna 2002 – do tohoto data vedena pod Velkou Británií), Guatemala, Honduras, Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, JAR, Kazachstán, Kolumbie, Korejská republika (Jižní Korea), Kosovo, Kostarika, Lesotho, Libérie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malawi, Malta, Maroko, Marshallovy ostrovy, Mauricius, Mexiko, Monako, Namibie, Německo, Niue, Nizozemí a jeho území (tj. Nizozemské Antily, Aruba), Norsko, Nový Zéland, Omán, Panama, Paraguay, Peru, Portugalsko, Salvador, Samoa, San Marino, Seychely, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Švédsko, Tádžikistán, Tonga, Trininad a Tobago, Turecko, Uruguay, USA a jejich území (tj. Americká Samoa, Guam, Severní Marianiny Ostrovy (Northern Mariana Islands), Puerto Rico, Panenské ostrovy Spojených států (Virgin Islands of the United States), Velká Británie a její území (tj. Jersey, the Bailiwick of Guernsey, Ostrov Man, Anguilla, Bermudy, British Antarctic Territory, Britské Panenské ostrovy (British Virgins Islands), Britské Šalamounovy ostrovy (British Solomon Islands), Kajmanské ostrovy, Falklandské ostrovy, Gibraltar, Montserrat, Svatá Helena, Jižní Jiřího a Jižní Sendvičův Ostrovy (South Georgia and South Sandwich Islands, Turks a Caicos Islands), Vanuatu a Venezuela.

  U dokladů ze zemí Evropské unie, Norska, Spojených států amerických, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu je možné nahradit Apostilu (v případě Kanady superlegalizaci) úředně ověřenou kopií dokladů (obdobně jako při variantě a), pokud bude současně splněna některá z následujících podmínek:
  • zahraniční střední nebo vysoká škola na žádost, kterou jí zašle uchazeč, potvrdí prostřednictvím elektronické pošty fakultě, že je uchazeč absolventem této zahraniční střední nebo vysoké školy,
  • zahraniční vysoká škola zašle na fakultu transkript nebo dodatek k diplomu uchazeče, a to v zapečetěné obálce, nebo pokud uchazeč předloží transkript v zapečetěné obálce jako součást podkladů nebo
  • oficiální internetové stránky zahraniční střední nebo vysoké školy umožňují ověřit, že je uchazeč jejím absolventem (např. možnost stáhnout po zadání hesla transkript uchazeče z oficiálního webu zahraniční vysoké školy).
 3. Ostatní státy – doklady o ukončení studia musí být superlegalizovány. V rámci superlegalizace je pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů ověřena:
  • ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo střední nebo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem,
  • a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky.

Požadavky na předložení řádně ověřených dokumentů budou splněny i v případě, že uchazeč předloží úředně ověřené kopie z dokumentů, které jsou ověřeny tím z výše uvedených způsobů, který se vztahuje na jím předkládané podklady (např. v případě diplomu z Keni předloží úředně ověřenou kopii superlegalizovaných dokumentů).

Doplňující informace k překladům

Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka.

V případě, že úředně ověřený překlad vyhotovuje jiný než český soudní tlumočník, musí být listy s překlady připojeny k ověřeným kopiím dokladů, kterých se týkají, takovým způsobem, který znemožňuje dodatečnou výměnu nebo záměnu listů obsahujících překlad. Překlady připojené k prostým kopiím dokumentů nebudou akceptovány.

 
Pozvánky pro uchazeče

Upozorňujeme, že pozvánky k přijímacím pohovorům pro jednotlivé studijní programy budou uchazečům odeslány elektronicky prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) s dostatečným časovým předstihem před konáním pohovorů, nejpozději 14 dní před zveřejněným datem. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Uchazeč může po přihlášení do systému (pod ikonou „Moje přihlášky“) sledovat uložení přihlášky a pozvánku na termín přijímací zkoušky. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

Rozhodování ve věci přijetí ke studiu

O výsledku přijímacího řízení rozhoduje děkan fakulty. Uchazeč obdrží do 30 dnů od konání přijímací zkoušky rozhodnutí o přijetí ke studiu. Rozhodnutí se doručuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity, pokud s tím uchazeč předem na přihlášce vyslovil souhlas. Uchazečům, kteří nevykonali úspěšně přijímací zkoušku, bude rozhodnutí o nepřijetí ke studiu doručeno do vlastních rukou. Každý uchazeč si může v elektronickém systému (pod ikonou „Moje přihlášky“) u všech podaných přihlášek zjistit informaci o (ne)přijetí, a to po přihlášení pod stejnou e-mailovou adresou a heslem, jaké použil při zakládání své elektronické přihlášky.

Nahlížení do spisu

Po oznámení rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení má uchazeč právo nahlížet do svých materiálů z přijímacího řízení (viz § 38 správního řádu). Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení stanoví děkan svým opatřením.

Odvolání
Proti tomuto rozhodnutí se lze do 30 dnů ode dne jeho doručení odvolat. Odvolání se podává děkanovi. Odvolacím orgánem je rektor.
 
Zápis do prvních ročníků

Uchazeči, kteří vykonali přijímací zkoušku úspěšně, se ve stanoveném termínu dostaví k zápisu do studia. U zápisu nejprve odevzdají doklad o předchozím vzdělání. Na základě těchto dokumentů uchazeči obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu a budou následně zapsáni do studia. Dokud uchazeč tyto dokumenty neodevzdá, nemůže být ke studiu přijat. V odůvodněných případech může děkan fakulty povolit náhradní termín zápisu do studia. Pokud s tím uchazeč vysloví v přihlášce ke studiu souhlas, může mu být rozhodnutí o přijetí ke studiu zasláno též prostřednictvím elektronického systému, pakliže doložil doklady o předchozím vzdělání.

Uchazeči, kteří obdrží některý z výše uvedených dokumentů až po stanoveném termínu zápisu do studia, se dostaví k zápisu v náhradním termínu, nejpozději však 30. 9. 2021. Uchazeči, kteří absolvovali předchozí studium v zahraničí a musejí požádat o jeho nostrifikaci, se dostaví k zápisu nejpozději do 22. 10. 2021.

Upozorňujeme uchazeče, že informace o zápisu obdrží s dostatečným časovým předstihem e-mailem a budou rovněž zveřejněny zde.

Vydáno: 1. 2. 2017 / Poslední aktualizace: 1. 4. 2021 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.