Úspěchy

Cena za nejlepší knižní publikaci pro titul Pain: Management, Issues and Controversies

Publikace editorů J. Raudenské, A. Javůrkové a G. Varrassiho Pain: Management, Issues and Controversies. Nova Science Publisher (Inc: New York, 2017) obdržela cenu za nejlepší knižní publikaci České společnosti pro léčbu bolesti SSLB a České lékařské společnosti JEP za rok 2017.

Akreditace bakalářských studijních programů

Ústav ošetřovatelství (ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovišti fakulty) připravil k akreditaci bakalářské studijní programy pro přípravu všeobecných sester a dětských sester (Všeobecné ošetřovatelství a Pediatrické ošetřovatelství). Oprávnění k uskutečňování těchto studijních programů bylo 2. LF UK uděleno dne 28. 8. 2018, resp. 16. 7. 2018.

21. ročník mezinárodní konference Cesta k modernímu ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství zajišťoval program již 21. ročníku odborné konference s mezinárodní účastí Cesta k modernímu ošetřovatelství. Zaměstnanci ústavu se podíleli na organizaci akce, přípravě programu, sestavení, recenzovaní a publikování sborníku z konference.

Modernizace výuky – pediatrické simulátory

V roce 2018 byly pořízeny moderní interaktivní pediatrické simulátory novorozence s nízkou porodní hmotností, fyziologického novorozence a pětiletého dítěte. Modely jsou určeny pro výuku studentů v bakalářských studijních programech pro přípravu všeobecných / dětských sester a v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství. Simulátory byly úspěšně zařazeny do výuky Ústavu ošetřovatelství od zimního semestru akademického roku 2018/2019.

Zahraniční monografie The Psychological Context of Labour Pain

Dr. J. Raudenská a dr. A. Javůrková jsou editorkami zahraniční kolektivní monografie The Psychological Context of Labour Pain, Nova Science Publisher, Inc.: New York, 2016.

Monografie Komunikace s pacientem v intenzivní péči

Dr. Š. Tomová a Mgr. J. Křivková jsou autorkami monografie Komunikace s pacientem v intenzivní péči, Praha: Grada Publishing, 2016, 134 stran, 1. vyd. Sestra.

Vydání učebnice Nursing Procedures and Interventions v anglickém jazyce

Dr. D. Jirkovský et al. Nursing Procedures and Interventions: Textbook for Bachelor's and Master's Degree Programmes, Prague: Motol University Hospital, 2014, 1. vyd. Učebnice o 498 stranách odborného textu je volně ke stažení zde.

Kapitola v monografii Cognitive Behavioral Therapy: New Research

J. Raudenská a A. Javůrková jsou autorkami kapitoly Cognitive Behavioral Therapy in Pain Management of Adult Chronic Nonmalignant Pain Patients (pp. 79–100), která vyšla jako součást zahraniční monografie B. Myers (ed.): Cognitive Behavioral Therapy: New Research, New York: Nova Science Publishers, 2014. www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=50856&osCsid=e9cbd2c8ec2e2614f2d5bdda65c17dfd

Postgraduální vzdělávání zahraničních specialistů v algeziologii

PhDr. Jar. Raudenská, Ph.D., se od roku 2000 dosud každoročně podílí na postgraduálním vzdělávání odborníků v algeziologii. Přednáší v Rakousku v algeziologickém kurzu Schmerzwoche pořádném německou společností Kölner Förderverein Anästhesiologie – Forschung und Fortbildung e.V. (AnFoFo) ve spolupráci s LF v Kolíně nad Rýnem a s německou společností pro léčbu bolesti.

Multifunkční pacientský simulátor pro výuku ošetřovatelství

V roce 2014 byl pořízen multifunkční simulátor dospělého člověka METI-Man jako sada didaktických pomůcek pro praktickou výuku ošetřovatelských postupů a intervencí v celkové hodnotě 1.836.996,30 Kč. Zařízení je využíváno ve výuce a při zkoušení studentů bakalářského studijního programu Ošetřovatelství a magisterského studijního programu Všeobecné lékařství. www.lf2.cuni.cz/ustav-osetrovatelstvi-2-lf-uk-a-fn-motol/modernizace-prakticke-vyuky-osetrovatelstvi-v-laboratornich

Záznamník výkonů a jiných odborných aktivit

V roce 2012 byly vypracovány tři varianty Záznamníku výkonů a jiných odborných aktivit všeobecné sestry (pro každou formu studia a studijní obor zvlášť). Touto pomůckou o cca 170 stranách textu jsou přesně vyspecifikovány požadavky na odbornou ošetřovatelskou praxi ve FN Motol i na individuální prázdninovou ošetřovatelskou praxi studentů. Materiál je studentům vydáván zdarma.

Učebnice Ošetřovatelské postupy a intervence

Byla vypracována učebnice Ošetřovatelské postupy a intervence o 411 stranách textu. Je určena studentům bc. studijního programu Ošetřovatelství a mgr. studijního programu Všeob. lékařství. Učebnice je doplněna o videozáznamy jednotlivých postupů, které jsou zveřejněny na síti MEFANET – Jirkovský, Daniel a kol. Ošetřovatelské postupy a intervence: učebnice pro bakalářské a magisterské studium. Vyd. 1. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012. 411 s.

Výzkumný záměr

Výzkumný záměr MZ ČR – RVO, FN Motol 00064203, projekt č. 6033: Kvalita života pacientů s chronickou nenádorovou bolestí, řešitelka: PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.

Inovace praktické výuky ošetřovatelství a Vzděláváním k vyšší kvalitě péče

Projekty OPPA. Registrační čísla projektů: CZ.2.17/3.1.00/33270 a CZ.2.17/3.1.00/33070. Doba realizace: 2010–2012. Hlavní řešitel projektů: PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA. Projekty jsou financovány z Operačního programu Praha – Adaptabilita, z rozpočtu Hlavního města Prahy a ze státního rozpočtu ČR. Bližší informace o projektech naleznete na stránkách: www.lf2.cuni.cz/ustav-osetrovatelstvi-2-lf-uk-a-fn-motol/projekty-ustavu-osetrovatelstvi

Nová akreditace a rozšíření bakalářského studijního programu Ošetřovatelství

Ve spolupráci s ostatními pracovišti zpracoval Ústav ošetřovatelství novou žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, studijního oboru Všeobecná sestra pro prezenční i kombinovanou formu studia. Akreditace byla MŠMT ČR udělena dne 22. 7. 2011.

Aktivní účast na konferencích s mezinárodní účastí v ČR a v SR

Například: Prac. den Marty Staňkové – Inovace v pregrad. a v postgraduálním vzdělávání sester (1. LF), konf. Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství IV. (Opava), konf. Pedagog. komunikace v didaktických, sociál. a filosof. souvislostech (Hr. Králové), sympózium Ošetrovateľstvo v procese zmien (Nita-SR), konf. Etické a psychologicko-pedagogické aspekty práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí (Jaroměř) – všechny výstupy jsou publikovány v rec. sbornících.

Spolupořadatelství odb. konference Cesta k modernímu ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství UK 2. LF a FN Motol byl spolupořadatelem odborné konference s mezinárodní účastí Cesta k modernímu ošetřovatelství XI. (sestavení odborného programu, pět výstupů publikovaných v recenzovaném sborníku, recenze a editorství sborníku).

Akreditace a následná realizace Certifik. kurzu pro přípravu mentorů...

Podíl na akreditaci Certifik. kurzu pro přípravu mentorů klinické ošetř. praxe a školitelů spec. vzdělávání na MZ ČR (180 hod.). Zpracování projektu – zajištění financování dvou kurzů MZ ČR. Realizace 12/09 – 6/10. Celkem 69 úspěšných absolventů podílejících se na realizaci prakt. výuky studentů a účastníků spec. vzdělávání nejen ve FN Motol, ale i dalších pražských FN. Jde o podstatný příspěvek ke zlepšení prakt. výuky ošetřovatelství v mgr. programu Vš. lékařství a v bc. programu Vš. sestra.

Studijní program

V roce 2008 byl vypracován studijní program Ošetřovatelství – obor Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelství, který byl schválen akreditační komisí. Zahájení výuky v tomto programu bude v akademickém roce 2009/2010.

Celoživotní vzdělávání

Odborné asistentky ústavu přednášejí každoročně ve vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání – Sestra IN.